Get Adobe Flash player

Maturzyści

MATURZYŚCI  ANNO DOMINI   2012

Już 4 maja 2012, pisemnym egzaminem z języka polskiego,  rozpoczyna się sesja wiosenna egzaminu maturalnego . W tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego przystąpi 26  uczniów klasy trzeciej  naszego LO.

Wszystkim   życzymy pomyślnego zdania „ matury” i uzyskania takich wyników, które umożliwią im kontynuowanie nauki na wybranych kierunkach studiów.

 A więc    POWODZENIA  !!!

GOOD LUCK   !!!

BONNE CHANCE alors !!!

VIEL GLUCK   !!!

Galeria zdjęć maturzystów:

Czytaj więcej...

Morza i oceany

9.03.2012- Spotkanie z kolekcjonerem

W ramach projektu „Szkoła z pasją”, uczestniczyliśmy w kolejnym  już  spotkaniu- tym razem, naszym gościem był pan Stanisław Jantura - kolekcjoner z Sitkówki koło Chęcin, którego pasją, od ponad 30 lat, jest świat mórz i oceanów.

Licealiści  z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji na  temat : „Fauna i flora mórz i oceanów”.- były to opowieści z dziedziny zoologii i geologii oceanicznej. Mogliśmy także obejrzeć  bardzo ciekawą  wystawę-kolekcji składającej się z około 500 okazów reprezentujących rejon raf koralowych.

Czytaj więcej...

Tenis

7.03.2012- Mistrzostwa Powiatu Lipskiego szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym.

W sali gimnastycznej naszego ZSOiP odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lipskiego szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.  Do rywalizacji przystapiło16 dziewcząt i 16 chłopców z czterech szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipskiego. Zawody rozgrywane były systemem do dwóch przegranych meczów. W wyniku rywalizacji wyłoniono 4 najlepsze dziewczęta i 4 chłopców, którzy będą reprezentować powiat lipski w zawodach międzypowiatowych.
Klasyfikacja dziewcząt:

Czytaj więcej...

Oddaj krew

AKCJA  POBORU  KRWI  W  NASZEJ  SZKOLE

Tradycją naszej szkoły jest coroczna akcja poboru krwi. Uczestniczą w niej nie tylko pracownicy szkoły, maturzyści, uczniowie klas młodszych mający ukończone 18 lat, ale także chętni mieszkańcy Sienna. W tym roku - 6 marca - ponad 20 osób oddało krew


„Twoja krew – to dar życia”
Akcja poboru krwi odbywa się pod patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha wraz z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomiu.
Każdego roku ZSOiP w Siennie otrzymuje zaproszenie do kontynuowania tak szlachetnej działalności, jaką jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz do współpracy w organizowaniu akcji poboru krwi na terenie placówki.
NIE  POZWÓL
                    przerwać  linii życia!
                                                     ODDAJ  KREW

Czytaj więcej...

Rekrutacja_stara

REGULAMIN REKRUTACJI

uczniów do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego

im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

w Siennie

 w roku szkolnym 2018/2019

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
  4. Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.

§ 1.1. O przyjęcie do pierwszej klasy Licem Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

§ 1.2. Kandydaci do LO w Siennie składają podania wg załączonego wzoru bezpośrednio
w szkole w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty - HARMONOGRAM  REKRUTACJI  - Załącznik do zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30. 01. 2018r. (Dostępny na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/12288,Rekrutacja-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-20182019.html)

§ 1.3. Do podania o przyjęcie kandydaci załączają:

1)      świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie tych dokumentów w terminie określonym przez kuratora oświaty;

2)      kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

3)      1 zdjęcie;

4)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie sportowej (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej).

§ 2.1. Podstawę przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Włodzimierza  Sedlaka w Siennie stanowi suma punktów możliwych do uzyskania za:

1)      oceny z języka polskiego, historii, matematyki, biologii;

2)      wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte
w zaświadczeniu;

3)      inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
a zwłaszcza:

a)      ukończenie  gimnazjum  z  wyróżnieniem;

b)      udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

c)      osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym.

§ 2.2. Do klasy I LO nie będą przyjmowani kandydaci, którzy na zakończenie nauki
w gimnazjum otrzymali ocenę z zachowania naganną lub nieodpowiednią.

§ 2.3. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, historii i biologii oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, historii, matematyki i biologii,
 a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:

 

1)      100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 - języka polskiego,                                                                                                 

 - historii i wiedzy o społeczeństwie,                                                                                         

 - matematyki,                                                                                                         

 - przedmiotów przyrodniczych; geografii, biologii, chemii i fizyki,                             

 - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,                                                 

 

 należny wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik-70 %, 70x0,2=14 punktów  w rekrutacji).

 

2)      100 pkt. – liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów: języka polskiego, historii, matematyki, biologii oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum;

 

a)      Sposób przeliczania ocen na punkty:

- stopień  celujący          - 18pkt.

- stopień  bardzo dobry  - 17 pkt.

- stopień  dobry              - 14 pkt.

