Get Adobe Flash player

Home

Pismo MPWIS ws. badań SARS-Cov-2 w placówkach oświatowych

W związku z rosnącą liczbą ognisk COVID-19 w placówkach edukacji, opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży, i co za tym idzie, wzmożonym nadzorem organów Inspekcji Sanitarnej nad potwierdzonymi przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród uczniów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje poniżej zasady przeprowadzania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 osób z bliskiego kontaktu z osobami zakażonymi w ww. placówkach.

Czytaj więcej...

Izba Pamięci

Izba Pamięci ks. prof. Wł. Sedlaka

Izba Pamięci  ks. prof. Wł. Sedlaka jest miejscem, w którym przeszłość splata się z teraźniejszością. Zgromadzone pamiątki i eksponaty ukazują Patrona jako naukowca, księdza i zwykłego człowieka otaczającego się przedmiotami i przywiązanego do  ulubionych rzeczy. W bieżącym roku po zmianie lokalizacji otrzymała nowy wystrój. Wśród eksponatów są liczne dzieła księdza, rzeczy osobiste, skromne przybory badawcze, prace naukowe, w tym prace magisterskie powstałe pod kierunkiem księdza, osobista korespondencja, bibliografia naukowa (w języku polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim), maszynopis pracy magisterskiej księdza pt. „Kręgi izolacyjne parafii Sienno”, obrazy z domu księdza, zbiory fotografii i przybory piśmiennicze. Całość uzupełniają zdjęcia z radomskiego mieszkania patrona, kopie dokumentów, artykuły prasowe i notatki. Znajduje się tu również gablota poświęcona długoletniemu dyrektorowi szkoły panu W. Pitkowi.  W wielu pracach nauczycielki B. Górską i J. Wlazłowską wspierali uczniowie Liceum I Gimnazjum, którzy w ten sposób przeżywali szczególne lekcje wychowawcze związane z Patronem ks. Wł. Sedlakiem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia Izby Pamięci.

 


 Zdjęcia z Izby Pamieci

 


 

 

 

 

 

 

 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Rekrutacja_3

W dziale Pobieralnia, kategorii - dla uczniów znajduje wzór podania do naszego liceum. Zainteresowanych zachęcamy do pobierania KLIKAJ

 

REGULAMIN REKRUTACJI

uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. prof. W. Sedlaka w Siennie
w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 4. Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.

§ 1.1. O przyjęcie do pierwszej klasy Licem Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

§ 1.2. Kandydaci do LO w Siennie składają podania wg załączonego wzoru bezpośrednio
w szkole w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty - HARMONOGRAM  REKRUTACJI  - Załącznik do zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30. 01. 2018r. (Dostępny na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/12288,Rekrutacja-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-20182019.html)

§ 1.3. Do podania o przyjęcie kandydaci załączają:

1)      świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie tych dokumentów w terminie określonym przez kuratora oświaty;

2)      kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

3)      1 zdjęcie;

4)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie sportowej (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej).

§ 2.1. Podstawę przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Włodzimierza  Sedlaka w Siennie stanowi suma punktów możliwych do uzyskania za:

1)      oceny z języka polskiego, historii, matematyki, biologii;

2)      wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte
w zaświadczeniu;

3)      inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
a zwłaszcza:

a)      ukończenie  gimnazjum  z  wyróżnieniem;

b)      udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

c)      osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym.

§ 2.2. Do klasy I LO nie będą przyjmowani kandydaci, którzy na zakończenie nauki
w gimnazjum otrzymali ocenę z zachowania naganną lub nieodpowiednią.

§ 2.3. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, historii i biologii oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, historii, matematyki i biologii,
 a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:

 

1)      100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 - języka polskiego,                                                                                                 

 - historii i wiedzy o społeczeństwie,                                                                                         

 - matematyki,                                                                                                         

 - przedmiotów przyrodniczych; geografii, biologii, chemii i fizyki,                             

 - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,                                                 

 

 należny wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik-70 %, 70x0,2=14 punktów  w rekrutacji).

 

2)      100 pkt. – liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów: języka polskiego, historii, matematyki, biologii oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum;

 

a)      Sposób przeliczania ocen na punkty:

- stopień  celujący          - 18pkt.

- stopień  bardzo dobry  - 17 pkt.

- stopień  dobry              - 14 pkt.

- stopień  dostateczny    -  8 pkt.

- stopień  dopuszczający - 2 pkt.

 

- Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

10 punktów - za tytuł finalisty  konkursu przedmiotowego,

7 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

5 punktów - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

 

Finalista więcej niż jednego ww. konkursu uzyskuje maksymalnie za wszystkie osiągnięcia 13 punktów.

- Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

10 punktów - dwóch lub więcej tytułów  finalisty  konkursu przedmiotowego,

7 punktów - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

5 punktów - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

7 punktów - za tytuł finalisty  konkursu przedmiotowego,

5 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

3 punkty - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

- Za uzyskane wysokiego miejsca – w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół na szczeblu:

  - międzynarodowym - 4 punkty,

- krajowym - 3 punkty

- wojewódzkim - 2 punkty

- powiatowym - 1 punkt

2 pkt. – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  zwłaszcza w formie wolontariatu.

5 pkt. – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

 


            Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:

 6 pkt. – ocena: celujący                                                                               

 5 pkt. – ocena: bardzo dobry                                                                      

 4 pkt. – ocena: dobry                                                                                    

 3 pkt. – ocena: dostateczny                                                                                    

2 pkt. – ocena: dopuszczający

 

 

§ 2.4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do LO niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 2.

