Get Adobe Flash player

POŻEGNANIE PROFESORA STEFANA PASTUSZKI – WSPANIAŁEGO ABSOLWENTA LO W SIENNIE

W środę, 16 października pożegnaliśmy Profesora Stefana Pastuszkę – jedną z najwybitniejszych osobistości naszej małej ojczyzny.

Profesor urodził się 79 lat temu w Olechowie Nowym w chłopskiej rodzinie i z wsią związany był całe życie, działając w ruchu ludowym i badając jego historię. Wszystkie życiowe sukcesy osiągnął ciężką pracą, do której przyzwyczaiły Go spędzone w rodzinnym gospodarstwie dzieciństwo i młodość. A osiągnięć tych było wiele. Profesor był senatorem III kadencji, członkiem Komisji Konstytucyjnej, a więc także współtwórcą pierwszej po upadku PRL Konstytucji z 1997r.; był wiceministrem edukacji, przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkiem KRRiT, Rady Edukacji Narodowej, rad programowych PR i TVP, rektorem i wykładowcą uczelni wyższych, promotorem ponad stu magistrów i doktorów, członkiem wielu towarzystw społecznych i naukowych. Tytuł profesora nauk humanistycznych odebrał z rąk prezydenta B. Komorowskiego w 2011r., a za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną został odznaczony m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czytaj więcej...

Odwołanie strajku

DRODZY RODZICE

 

W związku z ogólnopolskim protestem nauczycieli i pracowników oświaty informujemy, że:

 

- akcja strajkowa w naszej szkole z dniem 23 kwietnia 2019r. zostaje odwołana,

 

- zajęcia dydaktyczne we wszystkich  oddziałach zostaną  wznowione od 24 kwietnia zgodnie z planem zajęć przyjętym na bieżący rok szkolny,

 

- egzamin maturalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem CKE,

 

Proszę o śledzenie informacji pojawiających się na naszej stronie internetowej i dzienniku elektronicznym.

 

                                                                       Dyrekcja szkoły

Strajk Nauczycieli

Rekrutacja

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO Liceum Ogólnokształcącego

im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Siennie


NA ROK SZKOLNY 2019/2020

- dla uczniów klas szkół podstawowych

§1

              Na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r., Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 01 marca  2019 r., oraz na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2, art.161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r poz.996 ze zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  i placówek  (Dz. U. z 2017 r poz.610) ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 20019/2020.

§2

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

 1. potrzeb środowiska;
 2. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 3. decyzji organu prowadzącego.

§3

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej  przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej
  z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy
  o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

§4

 1. Do liceum ogólnokształcącego przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.

§5

 1. Do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.
 2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty, uczniowie
  z niepełnosprawnością.

 

§6

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

 1. Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry- 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8pkt

dopuszczający – 2pkt ).

 • przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy  i jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia.  
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się            7 punktów.
 2. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z :
  • języka polskiego – mnoży się przez 0,35
  • matematyki - mnoży się przez 0,35
  • języka obcego nowożytnego -mnoży się przez 0,3
 3. Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):

a). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt 

-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt

-tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

b). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

 

c). Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r

d). Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

§7

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są  niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły zgodnie   z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.

§8

Do podania do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:

1. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,            o których mowa w § 6 - 7.

3.Dwie fotografie legitymacyjne.

4.Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZSO w Siennie w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.

§9

Harmonogram rekrutacji stanowi załącznik do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. - opublikowany na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/

§10

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 


 

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w SIENNIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

- dla uczniów klas gimnazjalnych

 

§1

              Na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia          
  29 stycznia 2019 r., Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 01 marca  2019 r.,  oraz na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.  z 2018 r poz.996 ze zm.), art.149 ust. 2 pkt.1, ust.3 pkt.1, ust. 4 i 5, art.155 ust.2 pkt.1, ust.3 pkt.1, ust.4 i 5, art. 165 ust.2 pkt. 1, ust.3 i 4, art.165a, art.187 ust.2 pkt.1, ust.3 pkt.1, ust.4 i 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) art.141 ust.1 pkt.2, art.161 ustawy Prawo Oświatowe    (Dz.U. z 2018 r poz. 996 ze zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586) ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas gimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

 

§2

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

 1. potrzeb środowiska;
 2. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 3. decyzji organu prowadzącego.

§3

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej
  z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy
  o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

 

§4

 1. Do liceum ogólnokształcącego przyjmowani są absolwenci gimnazjum.

 

§5

 1. Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.
 2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty oraz uczniowie niepełnosprawni.

§6

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

 1. Egzamin gimnazjalny: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry- 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8pkt

dopuszczający – 2pkt ).

 • przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy  i jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia. 
 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów
 2. Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z :
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2
 3. Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):

a). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt 

-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt

-tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

 

b). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

c). Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r

d).Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

§7

1.Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie   z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.

§8

Do podania do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

1.W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
o których mowa w § 6.

3.Dwie fotografie legitymacyjne.

4.Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZSO w Siennie w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.

 

 

§9

Harmonogram rekrutacji stanowi załącznik do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. - opublikowany na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13413,Harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020.html?search=53451

§10

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

W SIENNIE

 

 

2018/2019

 

 

 

 

 

I. WPROWADZENIE

 

         Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art.1 pkt 3. ustawy Prawo oświatowe).

 

         Pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka mają jego rodzice lub prawni opiekunowie. To oni przede wszystkim kształtują jego charakter, przekazują doświadczenia, kształtują system wartości; szkoła pełni funkcję wspomagającą. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów, ich zdolności umysłowych oraz fizycznych, a także talentów.

         Dbałość szkoły o rozwój emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy i fizyczny ucznia powinna przygotować go do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie.  

Wychowanie młodego człowieka stanowi integralną część pracy każdego nauczyciela. Zadaniem naszej szkoły jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie
i kontynuowania nauki, priorytetem  jest rozwijanie kompetencji kluczowych. Nasza szkoła w swoich działaniach pełni funkcję dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą, a tworząc bogatą ofertę edukacyjną zaspokaja potrzeby uczniów oraz ich rodziców.

         Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów
w trudnych sytuacjach.

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin
z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem,
i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów placówki, potrzeb klasy oraz przy współpracy
z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

 

 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 •  Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U.
  z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia
  w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.08.2017 r., w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2017 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1643)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)

 

 

III. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

 

Uczniowie naszej szkoły pochodzą ze środowiska wiejskiego. Większość dzieci i młodzieży dojeżdża do szkoły
i narażona jest na przebywanie w miejscach sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych, a także na negatywne oddziaływanie środowiska. Brak właściwych wzorców zachowań, nieporadność rodzin, nasilone bezrobocie ludzi mieszkających na wsi oraz alkoholizm dorosłych, a także ograniczony dostęp do szeroko rozumianej kultury wpływają na zachowanie uczniów. Wśród uczniów naszej szkoły jest grupa wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie. Dotychczasowe doświadczenia życiowe wychowanków tej placówki wpłynęły, niewątpliwie, negatywnie na rozwój uczniów, co znajduje odzwierciedlenie w codziennym funkcjonowaniu w szkole. Najczęstszymi problemami wśród tej grupy uczniów okazały się m.in. niska motywacja do pracy i zaległości szkolne, ucieczki z lekcji, spóźnienia, zachowania agresywne, przemoc fizyczna i słowna, zagrożenie uzależnieniami.

