Get Adobe Flash player

Przetarg nieograniczony - Rozwój z indywidualizacją

Sienno: Rozwój z Indywidualizacją
Numer ogłoszenia: 187897 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie , ul. Szkolna 6, 27-350 Sienno, woj. mazowieckie, tel. 0-48 37 86 093, faks 0-48 37 86 093.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.edusienno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój z Indywidualizacją.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dokonanie doposażenia bazy dydaktycznej i zakup usługi edukacyjnej w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych kl. I-III na terenie Gminy Sienno w ramach projektu /Rozwój z indywidualizacją/. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia dodatkowe realizowane będą od 30 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. w szkołach podstawowych w Siennie i w Jaworze Soleckim na terenie Gminy Sienno. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie części. Część pierwsza: doposażenie bazy dydaktycznej. W ramach doposażenia bazy dydaktycznej należy dokonać zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci. Szkoła Podstawowa w Siennie: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych-ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-języki obce. Szkoła Podstawowa w Jaworze Soleckim: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych-ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-artystycznie. Szczegółowy opis parametrów pomocy dydaktycznych znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy. Kod CPV: 39.16.21.00-6-pomoce dydaktyczne. W ramach doposażenia bazy dydaktycznej należy dokonać zakupu i dostawy komputera przenośnego typu laptopa-2szt, radiomagnetofonu CD-1 szt. o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 24 miesiące od dnia odbioru dostawy. Kod CPV: 32.32.20.00-6-urządzenia multimedialne. Kod CPV: 30.21.31.00-6-komputery przenośne. Wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Dostarczone towary (produkty) muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności producentów na podstawie pozytywnych badań przeprowadzonych w laboratoriach posiadających akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Część druga: zakup usługi edukacyjnej. W ramach zakupu usług edukacyjnych przeprowadzone zostaną zajęcia szkolne dla wytypowanych grup docelowych. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych-60 minut. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy. Szkoła Podstawowa w Siennie: Zadanie 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 2013/2014-II grupy (6 osób)-60 h, Zadanie 2. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. 2013/2014-II grupy (8 osób)-60 h, Zadanie 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych-ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 2013/2014-I grupa (8 osób)-30 h, Zadanie 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-języki obce. 2013/2014-I grupa (8 osób)-30 h. Szkoła Podstawowa w Jaworze Soleckim: Zadanie 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych-ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 2013/2014-I grupa (8 osób)-30 h, Zadanie 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-artystycznie. 2013/2014-I grupa (8 osób)-30 h, Kod CPV: 80.00.00.00-4-usługi edukacyjne i szkoleniowe. Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dodatkowych Wykonawca ustali z poszczególnymi dyrektorami szkół podstawowych, na terenie których te zajęcia będą prowadzone. Zajęcia muszą być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Wykonawca może złożyć oferty na obie części zamówienia. Jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym ceny netto wraz z należnym podatkiem dla każdej stawki podatku VAT, a następnie dokonać sumowania w pozycji /łącznie/. Wszystkie nazwy własne użyte w dokumentacji przetargowej, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku należy wypełnić odpowiednie kolumny formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ, tj. kolumnę f. Oferowany przedmiot zamówienia (podać dokładny opis i nr stron katalogowych, na których znajdują się potwierdzenia równoważności oferowanych poszczególnych towarów(produktów) zamówienia ze wskazaniem producenta). Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe niż określony przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wypełnionego formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, obrazującego poszczególne elementy przedmiotu zamówienia. Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiona w formularzu ofertowym. Wartość usługi jest niższa od kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust.8. ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 80.00.00.00-4, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonych oświadczeń.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonych oświadczeń.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonych oświadczeń.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonych oświadczeń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonych oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 2) wysokość ceny brutto za wykonanie zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - dotyczy to części wynagrodzenia za zakres zamówienia, który w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie został wykonany. 3) rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.edusienno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, ul. Szkolna 6, 27-350 Sienno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, ul. Szkolna 6, 27-350 Sienno, Sekretariat Szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia zostanie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Doposażenie bazy dydaktycznej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach doposażenia bazy dydaktycznej należy dokonać zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci. Szkoła Podstawowa w Siennie: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych-ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-języki obce. Szkoła Podstawowa w Jaworze Soleckim: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych-ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-artystycznie. Szczegółowy opis parametrów pomocy dydaktycznych znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy. Kod CPV: 39.16.21.00-6-pomoce dydaktyczne. W ramach doposażenia bazy dydaktycznej należy dokonać zakupu i dostawy komputera przenośnego typu laptopa-2szt, radiomagnetofonu CD-1 szt. o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 24 miesiące od dnia odbioru dostawy. Kod CPV: 32.32.20.00-6-urządzenia multimedialne. Kod CPV: 30.21.31.00-6-komputery przenośne. Wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Dostarczone towary (produkty) muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności producentów na podstawie pozytywnych badań przeprowadzonych w laboratoriach posiadających akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 32.32.20.00-6, 30.21.31.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup usługi edukacyjnej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zakupu usług edukacyjnych przeprowadzone zostaną zajęcia szkolne dla wytypowanych grup docelowych. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych-60 minut. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy. Szkoła Podstawowa w Siennie: Zadanie 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. 2013/2014-II grupy (6 osób)-60 h, Zadanie 2. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. 2013/2014-II grupy (8 osób)-60 h, Zadanie 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych-ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 2013/2014-I grupa (8 osób)-30 h, Zadanie 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-języki obce. 2013/2014-I grupa (8 osób)-30 h. Szkoła Podstawowa w Jaworze Soleckim: Zadanie 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych-ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 2013/2014-I grupa (8 osób)-30 h, Zadanie 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-artystycznie. 2013/2014-I grupa (8 osób)-30 h, Kod CPV: 80.00.00.00-4-usługi edukacyjne i szkoleniowe. Szczegółowy harmonogram realizacji

Linki do załączników: SIWZ z załącznikami, załącznik nr 6 do SIWZ -formularz cenowy, załącznik nr 7 do SIWZ - szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia