Get Adobe Flash player

Regulamin stołówki szkolnej

Nowy "Głos Sienna"


Zapraszamy do czytania najnowszego Głosu Sienna


 

Ubezpieczenie 2022/2023

Ważny komunikat dla wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do ZSO w Siennie dotyczący Grupowego Ubezpieczenia NNW!
Szanowni Rodzice,
niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły będą objęci grupowym ubezpieczeniem NNW Szkolne "Bezpieczna Nauka" w Firmie Ubezpieczeniowej TUZ (TUW) Ubezpieczenia Polisą nr 0047956 Wariant I z roczną składką ubezpieczeniową w wysokości 35zł. Ubezpieczenie działa 24/h na całym świecie, w szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły jest dobrowolne. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do wychowawcy klasy bądź do sekretariatu szkoły.
Więcej informacji o warunkach ubezpieczenia oraz zgłoszeniu szkody w załącznikach.
 

Czytaj więcej...

Rekrutacja do LO 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

Do Liceum Ogólnokształcącego

im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Siennie


NA ROK SZKOLNY 2022/2023

- dla uczniów klas szkół podstawowych

§1

              Na podstawie: Zarządzenia Nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2022 r.  oraz na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021 r poz. 1082) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, ze zm.) - ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

§2

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

 1. potrzeb środowiska;
 2. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 3. decyzji organu prowadzącego.

§3

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej
  z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
  o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

§4

 1. Do liceum ogólnokształcącego przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.

§5

 1. Do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.
 2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty, uczniowie
  z niepełnosprawnością.

 

§6

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

 1. Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry- 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt).

 • przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy i jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia.  
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego – mnoży się przez 0,35
 • matematyki - mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego -mnoży się przez 0,3
 1. Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):

a). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt 

-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt

-tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

b). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

 

c). Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r

d). Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

§7

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są  niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły zgodnie   z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.

§8

Do podania do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:

1. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,      
    o których mowa w § 6 - 7.

3.Dwie fotografie legitymacyjne.

4.Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZSO w Siennie w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.

§9

Harmonogram rekrutacji stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2022 r. - opublikowany na stronie: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

§10

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 

Warsztaty CEA


 Pomoc dla Ukrainy

Solidaryzując się z walczącą Ukrainą w naszej szkole zorganizowaliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Ponieważ potrzeby są ogromne prosimy o włączenie się w akcję na rzecz uchodźców.

Zbiórka potrwa do piątku 4 marca 2022r.

 

Zbieramy:

 • środki czystości; pasty do zębów, szczoteczki, mydła, szampony, wilgotne chusteczki itp.
 • czyste koce, śpiwory, poduszki, ręczniki
 • pampersy, chusteczki nawilżające, środki higieniczne dla kobiet
 • leki przeciwbólowe, opatrunki, leki  przeciwgorączkowe
 • woda, soki (w małych butelkach)
 • mleko dla dzieci ( w proszku)

KOLEJNE FUNDUSZE DLA SZKOŁY

27 stycznia 2022 r. w naszej szkole miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Gościliśmy Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego pana Rafała Rajkowskiego, Wójta Gminy Sienno pana Mariusza Strąka, Skarbnik Gminy panią Jolantę Karolik oraz radnych Gminy Sienno. Okazją było podpisanie umowy na dofinansowanie remontu budynku ZSO w Siennie. Dotacja wynosi 1200000 zł.

Dziękujemy Panu Marszałkowi R. Rajkowskiemu oraz  Zarządowi Sejmiku Województwa mazowieckiego za wspieranie naszej szkolnej społeczności i zrozumienie jej potrzeb.

 

Czytaj więcej...

Życzenia świateczne 2021

Głos Sienna nr 29

Zachęcamy do lektury nowego wydania "Głosu Sienna".

Czytaj więcej...

Podkategorie