 

IV. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

 

Program wychowawczo - profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących
w środowisku szkolnym.  Diagnoza została przeprowadzona w oparciu o:

 

 • wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców/opiekunów, uczniów,
 • bieżące obserwacje nauczycieli i rodziców/opiekunów,
 • analizę problemową poszczególnych klas dokonaną na podstawie rozmów z wychowawcami,
 • wnioski wychowawców klas z realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, 
 • problemy zgłaszane do psychologa/pedagoga przez uczniów, rodziców/opiekunów i nauczycieli,
 • obserwacje własne,
 • wnioski wynikające ze współpracy z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wspierającymi pracę szkoły,
 • wyniki ewaluacji wewnętrznej,
  • wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
  •  wnioski i analizy z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych.

 

 

 

Na podstawie powyższych analiz zostały wyszczególnione następujące zachowania problemowe:

 

 • trudności w nauce, słaba motywacja do nauki,
 • szeroko rozumiana przemoc i zachowania agresywne,
 • wulgaryzmy,
 • zagrożenie uzależnieniami (papierosy, e - papierosy, alkohol, inne środki psychoaktywne),
 • ucieczki z lekcji i spóźnienia,
 • korzystanie z Internetu bez zachowania zasad bezpieczeństwa.

 

V. CELE PROGRAMU:

 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży
w rozwoju, zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym oraz wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji
i ceremoniału szkoły oraz szeroko rozumianych postaw patriotycznych.

         Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia i bezpieczeństwa oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości
w sferach:

 1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

 

 1. emocjonalnej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw służących wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

 

 1. społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

 

 1. duchowej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu życia.

 

 

         Na podstawie diagnozy problemów wychowawczych określono cele szczegółowe:

 

1.Wzmacnianie motywacji do nauki i zachęcanie do świadomego rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

2. Wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

3. Nabywanie przez uczniów umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów.

4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji presji rówieśniczej oraz konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

5. Promowanie zdrowego stylu życia i uczenie odpowiedzialności za swoje postępowanie i zdrowie.

6. Uświadamianie uczniom skutków i zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

7. Włączanie rodziców i środowiska lokalnego do działań profilaktycznych i rozwiązywania problemów związanych z niedostosowaniem społecznym uczniów.

8.Podejmowanie działań zmierzających do zredukowania przemocy wśród uczniów, tworzenie warunków
do konstruktywnej aktywności uczniów na terenie szkoły i poza nią.

9. Budowanie klimatu zaufania między nauczycielem a uczniem mającym problemy.

10. Współpraca szkoły i domu rodzinnego w celu wspierania prawidłowego rozwoju ucznia.

11. Podkreślanie roli czynników chroniących, takich jak: pozytywna samoocena, szacunek do siebie, wiara w swoje możliwości i osiąganie celów życiowych, zainteresowanie nauką szkolną - umiejętność uczenia się, budowanie silnej więzi z rodzicami/opiekunami.

12. Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich.

13. Podejmowanie działań mających na celu uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania 
z Internetu oraz zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa w sieci.

 

 

 

 

VI. SYLWETKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SIENNIE

 

Absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie jest w pełni przygotowany do podjęcia nowych zadań na kolejnych etapach edukacyjnych.

 

 

Absolwent oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Siennie:

 

1. Zna siebie – własne możliwości, swoją wartość, osobiste uzdolnienia.

2.  Lubi siebie i innych.

3.  Wierzy w siebie – umie pokonywać trudne sytuacje.

4.  Umie nazywać uczucia towarzyszące mu w różnych sytuacjach oraz posiada umiejętność radzenia sobie z własnymi        emocjami.

5.  Jest swobodny w relacjach z dorosłymi, umie bronić własnych racji i słuchać ze zrozumieniem innych.

6.  Rozumie poczucie partnerstwa – równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem.

7.  Dotrzymuje zawieranych umów.

8.  Umie ocenić siebie i innych z wykluczeniem krytykanctwa.

9.  Jest wrażliwy i tolerancyjny.

10. Umie zachować się w sytuacji zagrożenia.

 

W sferze poznawczo – społecznej nasz absolwent:

 

1.  Umie działać twórczo, a nie odtwórczo.

2.  Czerpie radość z tworzenia.

3.  Ma rozwiniętą wyobraźnię.

4.  Odkrywa zależności między zjawiskami w środowisku przyrodniczym, społecznym, technicznym.

5.  Umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach, gromadzić je i prezentować.

6.  Umie analizować, syntetyzować, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i wiedzę.

7.  Umie wyrażać siebie poprzez aktywność ruchową, plastyczną, werbalną, muzyczną, mimiczną.

8.  Swobodnie komunikuje się, potrafi uczestniczyć w dialogu jako formie komunikacji, poznaje podstawy języka obcego.

9.  Lubi samodzielnie manipulować, konstruować, przekształcać i doświadczać, korzystać z tablicy interaktywnej .

10. Jest samodzielny w czynnościach funkcjonalnych.

11. Zna normy społeczne i respektuje je.

12. Jest zmotywowany.

13. Umie współdziałać i współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.

 

 

Sylwetka absolwenta etapu pierwszego

(po trzeciej klasie Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Banacha w Siennie)

 

 

Absolwent III klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Banacha w Siennie:

 

 1. 1.     Orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu – w domu i w szkole:
 • lubi szkołę i lubi się uczyć;
 • zdobywaną wiedzą sprawnie posługuje się w życiu codziennym;
 • w kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się;
 • umie zwracać się do innych;
 • zna podstawowe zwroty w języku obcym;
 • formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi.

      2. Jest ciekawy świata:

 • chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy;
 • obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi zachodzące w najbliższym otoczeniu;
 • potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

3. Jest otwarty:

 • swobodnie pracuje z osobami dorosłymi w swojej codziennej aktywności;
 • przyjmuje uwagi, sugestie w związku z popełnionymi błędami;
  • jest gotów podejmować działania w sposób planowy;
  • akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku;
  • umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych;
  • nawiązuje przyjazne kontakty z ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność.
  • jest tolerancyjny wobec osób niepełnosprawnych.

4. Jest odpowiedzialny:

 • wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań;
 • potrafi odstąpić od działania przewidując jego negatywne skutki;
 • rozumie potrzebę ponoszenia skutków swoich działań.

5. Jest rozważny:

 • szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny;
 • potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny w swoich typowych czynnościach.

