Get Adobe Flash player

POWRÓT DO SZKÓŁ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLAS I-III

Dyrekcja szkoły informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- od dnia18 stycznia 2021 r. do szkół wraca nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z aneksem do procedury bezpieczeństwa obowiązującej w szkole.

 

 

                                                                                               Załącznik nr2 do zarządzenia nr22/2020

 

Aneks

do

 Procedur bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19.

 

I.Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 13.stycznia 2021r., w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa, w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, Wytycznych MEN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 11.01.2021r. oraz Zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 15.01.2021r. zarządza się co następuje;

        

Uzupełnia się  Procedurę bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników ZSO w Siennie obowiązujące na terenie szkoły od dnia 18 stycznia 2021r. o następujące zapisy;

 

1.Zaostrza się reżim sanitarny podczas działania placówki.

2.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa, ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

3.Obowiązuje ogólna zasada- każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

4.Ustala się  indywidualny harmonogram/plan dnia lub tygodnia dla danej klasy, uwzględniający, m.in.;

− godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

− korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

− korzystania ze stołówki szkolnej,

− zajęć na boisku

5. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

6. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 8.Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych.

9. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

10. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

13. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej .

14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

15..Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

16. Praca pielęgniarki szkolnej oraz  zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

17. Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np. - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, - w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa. Dzien dobry

18. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

 

Z w/w zapisami zapoznano nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.01.2021r., pracowników administracji i obsługi  na zebraniu w dniu 15.01.2021r.