- stopień  dostateczny    -  8 pkt.

- stopień  dopuszczający - 2 pkt.

 

- Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

10 punktów - za tytuł finalisty  konkursu przedmiotowego,

7 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

5 punktów - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

 

Finalista więcej niż jednego ww. konkursu uzyskuje maksymalnie za wszystkie osiągnięcia 13 punktów.

- Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

10 punktów - dwóch lub więcej tytułów  finalisty  konkursu przedmiotowego,

7 punktów - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

5 punktów - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

7 punktów - za tytuł finalisty  konkursu przedmiotowego,

5 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

3 punkty - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

- Za uzyskane wysokiego miejsca – w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół na szczeblu:

  - międzynarodowym - 4 punkty,

- krajowym - 3 punkty

- wojewódzkim - 2 punkty

- powiatowym - 1 punkt

2 pkt. – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  zwłaszcza w formie wolontariatu.

5 pkt. – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

 


            Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:

 6 pkt. – ocena: celujący                                                                               

 5 pkt. – ocena: bardzo dobry                                                                      

 4 pkt. – ocena: dobry                                                                                    

 3 pkt. – ocena: dostateczny                                                                                    

2 pkt. – ocena: dopuszczający

 

 

§ 2.4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do LO niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 2.

§ 3. Dyrektor do końca lutego każdego roku podaje kandydatom do wiadomości kryteria rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Siennie.

§ 4.1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

§ 4.2. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsze lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła; wówczas dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej.

 

 

Przyjęty przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu: 21.02.2018r.

Terminarz rekrutacji do LO

TERMINARZ REKRUTACJI
do Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. prof. W. Sedlaka w Siennie
w roku szkolnym 2012/2013

Czytaj więcej...

Mam haka na raka

"Rakereczki" w Urzędzie Gminy Sienno

 28 lutego uczestniczki Programu „Mam haka na raka” – Weronika, Aleksandra, Magda, Magdalena, Patrycja, wraz z opiekunami – p. Agnieszką Szczerską i p. Krzysztofem Sieczką,  odwiedziły Urząd Gminy w Siennie i dzięki uprzejmości oraz życzliwości Władz Gminy -  spotkały się z jej pracownikami oraz sołtysami. Celem tego spotkania było zaprezentowanie samego Programu „Mam haka na raka”, wszystkich działań podjętych w ramach jego realizacji oraz wygłoszenie prelekcji na temat raka jelita grubego, prezentacja plakatów i rozdanie ulotek informacyjnych. W prelekcji uczestniczyli sołtysi z całej gminy Sienno oraz zaproszeni goście: Pani Zastępca Wójta Gminy Sienno – mgr Alicja Zimak, Pan Przewodniczący Rady Gminy Sienno – Antoni Ćwikliński, Pan Sekretarz Urzędu Gminy Sienno – mgr inż. Piotr Dąbrowski, Pan Inspektor d/s Oświaty - Michał Wlazłowski.

Czytaj więcej...

Profilaktyka

21.02.2012-„DZIEŃ  HAKOWICZA” w Siennie w ramach V edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży
„MAM HAKA NA RAKA”


W ramach V edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „MAM HAKA NA RAKA” – Rakereczki z Sienna zorganizowały Dzień Hakowicza. Z grupą uczniów klasy I i II LO, z opiekunami oraz transparentami, plakatami, balonami, ulotkami przygotowanymi specjalnie na tę okazję, wyszły na ulice Sienna, aby propagować ideę zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych na przykładzie raka jelita grubego.

Przemarsz młodzieży wokół siennieńskiego Rynku i bocznymi uliczkami wywołał duże zainteresowanie wśród przechodniów. Uczniowie rozdawali ulotki i balony napotkanym osobom, prezentowali  ideę swoich działań, przybliżali charakterystykę raka jelita grubego oraz sposoby walki z nim, zbierali podpisy pod deklaracją „zachęcę 1 osobę do wykonania badania profilaktycznego” i rozwieszali przygotowane plakaty.

Czytaj więcej...

Bezpieczny senior

14.02.2012- KONFERENCJA  „BEZPIECZNY SENIOR”

 

Kierownik Posterunku Policji w Siennie, Wójt Gminy Sienno oraz Wójt Gminy Rzeczniów byli organizatorami konferencji  „Bezpieczny senior”, która odbyła się w naszej szkole. Adresowana była ona do seniorów- mieszkańców obydwu gmin.

W programie znalazły się wystąpienia , którym towarzyszyły prezentacje multimedialne dotyczące  oszustw i zagrożeń, którymi ofiarami mogą stać się osoby starsze ( przygotowane przez pana nadkomisarza Piotra Gudka- kierownika Posterunku Policji w Siennie), zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem wymogów przeciwpożarowych ( wystąpienie pana kpt. Pawła Niewczasa z Komendy Powiatowej PSP  w Lipsku) oraz  zasad zdrowego żywienia i zachowań prozdrowotnych ( wystąpienie  przedstawicieli Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lipsku).

Czytaj więcej...

Podkategorie