6. Jest prawy:

 • stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu;
 • rozróżnia zachowania złe i dobre;
 • rozumie obowiązek podejmowania zachowań dobrych.

 

 

 

 

Sylwetka absolwenta

Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Banacha

w Siennie

 

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Teofila  Banacha w Siennie:

 

1. Dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu – w domu i w szkole:

 • pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi;
 • tratuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego;
 • poszerza krąg swoich zainteresowań, komunikuje się w języku polskim i obcym.

 

 2. Jest ciekawy świata, ale też krytyczny:

 

 • chętnie gromadzi wiadomości z różnych źródeł;
 • rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku;
 • chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentuje swój punkt widzenia z poszanowaniem poglądów innych;
 • zna i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi;
 • potrafi działać w grupie zgodnie z zasadami wewnątrz niej panującymi;
 • interesuje się zadaniami stawianymi przed nim i planuje ich realizację, jest przedsiębiorczy.

 

3. Jest odpowiedzialny:

 • stara się przewidzieć skutki swoich działań w oparciu o zdobyte doświadczenia i ponosić odpowiedzialność za niektóre swoje czyny;
 • cieszy się z sukcesów;
 • akceptuje porażki, szuka rozwiązań pozytywnych;
 • stara się rozwiązywać napotykane problemy lub szukać pomocy w swoim najbliższym otoczeniu;
 • potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystania przekazów multimedialnych;
 • działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej pracy.

 

4. Jest rozważny:

 • zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku, próbuje im zapobiegać;
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • postępuje zgodnie z zasadami higieny;
 • wykazuje aktywność fizyczną.

 

5. Jest prawy:

 • rozróżnia dobre i złe zachowania zgodnie z obowiązującym systemem wartości;
 • chce postępować dobrze.

 

 

6. Jest tolerancyjny:

 • rozumie różnice między ludźmi;
 • akceptuje osoby niepełnosprawne;
 • w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

 

7. Jest punktualny:

 • dotrzymuje terminów;
 • planuje w czasie swoje zajęcia;
 • szanuje czas swój i innych.

Sylwetka absolwenta

Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. dr hab. Wł. Sedlaka

w Siennie

 

Absolwent Publicznego Gimnazjum, na miarę swego wieku jest:

 

1. Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny:

 • zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego i placówki opiekuńczej (PZPPD i R w Siennie), a w przypadku złego zachowania potrafi przyznać się do błędów
  i gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje;
 • potrafi bronić własnego zdania, własnych przekonań;
 • dba o zdrowie, swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą;
 • jest świadomy zagrożeń związanych z uzależnieniami;
 • potrafi współpracować w grupie i skutecznie komunikować się w języku polskim i obcym.

2. Samodzielny, zaradny, otwarty:

 • jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy;
 • precyzyjnie określa plany dotyczące dalszego kształcenia i samokształcenia;
 • potrafi samodzielnie wyznaczać sobie cele i osiągać małe i duże sukcesy.

 

 

3. Uczciwy, prawy, prawdomówny:

 • docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi i stara się na nie zasłużyć;
 • jest lojalny wobec innych, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości
  i prawdomówności;
 • umie trafnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania.

 

4. Kulturalny, taktowny, szanujący innych:

 • cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych;
 • szanuje poglądy i zdanie innych, nie ma uprzedzeń rasowych, religijnych własnych i cudzych;
 • jest tolerancyjny i akceptuje osoby niepełnosprawne w swoim otoczeniu.

 

5. Krytyczny wobec siebie i innych:

 • ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości i respektuje tę różnorodność;
 • nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną w zakresie postaw i zachowań.

Sylwetka absolwenta

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. dr hab. Wł. Sedlaka

W Siennie

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. dr hab. Wł. Sedlaka  w Siennie jest:

 • tolerancyjny wobec osób niepełnosprawnych;
 • uczciwy i aktywny;
 • prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;
 • godnie reprezentuje rodzinę, szkołę i ojczyznę;
 • posiada usystematyzowaną wiedzę ogólną oraz umiejętność korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł informacji;
 • twórczo rozwiązuje problemy, posiada wizję własnej przyszłości i umiejętności
  do samokształcenia;
 • wykazuje umiejętność współpracy z innymi, jest komunikatywny, życzliwy i otwarty
  na potrzeby innych ludzi;
 • sprawnie posługuje się językiem obcym - w mowie i piśmie;
 • ma krytyczny stosunek do rzeczywistości;
 • szanuje pracę swoją i innych ludzi;
 • dba o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • jest wrażliwy na piękno otaczającego świata.

 VI. TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM

 

Zagadnienie

 

Zadania wychowawcze

 

Sposoby realizacji

 

Zamierzone efekty działań

wychowawczych

Uczeń jako członek rodziny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................

 

 

 

Uczeń jako członek społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................

 

 

 

 

Rozwijanie samorządowej działalności ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................

 

 

 

 

 

Uczeń jako członek społeczności lokalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................

Kultura

zdrowotna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................

Ekologia

i ochrona

środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................

 

 

Uczestnictwo

w kulturze.

Dziedzictwo kulturowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................

 

 

Wychowanie

komunikacyjne.

Znaczenie rodziny w życiu człowieka.

 

Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów.

 

Rozwijanie i wzmacnianie więzi rodzinnych, roli dziecka w rodzinie.

 

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa        w życiu rodzinnym, zapobieganie konfliktom, pomoc w ich rozwiązywaniu.

 

Poznawanie samego siebie, przyjęcie systemu wartości jako podstawy znalezienia własnego miejsca w rodzinie.

 

Kształtowanie umiejętności współżycia          z innymi, miłości, tolerancji, wzajemnego szacunku.

 

Podejmowanie przez rodziców/opiekunów działań na rzecz uczenia swoich dzieci obowiązkowości i systematyczności, a także odpowiedzialności.

Wspieranie w pokonywaniu trudności w nauce.

 

Uświadamianie rodzicom/opiekunom potrzeby nadzorowania sposobów organizowania czasu pracy i wypoczynku dzieci.

 

Wspomaganie rozwoju uczniów                       z uwzględnieniem potrzeb emocjonalnych     i problemów okresu dojrzewania.

 

Kształtowanie właściwej postawy wobec rodzicielstwa, odpowiedzialności rodziców za wychowanie dzieci. Dostrzeganie przez młodzież potrzeby przygotowania się do założenia rodziny, do pełnienia roli matki       i ojca.

........................................................................

 

 

Zapoznawanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz możliwościami poszukiwania pomocy w przypadku ich naruszania.

 

Kształtowanie u uczniów przekonania, iż prawa i obowiązki są równie ważne.

 

Wdrażanie uczniów do zachowań zgodnych  z przyjętymi normami i zwracanie uwagi na postawę i kulturę osobistą.

 

Identyfikowanie się uczniów z symbolami szkoły.

 

Kształtowanie u uczniów postawy szacunku dla innych i samego siebie, a także wobec osób niepełnosprawnych.

