Get Adobe Flash player

ZARZĄDZENIE NR 34/2020

ZARZĄDZENIE NR 34/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie

z dnia 16.10.2020r.

W sprawie  czasowej organizacji nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Siennie obowiązującej  od 17.10 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

Na podstawie;

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 68 ust. 1 pkt 6 i 7 (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).

- Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej),  art. 8a ust. 5 pkt 2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).

- Rozporządzenia MEN Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- Rozporządzenia MEN Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

- Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
 1 września 2020 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się nauczanie hybrydowe. Od 19 do 23 października 2020 nauczanie zdalne - kl.I i II  czteroletniego liceum - zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Pozostałe klasy LO uczą się systemem stacjonarnym.

Zmiana formy kształcenia będzie następowała w cyklu cotygodniowym.

Przywraca się zasady zdalnego nauczania obowiązujące od kwietnia 2020 r. do czerwca 2020 r.

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania