Get Adobe Flash player

Rekrutacja

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO Liceum Ogólnokształcącego

im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Siennie


NA ROK SZKOLNY 2019/2020

- dla uczniów klas szkół podstawowych

§1

              Na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r., Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 01 marca  2019 r., oraz na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2, art.161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r poz.996 ze zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  i placówek  (Dz. U. z 2017 r poz.610) ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 20019/2020.

§2

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

 1. potrzeb środowiska;
 2. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 3. decyzji organu prowadzącego.

§3

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej  przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej
  z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy
  o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

§4

 1. Do liceum ogólnokształcącego przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.

§5

 1. Do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.
 2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty, uczniowie
  z niepełnosprawnością.

 

§6

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

 1. Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry- 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8pkt

dopuszczający – 2pkt ).

 • przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy  i jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia.  
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się            7 punktów.
 2. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z :
  • języka polskiego – mnoży się przez 0,35
  • matematyki - mnoży się przez 0,35
  • języka obcego nowożytnego -mnoży się przez 0,3
 3. Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):

a). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt 

-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt

-tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

b). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

 

c). Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r

d). Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

§7

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są  niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły zgodnie   z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.

§8

Do podania do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:

1. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,            o których mowa w § 6 - 7.

3.Dwie fotografie legitymacyjne.

4.Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZSO w Siennie w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.

§9

Harmonogram rekrutacji stanowi załącznik do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. - opublikowany na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/

§10

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 


 

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w SIENNIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

- dla uczniów klas gimnazjalnych

 

§1

              Na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia          
  29 stycznia 2019 r., Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 01 marca  2019 r.,  oraz na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.  z 2018 r poz.996 ze zm.), art.149 ust. 2 pkt.1, ust.3 pkt.1, ust. 4 i 5, art.155 ust.2 pkt.1, ust.3 pkt.1, ust.4 i 5, art. 165 ust.2 pkt. 1, ust.3 i 4, art.165a, art.187 ust.2 pkt.1, ust.3 pkt.1, ust.4 i 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) art.141 ust.1 pkt.2, art.161 ustawy Prawo Oświatowe    (Dz.U. z 2018 r poz. 996 ze zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586) ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas gimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

 

§2

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

 1. potrzeb środowiska;
 2. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 3. decyzji organu prowadzącego.

§3

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej
  z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy
  o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

 

§4

 1. Do liceum ogólnokształcącego przyjmowani są absolwenci gimnazjum.

 

§5

 1. Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.
 2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty oraz uczniowie niepełnosprawni.

§6

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

 1. Egzamin gimnazjalny: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry- 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8pkt

dopuszczający – 2pkt ).

 • przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy  i jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia. 
 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów
 2. Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z :
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2
 3. Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):

a). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt 

-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt

-tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

 

b). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

c). Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r

d).Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

§7

1.Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie   z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.

§8

Do podania do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

1.W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
o których mowa w § 6.

3.Dwie fotografie legitymacyjne.

4.Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZSO w Siennie w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.

 

 

§9

Harmonogram rekrutacji stanowi załącznik do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. - opublikowany na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13413,Harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020.html?search=53451

§10

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.