 

Wdrażanie do przejmowania  odpowiedzialności  za powierzone  zadania    i obowiązki . Dbanie o czystość, ład, porządek, wystrój klasy i szkoły, poszanowanie wspólnego mienia.

 

Wspomaganie rozwoju uczniów:

a)      Wzmacnianie pozytywnych zachowań i aktywności uczniów na forum klasy.

b)      Rozwój zainteresowań.

c)      Opieka nad uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

d)     Mobilizowanie uczniów szczególnie uzdolnionych do udziału                       w konkursach, olimpiadach                  i zawodach.

e)      Pomoc w rozpoznawaniu swoich predyspozycji zawodowych i planowania ścieżki edukacyjnej.

 

Wzmacnianie u uczniów poczucia bezpieczeństwa i wdrażanie do odpowiedzialności za własne postępowanie.

Ujednolicenie działań szkoły, domu rodzinnego i placówki opiekuńczej (PZPPDiR) w zakresie rozwoju zainteresowań i sposobów spędzania czasu wolnego.

 

Angażowanie rodziców/opiekunów w działalność szkoły.

 

Doskonalenie przepływu informacji: szkoła – uczeń – rodzic/opiekun.

 

Uwzględnianie aktualnie występujących potrzeb i problemów w działaniach wychowawczo - profilaktycznych.

.......................................................................

 

Inspirowanie przez nauczycieli samorządnych działań uczniów.

 

Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły              i tworzenie jej tradycji.

 

Współudział w opracowywaniu dokumentów szkoły, a także strony internetowej i wydawanych czasopism "Głos Sienna", "Sedlakowe Wieści".

 

Mobilizowanie do osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu.

 

Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich próśb. Uczeń potrafi zachować się właściwie w różnych sytuacjach (instytucje, uroczystości).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................

 

 

Zainteresowanie ucznia przemianami zachodzącymi w kraju i na  świecie  

- zachowanie ojczystych tradycji i kultury.

 

Poznanie historii, tradycji, znanych                  i sławnych ludzi w swoim otoczeniu                 i w kraju. Znajomość wzorów osobowych           z przeszłości i teraźniejszości.

 

Zaangażowanie uczniów w problemy społeczności lokalnej i kraju.

 

Kształtowanie postaw obywatelskich mających na celu uświadomienie znaczenia obchodów rocznicowych i ważnych wydarzeń państwowych.

 

Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Kształtowanie patriotyzmu dzieci                     i młodzieży w okresie pokoju, szacunku dla godła i symboli narodowych oraz pamiątek kultury i sztuki, do narodowej twórczości.

 

Występowanie w obronie praw                         i sprawiedliwości. Zwalczanie egoizmu               i przemocy. Zachęcanie do pracy
w wolontariacie.

.....................................................................

Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej.

Uczenie życia zgodnego z zasadami higieny
i zdrowego stylu życia.

 

Kształtowanie odpowiednich nawyków            i przyzwyczajeń zdrowotnych.

 

Troska o właściwą higienę osobistą szczególnie w okresie dojrzewania.

 

Kształtowanie współodpowiedzialności młodzieży za stan higieny, ład i porządek      w szkole.

 

Ukazywanie zagrożeń wynikających                 z nieprzestrzegania zasad zdrowego stylu życia.

 

Ukazywanie zdrowotnych, społecznych           i moralnych następstw uzależnień (w tym uzależnienia od substancji psychoaktywnych i dopalaczy).

 

Uczenie racjonalnego planowania pracy         i wypoczynku.

Wyrabianie silnej woli oraz dyscypliny wewnętrznej.

 

Aktywizowanie młodzieży do udziału             w imprezach rekreacyjnych, sportowych oraz promujących zdrowy styl życia.

 

Wyrabianie umiejętności unikania sytuacji stresowych i konfliktowych oraz rozumienia potrzeb psychicznych.

 

Otaczanie szczególną opieką dzieci                  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

.......................................................................

Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko, budzenie szacunku do wszelkich form życia w przyrodzie, troska o ochronę środowiska.

Propagowanie wiedzy o stanie środowiska    lokalnego.

 

Kształtowanie przekonania o możliwości przeciwdziałania degradacji środowiska.

Kształtowanie poczucia piękna przyrody, celowości ochrony jej zasobów oraz racjonalnej gospodarki nimi (działania dotyczące recyclingu).

Uwrażliwianie na stan czystości w miejscu nauki i zamieszkania oraz w miejscach użyteczności publicznej.

 

Propagowanie wiedzy o zdrowym trybie życia – ekologiczna żywność i opakowania, oszczędzanie wody i energii elektrycznej.

.....................................................................

 

Uczestnictwo w spektaklach teatralnych, spotkaniach  z pisarzami, artystami, seansach filmowych, zwiedzanie wystaw.

Zwiedzanie zabytków kultury.

 

Podtrzymywanie tradycji narodowych.

Organizowanie imprez związanych z akcjami "DLA NIEPODLEGŁEJ"

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................

 

 

Wyrabianie nawyku przestrzegania elementarnych przepisów bezpieczeństwa na drogach publicznych.

 

Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych.

 

 

Pogadanki na spotkaniach z rodzicami, indywidualne rozmowy, lektury, otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin problemowych -(placówki opiekuńczej), filmy, spotkania z psychologiem, pedagogiem, godziny      
z wychowawcą, lekcje biologii, j. polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................

 

 

Godziny z wychowawcą, WOS, zajęcia pozalekcyjne,

dostosowywanie form       i metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów,

udział w imprezach            i uroczystościach w szkole i w środowisku, pochwały, nagrody            i wyróżnienia,

indywidualne rozmowy,

organizowanie imprez        i uroczystości z udziałem rodziców,

obserwacja, ankiety, zajęcia wychowawczo- profilaktyczne,

spotkania z Samorządem Uczniowskim,

dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do zainteresowań i potrzeb uczniów, uczenie właściwej organizacji czasu wolnego,

 pogadanki na spotkaniach z rodzicami.

 

 

 

 

 

Zajęcia z doradcą zawodowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................

Dbałość o pracownię,

ocena i samoocena postaw i realizacji  podejmowanych zadań,

uczestnictwo w pracach samorządów klas i szkoły na różnych poziomach, rozstrzyganie przez samorząd klasowy sporów między uczniami, zespoły pomocy koleżeńskiej, 

pełnienie dyżurów w klasie, organizacja i  udział   w uroczystościach szkolnych (np. Dzień Patronów, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Dziecka, Dzień Sportu Szkolnego),

prowadzenie kroniki szkoły, klasy, samorządu, gazetki szkolne,

godziny z wychowawcą, wzbogacanie i dbałość     o izbę pamięci, 

zapoznanie z założeniami reformy oświaty.

 

 

 

 

..........................................

