Get Adobe Flash player

Rekrutacja

W dziale Pobieralnia, kategorii - dla uczniów znajduje wzór podania do naszego liceum. Zainteresowanych zachęcamy do pobierania KLIKAJ

 

REGULAMIN REKRUTACJI

uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. prof. W. Sedlaka w Siennie
w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
  4. Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.

§ 1.1. O przyjęcie do pierwszej klasy Licem Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

§ 1.2. Kandydaci do LO w Siennie składają podania wg załączonego wzoru bezpośrednio
w szkole w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty - HARMONOGRAM  REKRUTACJI  - Załącznik do zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30. 01. 2018r. (Dostępny na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/12288,Rekrutacja-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-20182019.html)

§ 1.3. Do podania o przyjęcie kandydaci załączają:

1)      świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie tych dokumentów w terminie określonym przez kuratora oświaty;

2)      kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

3)      1 zdjęcie;

4)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie sportowej (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej).

§ 2.1. Podstawę przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Włodzimierza  Sedlaka w Siennie stanowi suma punktów możliwych do uzyskania za:

1)      oceny z języka polskiego, historii, matematyki, biologii;

2)      wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte
w zaświadczeniu;

3)      inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
a zwłaszcza:

a)      ukończenie  gimnazjum  z  wyróżnieniem;

b)      udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

c)      osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym.

§ 2.2. Do klasy I LO nie będą przyjmowani kandydaci, którzy na zakończenie nauki
w gimnazjum otrzymali ocenę z zachowania naganną lub nieodpowiednią.

§ 2.3. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, historii i biologii oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, historii, matematyki i biologii,
 a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:

 

1)      100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 - języka polskiego,                                                                                                 

 - historii i wiedzy o społeczeństwie,                                                                                         

 - matematyki,                                                                                                         

 - przedmiotów przyrodniczych; geografii, biologii, chemii i fizyki,                             

 - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,                                                 

 

 należny wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik-70 %, 70x0,2=14 punktów  w rekrutacji).

 

2)      100 pkt. – liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów: języka polskiego, historii, matematyki, biologii oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum;

 

a)      Sposób przeliczania ocen na punkty:

- stopień  celujący          - 18pkt.

- stopień  bardzo dobry  - 17 pkt.

- stopień  dobry              - 14 pkt.

- stopień  dostateczny    -  8 pkt.

- stopień  dopuszczający - 2 pkt.

 

- Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

10 punktów - za tytuł finalisty  konkursu przedmiotowego,

7 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

5 punktów - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

 

Finalista więcej niż jednego ww. konkursu uzyskuje maksymalnie za wszystkie osiągnięcia 13 punktów.

- Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

10 punktów - dwóch lub więcej tytułów  finalisty  konkursu przedmiotowego,

7 punktów - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

5 punktów - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

7 punktów - za tytuł finalisty  konkursu przedmiotowego,

5 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

3 punkty - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

- Za uzyskane wysokiego miejsca – w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół na szczeblu:

  - międzynarodowym - 4 punkty,

- krajowym - 3 punkty

- wojewódzkim - 2 punkty

- powiatowym - 1 punkt

2 pkt. – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  zwłaszcza w formie wolontariatu.

5 pkt. – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

 


            Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:

 6 pkt. – ocena: celujący                                                                               

 5 pkt. – ocena: bardzo dobry                                                                      

 4 pkt. – ocena: dobry                                                                                    

 3 pkt. – ocena: dostateczny                                                                                    

2 pkt. – ocena: dopuszczający

 

 

§ 2.4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do LO niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 2.

§ 3. Dyrektor do końca lutego każdego roku podaje kandydatom do wiadomości kryteria rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Siennie.

§ 4.1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

§ 4.2. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsze lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła; wówczas dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej.

 

 

Przyjęty przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu: 21.02.2018r.