 

Lekcje języka polskiego, historii, wos, religii,

godziny z wychowawcą,

apele i akademie szkolne z okazji: Święta Niepodległości, Dnia Patronów, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

opieka nad miejscami pamięci narodowej,

opieka nad grobem patrona, nad grobami zmarłych nauczycieli,

wigilia w klasie, świąteczne życzenia,

gry dramatyczne,

konkursy, wycieczki,    wystawy, zbiory muzealne.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................

Pogadanki dotyczące przestrzegania zasad higieny, bezpieczeństwa, prawidłowego trybu życia,

lekcje biologii,

godziny z wychowawcą,

zajęcia rekreacyjno-sportowe,

udział w rozgrywkach sportowych,

wycieczki piesze, rowerowe,

rajdy, obozy,

konkursy,

opieka nad działką szkolną,

pełnienie dyżurów przy wejściu do szkoły,

stosowanie w szkole zmiennego obuwia,

współpraca wychowawcy klasy z pedagogiem szkolnym, psychologiem, higienistką,

broszury, filmy, programy promujące zdrowy styl życia, zajęcia profilaktyczno – wychowawcze.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

......................................

Apele, audycje, wycieczki (wycieczki turystyczne, do zakładów pracy),

olimpiada wiedzy ekologicznej,

akcja „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”,

sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych,

segregacja odpadów,

filmy, audycje, prasa,

lekcje przyrody, biologii, geografii,

godziny z wychowawcą,     

- propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

.......................................

 

Wycieczki do muzeum, kina, teatru, na koncerty,

spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania organizowane w klasie (andrzejki, mikołajki, jasełka, spotkania opłatkowe, życzenia świąteczne, 100 lat Niepodległej), apele, dyskoteki, lekcje języka polskiego, muzyki, plastyki, lektury.

 

 

........................................

 

 

Pogadanki, konkursy,

gry, wykonywanie pomocy naukowych,

egzamin na kartę rowerową,

godziny wychowawcze,

lekcje techniki,

wychowania fizycznego.

 

Uczeń:

- ma poczucie przynależności do rodziny,

- współtworzy rodzinę, zna jej    pochodzenie, tradycje i zwyczaje,

- okazuje wdzięczność i szacunek rodzicom oraz pozostałym członkom rodziny,

- potrafi się zachować w każdej sytuacji,

- umie poradzić sobie z emocjami
i trudnościami,

- konstruktywnie rozwiązuje swoje problemy,

- zna normy etyczne,

- kontroluje swoje zachowania,

- świadomie i odpowiedzialnie    wywiązuje się ze swoich zadań,

- efektywnie wykorzystuje czas,

- zna zasady higieny pracy,

- dba o zdrowy styl życia,

- świadomie i aktywnie uczestniczy        w życiu rodziny oraz planuje swoją   przyszłość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................

 

 

Uczeń:

-  zna swoje prawa i obowiązki i wie    gdzie można oczekiwać pomocy,

-  wie jak zachować się w każdej            sytuacji,

- szanuje symbole szkolne i identyfikuje się z nimi,

-  ma szacunek dla siebie i innych,

-  akceptuje osoby niepełnosprawne w     środowisku szkolnym

-   czuje się bezpieczny, odpowiada za  swoje postępowanie,

-   świadomie i z zaangażowaniem uczestniczy w życiu szkoły,

-   osiąga wysokie wyniki w nauce,

-    ma możliwości samorealizacji na forum klasy i szkoły,

-   poszerza swoją wiedzę i umiejętności,

-   dba o rozwój swoich zainteresowań,

-    racjonalnie wykorzystuje czas.

 

Rodzice znają:

-     wymagania edukacyjne,

-     przepisy prawa oświatowego zawarte w dokumentach szkoły,

-    możliwości uzyskiwania dostępnej pomocy socjalnej, materialnej oraz psychologiczno – pedagogicznej,

-    ofertę nauczania j. obcych, przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, zajęć pozalekcyjnych oraz imprez rozrywkowo - kulturalnych,

-    interesują się życiem szkoły                  i aktywnie w nim uczestniczą.

 

Dyrekcja i wychowawcy klas:

-    znają aktualne potrzeby i problemy wychowawcze,

-    podejmują stosowne działania w celu   ich rozwiązania,

 

-    wspierają uczniów w pokonywaniu trudności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................

Uczeń:

-    świadomie uczestniczy w życiu szkoły systematycznie przygotowując się do zajęć szkolnych oraz uczestnicząc w zajęciach obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,

-    jest wybierany i sam wybiera, ma możliwość pełnienia różnych funkcji w organizacjach działających              w szkole,

-    zna swoje miejsce w społeczności uczniowskiej,

-    inicjuje i realizuje zadania szkoły na miarę swoich możliwości,

-    umie planować i organizować własny proces uczenia się,

-    potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrażać swoje prośby, sądy                i oczekiwania, współtworzy                 i respektuje normy grupowe,

-    szanuje dorosłych, młodszych             i rówieśników, okazuje im to             w słowach i w działaniu,

-    nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,

-    umie kulturalnie i właściwie zachować się w różnych sytuacjach.

 

...............................................................

 

 

Uczeń:

-    zna i czci pamięć ludzi zasłużonych dla gminy, regionu, narodu,

-    zna symbole narodowe, regionalne    i wie jak się wobec nich zachować,

-    jest dumny z przynależności do narodu posiadającego wspaniałe tradycje patriotyczne,

-    z szacunkiem odnosi się do przeszłości historycznej,

-    dba o miejsca pamięci narodowej,

-    umie wartościować różne zjawiska życia społecznego,

-     umie korzystać z informacji przekazywanych przez mass media    w sposób selektywny i krytyczny,

-    występuje w obronie prawdy,

-    uczy się być otwartym na potrzeby drugiego człowieka bez względu na jego przynależność rasową                  i religijną,

-    zna i rozumie pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność, demokracja.

 

 

..............................................................

 

Uczeń:

-     zna zasady higieny i przestrzega ich   na  co dzień,

-    dba o zdrowy styl życia i propaguje go,

-    rozumie zagrożenia wynikające         z podjęcia wczesnej inicjacji seksualnej,

-     potrafi wyznaczyć sobie cele             w życiu,

-    rozumie ich wagę i dąży do ich osiągnięcia,

-    sensownie układa plan dnia                i tygodnia,

-    wartościowo wykorzystuje czas  wolny,

-    świadomie uczestniczy w zajęciach      i imprezach sportowych,

-    zna przyczyny i jest świadomy skutków uzależnień,

-    zna formy odmawiania innym osobom,

-    analizuje i modyfikuje swoje działania w zależności od potrzeb,

-    rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje,

-    współuczestniczy w utrzymaniu czystości, ładu i porządku w szkole,

-    selektywnie i krytycznie korzysta       z informacji przekazywanych przez mass media,

-    przestrzega zasad bhp na terenie szkoły i poza nią,

-    umie udzielić pierwszej pomocy       w nagłych wypadkach.

.................................................................

Uczeń:

-    rozumie potrzebę ochrony zasobów przyrody,

-    łączy wiedzę z działalnością praktyczną,

-    dba o czystość, porządek i piękno najbliższego otoczenia,

-    bierze udział w akcjach ekologicznych mających na celu ochronę środowiska i zapobieganie jego degradacji,

-    jest wrażliwy na piękno przyrody.

 

 

 

 

 

 

...............................................................

 

Uczeń:

-    uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

-    jest organizatorem i uczestnikiem klasowych spotkań i wieczorków tanecznych, wycieczek,

-    kultywuje i wzbogaca tradycje swoich przodków,

-    stosuje nawykowo zasady savoir vivre  i zwroty grzecznościowe,

-    dba o kulturę języka,

-    poprawnie posługuje się językiem ojczystym.

 

.................................................................

 

 

Uczeń:

-    zna znaki i sygnały drogowe,

-    przestrzega zasad ruchu drogowego  i regulaminu bhp,

-    posiada kartę rowerową, prawo jazdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM

 

Obszar

Cele

Zadania do realizacji

Osoby odpowiedzialne

i wspomagające

Termin realizacji

Sposoby

i środki realizacji

 

 

         U

C

Z

N

I

O

W

I

E

 

Wzmacnianie motywacji do nauki. Łagodzenie skutków niepowodzeń szkolnych. Ograniczanie częstych spóźnień i wagarów.

 1. Pomoc w pokonywaniu trudności w nauce:

-        organizowanie pomocy koleżeńskiej,

-        udział w zajęciach specjalistycznych: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, o charakterze terapeutycznym.

 1. Udział w zajęciach wspierających rozwój ucznia:

-        udział w zajęciach rozwijających  uzdolnienia i zainteresowania,

-        udział w zajęciach z doradztwa zawodowego – planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej, określanie mocnych stron ucznia.

 1. Udział w organizowanych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
 2. Praca w organizacji ZHP, ZS Strzelec OSW. Rozwój własnych zainteresowań.
 3. Unikanie wagarów i spóźnień.
 4. Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i klasowych.
 5. Zachęcanie do właściwej organizacji czasu wolnego.
 6. Rozwijanie umiejętności społecznych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, wychowawcy,  samorząd klasowy, instruktor ZHP, dowódca ZS Strzelec OSW, doradca zawodowy, pedagog, psycholog.

Cały rok.

Zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,  biblioteka, Internet, konkursy, zawody sportowe, sprzęt sportowy,  zbiórki harcerskie, zbiórki ZS Strzelec OSW, zajęcia z doradcą zawodowym, udział w uroczystych obchodach Dnia Patrona, artykuły do „Głosu Sienna”, wystawy prac własnych uczniów, rozmowy z pedagogiem, psychologiem.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Kształtowanie właściwych postaw społecznych i obywatelskich.

 1. Udział w zajęciach pozalekcyjnych
  i zajęciach rozwijających zainteresowania
  i uzdolnienia.
 2. Rozwijanie umiejętności społecznych, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania problemów - udział w spektaklach i warsztatach profilaktycznych.
 3. Uwzględnianie problemów agresji

 i przemocy w tematyce godzin wychowawczych.

5.    Udział w zajęciach: Wychowanie do     

       życia w rodzinie.

 

6.    Właściwe reagowanie na agresywne

       zachowania uczniów.

 

7.    Wspieranie uczniów przeżywających

        trudności.

8. Udział w dostępnych programach, akcjach i innych przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia.

    

Dyrekcja,     nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog,     

uczniowie,  Samorząd Szkolny, Policja, instruktor ZHP, dowódca ZS Strzelec OSW.                         

Cały rok.

Program Wychowawczy, plan pracy wychowawcy klasy,          obiekty i sprzęt sportowy, zajęcia pozalekcyjne, godziny z wychowawcą, spektakle i warsztaty profilaktyczne, ulotki, broszury, indywidualne rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem oraz przedstawicielami Policji (w ramach potrzeb).

zbiórki harcerskie, zbiórki ZS Strzelec OSW.

Zapobieganie wulgaryzmom. Dbanie o kulturę języka.

 

 1. Lekcje wychowawcze prowadzone przy współudziale uczniów na temat czystości i poprawności wypowiedzi.
 2. Udział w konkursach recytatorskich.
 3. Dbanie o kulturę słowa w szkole
  i poza nią.
 4. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 5. Rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

Dyrekcja,       nauczyciele, wychowawcy,  pedagog, psycholog, uczniowie,  pracownicy szkoły.

Cały rok.

Program Wychowawczy, plan pracy wycho-wawcy klasy, godziny z wycho-wawcą, konkursy, rozmowy indywi-dualne, artykuły do „Głosu Sienna”, biblioteka, spotkania z cieka-wymi ludźmi.       

Promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom.

 1. Udział w dostępnych programach, akcjach i innych imprezach promujących zdrowy styl życia.
 2. Udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych dotyczących uzależnień, mających na celu dostarczanie uczniom wiedzy o skutkach stosowania substancji  psychoaktywnych, w tym dopalaczy.
 3. Spotkania z lekarzem, pielęgniarką, policjantem ( w miarę potrzeb).
 4. Konkursy tematyczne.
 5. Udział w imprezach sportowych (np. Bieg Uliczny „Dookoła Sienna”, Dzień Sportu Szkolnego).

 

 1. Korzystanie z wyjazdów na basen.

 

 1. Uwzględnianie promocji zdrowego stylu życia w tematyce projektów edukacyjnych.

 

 1. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 

 1. Zgłaszanie potrzeb w zakresie tematyki organizowanych warsztatów i spektakli profilaktycznych.

 

Dyrekcja,  pedagog, psycholog, nauczyciele, wychowawcy, higienistka, uczniowie, Samorząd Szkolny, pracownicy UG, Policja, PSS-E, Przewodniczący SZS.

 

Program Wychowawczy, broszury, ulotki   plakaty,  gazetki, konkursy, nagrody dla zwycięzców, plany dydaktyczno-wychowawcze, materiały pomocni-cze, godziny wychowawcze, lekcje biologii, plastyki, techniki, wych. fizycznego, ogólnopolskie akcje i programy, prezentacje projektów edukacyjnych, programy edukacyjno-profilaktyczne, zajęcia wychowawczo-profilaktyczne, warsztaty, spektakle.

 

 

 

 NAUCZYCIELE

Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym.

 1. Identyfikowanie różnych form przemocy i agresji w szkole i ustalanie ich przyczyn oraz podejmowanie środków zaradczych.
 2. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności uczniów za własne postępowanie.
 3. Uczenie sposobów radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywaniem konfliktów.
 4. Współpraca z Policją we wszystkich przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji.
 5.  Opieka nad uczniami agresywnych oraz przejawiającymi zachowania agresywne.
 6. Wzmacnianie pozytywnych zachowań i aktywności uczniów na forum klasy i szkoły.
 7. Rozwijanie u uczniów umiejętności interpersonalnych – uczenie ich rozpoznawania i wyrażania emocji oraz sposobów radzenia sobie z agresją i rozwiązywania problemów.
 8. Budowanie zaufania w relacjach nauczyciel – uczeń.
 9. Budowanie właściwego systemu wartości - kształtowanie adekwatnej samooceny.
 10. Organizowanie spektakli i warsztatów profilaktycznych.
 11. Wzmacnianie u uczniów poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za własne postępowanie poprzez otoczenie szczególną opieką  uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 12. Informowanie uczniów o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.
 13. Współpraca szkoły i domu rodzinnego uczniów w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.
 14. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów – pomoc w rozwiązywaniu problemów.

 

Wychowawcy,

pedagog, psycholog, nauczyciele, policjanci, dyrekcja szkoły, rodzice, nauczyciele informatyki,

Samorząd Szkolny
i samorządy klasowe, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PSS-E, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, instruktor ZHP, dowódca ZS Strzelec OSW.

 

 

Praca ciągła.

Procedury postępowania
w sytuacjach kryzysowych , obserwacja, dostępna literatura, spektakle, warsztaty profilaktyczne, warsztaty, plan pracy wychowawcy klasy, rozmowy indywidualne, porady
i konsultacje, zajęcia
o charakterze terapeutycznym, listy pochwalne dla rodziców, pogadanki dla rodziców podczas wywiadówek, strona internetowa szkoły, zbiórki harcerskie
i  spotkania ZS Strzelec OSW.

Przeciwdziałanie wulgaryzmom.

 1. Ukazywanie piękna mowy ojczystej.
 2. Pedagogizacja rodziców.
 3. Zwalczanie używania wulgarnego słownictwa - lekcje wychowawcze prowadzone przy współudziale uczniów.
 4. Promowanie czytelnictwa.
 5. Dbanie o kulturę słowa w szkole i poza nią.
 6. Kształtowanie umiejętności
  i nawyków kulturalnego spędzania czasu poprzez organizowanie uroczystości szkolnych, wieczorków, dyskotek, spotkań klasowych, zawodów sportowych, wycieczek szkolnych.

 

 

Nauczyciele i wychowawcy, bibliotekarze, wychowawcy świetlicy, Dyrekcja Szkoły, Samorząd Uczniowski, rodzice, wychowawcy
i opiekunowie prawni oraz Dyrekcja  z  PZPPDiR, GOK,

 

W ciągu całego roku szkolnego.

Księgozbiór biblio­teki szkolnej literatura fachowa, spotkania z rodzicami, godziny wychowawcze, rozmowy indywidualne, konkursy szkolne
 i pozaszkolne.

 

 

Zapobieganie uzależnieniom, promowanie zdrowego stylu życia. 

 1. Rozpoznawanie problemów występujących w szkole
  i dostosowywanie do nich działań profilaktyczno- wychowawczych.
 2.  Dostarczanie uczniom wiedzy dotyczącej uzależnień.
 3. Promowanie właściwej postawy wobec używa­nia środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy (kształcenie umiejętności asertywnego odmawiania).
 4. Wewnętrzne monitorowanie problemu zagrożenia i udzielanie pomocy oraz wsparcia w sytuacji zdiagnozowania problemu.
 5. Wzmacnianie pozytywnych zachowań i aktywności uczniów na forum klasy i szkoły.
 6. Współorganizowanie  dostępnych imprez sportowych (Dzień Sportu Szkolnego, Bieg Uliczny „Dookoła Sienna”).
 7. Udział w realizacji programów promujących zdrowy styl życia.
 8.  Promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego
  i zainteresowań.
 9. Uczenie racjonalnego i zdrowego stylu życia.
 10. Organizowanie wyjazdów na basen.

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, Samorząd Uczniowski, katecheci, rodzice, higienistka,  Szkolny Związek Sportowy, Klub Sportowy Zawisza, pracownicy UG,  pedagog, psycholog, PSS-E. ZHP,  ZS Strzelec OSW.

Praca ciągła.

 

Dostępne programy wychowawczo -profilaktyczne,

filmy edukacyjne, materiały informacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, koła zainteresowań, spektakle, zajęcia wychowawczo- profilaktyczne, warsztaty, godziny wychowawcze, lekcje biologii, współpraca wychowawców klas
z pedagogiem, psychologiem, rodzicami, obserwacja, ankiety, udział uczniów w imprezach szkolnych i środowiskowych, programy promujące zdrowie, wyjazdy na basen.

 

 

 

Wzmacnianie pozytywnej motywacji do nauki, łagodzenie skutków niepowodzeń szkolnych, przeciwdziałanie wagarom
i częstym spóźnieniom.  

 Otaczanie opieką uczniów ze SPE.

Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce.
(zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne).

Wdrażanie uczniów do pomocy koleżeńskiej.

Rozpoznawanie sytuacji domowej i rodzinnej.

Organizowanie dostępnych form pomocy, w tym wsparcia psychologicznego.

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów i sytuacji trudnych.

Nagradzanie uczniów wyróżniających się w nauce i ze stu procentową frekwencją.

Rozliczanie z nieobecności i spóźnień.

Rozwijanie u uczniów wiedzy na temat sposobów efektywnego uczenia się.

Uwzględnianie w tematyce Rad Pedagogicznych aktualnych problemów i potrzeb.

Ujednolicenie działań domu rodzinnego i szkoły.

Zajęcia z doradcą zawodowym, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

Rozwijanie i promowanie w szkole zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, Dyrekcja Szkoły, Samorząd Uczniowski, , Związek Strzelecki „Strzelec”, instruktor ZHP

 

 

Praca ciągła.

 

Konkursy, zajęcia rozwijające uzdolnienia, koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,             indywidualizacja nauczania, nagrody dla uczniów, spotkania
z rodzicami, rozmowy indywidualne, pogadanki, kontakty telefoniczne
z rodzicami/
opiekunami, współpraca
z PZPPDiR w Siennie, szkolenia, zajęcia metodą warsztatową, porady i konsultacje, spotkania z doradcą zawodowym, organizowanie obchodów Dnia Patrona, wystawy prac uczniów.

 

Bezpieczne i odpowiednie korzystanie z Internetu

 1. Opracowanie i upowszechnienie broszury na temat bezpieczeństwa w Internecie „Gdzie szukać pomocy, gdy wciąga do sieci".

 

 1. Zwracanie uwagi na możliwe niepożądane skutki korzystania z Internetu.

 

 1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat zagrożeń czyhających w Internecie.

 

 1. Rozmowy z rodzicami podczas wywiadówek.

 

 1. Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas korzystania z portali społecznościowych.

 

 1. Wyjaśnianie konsekwencji cyberprzemocy.

 

 1. Uświadamianie problemu upubliczniania informacji w sieci.

 

Dyrekcja Szkoły, pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele,

Cały rok szkolny.

Broszura na temat bezpieczeństwa w sieci, plan pracy wychowawcy klasy, porady i konsultacje, indywidualne rozmowy, pogadanki dla rodziców podczas wywiadówek, scenariusze Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE

 

 

 

 1. Korzystanie ze wsparcia pedagoga, psychologa wychowawcy, nauczycieli, specjalistów - porady i konsultacje.

 

 1. Rozwijanie własnych kompetencji i umiejętności wychowawczych.

 

 1. Zainteresowanie rodziców udziałem dzieci w zajęciach pozalekcyjnych, sposobem spędzania czasu wolnego i grupą rówieśniczą.

 

 1. Prowadzenie z dziećmi rozmów na temat istniejących zagrożeń, kontrola ich zachowania oraz dawanie pozytywnych wzorców.

 

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat mechanizmów powstawania agresji.

 

 1. Uczenie dzieci bezpiecznego korzystania z Internetu i uświadamianie zagrożeń płynących
  z niewłaściwego korzystania z Internetu.

 

 1. Kształtowanie właściwych postaw społecznych.  

Nauczyciele, , pedagog, wychowawcy,  psycholog nauczyciele informatyki, rodzice/opiekunowie.

W ciągu całego roku szkolnego.

Przykład własny rodziców,  literatura fachowa, programy telewizyjne, współpraca
z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem.

 1. Konsekwentne rozliczanie z nieobecności.
 1. Korzystanie z porad i konsultacji z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem , psychologiem.
 2. Częste kontakty ze szkołą.
 3. Pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych.
 4. Tworzenie przyjaznej atmosfery domowej, miejsca pracy ucznia.
 5. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
 6. Ujednolicenie oddziaływań szkoły i domu rodzinnego w zakresie rozwoju zainteresowań
  i sposobów efektywnego wykorzystania czasu wolnego uczniów i zapobieganie niewłaściwym zachowaniom.
 7. Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
 8. Angażowanie się rodziców/opiekunów
  w organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, różnorodnych akcji prowadzonych przez szkołę, wycieczek.

Wychowawcy, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog, psycholog,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca
z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami, dyrekcją, doradcą zawodowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zwracanie uwagi na właściwe słownictwo umiejętność wypowiadania się.

 

 1. Zachęcanie dzieci do czytania.

 

 1. Kształtowanie  umiejętności świadomego wyboru programów telewizyjnych, gier komputerowych, filmów, przeglądanych stron internetowych.

 

 1. Zachęcanie do uczestnictwa w konkursach recytatorskich , przedmiotowych, akademiach
  i imprezach szkolnych.

 

 

 1.  

 

Rodzice/opiekunowie, dyrekcja, wychowawcy, bibliotekarze, GOK.

j. w.

Przykład własny rodziców/opiekunów, rozmowy
z dziećmi, imprezy
w GOK-u, konkursy, akademie i imprezy szkolne.

 

 1. Spotkania z wychowawcą, psychologiem, pedagogiem, lekarzem.
 2. Zwalczanie uzależnień we własnych rodzinach.
 3. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach kulturalnych i akcjach w szkole promujących zdrowy styl życia.
 4. Obserwowanie dzieci w celu wczesnego diagnozowania lub zapobiegania uzależnieniom.
 5. Udzielanie pomocy oraz wsparcia w sytuacji zdiagnozowania problemu.
 6. Zainteresowanie sposobami spędzania czasu wolnego i grupą rówieśniczą.
 7. Uświadamianie zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych (w tym dopalaczy).
 8. Współodpowiedzialność za organizowanie dyskotek, wieczorków szkolnych oraz wycieczek.
 9. Zachęcanie dzieci do brania udziału
  w programach i akcjach promujących zdrowy styl życia, a także do udziału w konkursach tematycznych, zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
 10. Zgłaszanie wszelkich pojawiających się zagrożeń – poszukiwanie możliwości rozwiązania zaistniałych problemów, współpraca ze szkołą.

 

Pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele, lekarz, pielęgniarka szkolna Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PSS-E

 

 

Praca ciągła.

Prelekcje, pogadanki, materiały informacyjne: plakaty, broszury, ulotki, numery telefonów instytucji pomocowych, adresów stron internetowych poświęconych profilaktyce uzależnień, narzędzia badawcze (ankiety)

zadania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Ewaluacja i modyfikacje.

 

Program wychowawczo - profilaktyczny  jest programem „otwartym”. Oznacza to, że w chwili zaistnienia problemów nastąpi podjęcie odpowiednich działań zmierzających do ich rozwiązania.

 

Realizowanie niniejszego programu podlega stałej ewaluacji. Celem ewaluacji będzie określenie efektywności podejmowanych działań oraz wytyczenie dalszych kierunków pracy profilaktyczno- wychowawczej dostosowanej do aktualnie występujących problemów.

 

Oceny efektów realizacji niniejszego programu, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej podsumowujących pracę w pierwszym i drugim semestrze roku szkolnego.

 

 

 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu:

 

Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w dniu:  24 września  2018 r.
Liceum Ogólnokształcącego w Siennie  w dniu :25 września 2018 r.

 

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Siennie przyjęto do realizacji  następujące przedsięwzięcia z zakresu promocji zdrowia wg  „Wytycznych do planowania i działalności oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia na poziomie powiatu”, przekazanych przez WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ w Warszawie – Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. Program edukacyjny „Zdrowe Piersi są OK.” i kampania edukacyjna „Od samobadania piersi do mammografii” w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka.
 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka.
 3. Kampania na rzecz ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu „Światowy Dzień bez Tytoniu” .
 4. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV – obchody „Światowego Dnia AIDS” 1 XII .
 5. „Trzymaj formę ˮ
 6. „Czyste powietrze wokół nas ˮ
 7. „Nie pal przy mnie proszę ˮ
 8. „Bieg po zdrowie ˮ

 

 

Tydzień Edukacji Globalnej ’2018

SZLACHETNA PACZKA 2018

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie już po raz czwarty włączył się w akcję Fundacji „Wiosna” – Szlachetną Paczkę. Po raz kolejny szkolna społeczność miała możliwość pokazania swojej wrażliwości, dobroci i chęci niesienia pomocy. Wsparciem objęliśmy jedną rodzinę z terenu powiatu lipskiego, przygotowując dar serca i spełniając potrzeby i marzenia.

Czytaj więcej...

11 Listopada - obchody gminne

11 listopada jest to bardzo ważna data dla każdego Polaka. Ten dzień świętujemy wywieszając flagi, czy przypinając kotyliony. Gminne obchody rozpoczęliśmy uroczystą mszą św., w kościele pw. Św. Zygmunta w Siennie. Msza św. rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego przez wszystkich zgromadzonych. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe, władze gminne, powiatowe, jednostka JS 4036 w Siennie ZS „Strzelec”. Po zakończeniu mszy św. zostały złożone kwiaty w Miejscach Pamięci Narodowej.

Czytaj więcej...

Podanie do LO

Podkategorie