§ 3. Dyrektor do końca lutego każdego roku podaje kandydatom do wiadomości kryteria rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Siennie.

§ 4.1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

§ 4.2. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsze lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła; wówczas dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej.

 

 

Przyjęty przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu: 21.02.2018r.

MATURA 1985 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SIENNIE

Propozycja zjazdu absolwentów 05.10.2013 r. w Nadleśnictwie Marcule.

Szczegółowe informacje ukazywać się będą sukcesywnie na stronie szkoły.

Czytaj więcej...

Statut ZSOiP

STATUT

 

ZESPOŁU  SZKÓŁ

 

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

I  POLICEALNYCH

 

W   S I E N N I E

 

 

 

SPIS TREŚCI

Nazwa szkoły .......................................................................................................8

Inne informacje o szkole .....................................................................................9

Cele i zadania szkoły  .........................................................................................13

Organy szkoły i zasady ich działania .................................................................24

Dyrektor Szkoły……………………………...........................................................24

Wicedyrektor Szkoły.................................................................................27

Rada Pedagogiczna ..................................................................................29

Rada Rodziców .........................................................................................32

Samorząd Uczniowski  .............................................................................34

Zasady współdziałania organów szkoły....................................................35

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole .....................................37

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ................................................................38

Zadania i obowiązki nauczycieli ...............................................................38

Zadania i obowiązki wychowawcy klasy ..................................................40

Zadania zespołów nauczycielskich ...........................................................42

Inni pracownicy szkoły .............................................................................43

Organizacja nauczania i wychowania ...............................................................47

Ogólne zasady ..........................................................................................47

Organizacja zajęć dodatkowych. Formy opieki i pomocy ........................52

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami ......................................53

Bezpieczeństwo uczniów .........................................................................56

Świetlica szkolna ......................................................................................57

Biblioteka szkolna………………………………………….........................................61

Uczniowie szkoły……………………………………….......................................................64

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennie .............................64

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Siennie ........................................73

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Siennie  .................................83

Słuchacze Policealnego Studium Informatyki w Siennie  ........................95

Tryb rozwiązywania sporów ............................................................................98

Postanowienia końcowe .................................................................................100

Procedura wprowadzania zmian w Statucie szkoły .......................................102

 

 

 

 

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie jest zgodny z:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827); Ustawa
  z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r., poz.7); Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014r., poz. 811); Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.357).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191).
 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r.    
  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  Dz. U. z  2001 r.  Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z  18  sierpnia 2014, poz. 803).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r.
  w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 959).
 7.  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992
  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  ( Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami);
 8. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz       przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami);
 9. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
  w sprawie organizacji roku szkolnego  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami);
 10.  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami);
 11. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114
  z późniejszymi zmianami);
 12. Konwencją o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  z dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.
  z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885).
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
   z 2014r., poz.1182).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r.
   w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie
   w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r. , poz. 560). Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r., poz. 1084).
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
   w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014, poz. 1150).
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca  2013 r.
   w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013, poz. 393.)
  8. Dopuszczanie do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art.22a oraz 22aa-z (Dz. U. z 23 czerwca 2014 r, poz. 811).
  9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).
  10. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r.
   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
   i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414). Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  11. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893).
  12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r.
   w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977).
  13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r.
   w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  w zakresie wychowania przedszkolnego, (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2013 r. poz. 956).
  14. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r.
   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416).
  15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).
  16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r.
   w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r.,  nr 246, poz. 1538)
  17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz. U.
   z dnia 29 października 2013, poz.1257).
  18. Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).
  19. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
   i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U.  z 2014 r., poz. 263).

 

Określa on sposób powoływania i kompetencje organów szkoły, wewnętrzną organizację nauczania i wychowania, normuje prawa i obowiązki uczniów i pracowników szkoły.

Stanowi podstawę do formułowania  przez organy szkoły innych aktów wewnątrz organizacyjnych, adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Reguły ustalone dla całej społeczności szkolnej są zgodne z opiniami i oczekiwaniami rodziców / prawnych opiekunów i uczniów, którzy chcą zdobywać wiedzę w nowoczesnej szkole, a nauczyciele są gwarantem profesjonalnego podejścia do procesu wychowania
i kształcenia.

 

§ 1

Nazwa szkoły

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie jest szkołą publiczną.

Siedziba szkoły znajduje się w Siennie  przy ulicy Szkolnej 6.

2. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie wchodzą:

  1)  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Teofila Banacha w Siennie zwana dalej  „szkołą podstawową”.

  2)  Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. dr. hab. Włodzimierza  Sedlaka w Siennie zwane dalej „gimnazjum”.

  3)  Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. dr. hab. Włodzimierza  Sedlaka w Siennie zwane dalej „liceum”.

  4)  Policealne Studium Informatyki w Siennie, zwane dalej „studium”.

3. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu  składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły.

4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

5. Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie posiadają swoje imiona.

6. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez  szkołę w pełnym brzmieniu.   

 

 

 

 

§ 2

Inne informacje o szkole

 1. Zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania czas trwania poszczególnych etapów (cyklów) kształcenia wynosi:

1.1   Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

1.2   Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

1.3   W szkole podstawowej – 6 lat.

1.4   W gimnazjum – 3 lata.

1.5  W liceum ogólnokształcącym – 3 lata.

1.6  W policealnym studium informatyki – 4 semestry.

Dla każdego etapu edukacyjnego prowadzi się rekrutację, szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach rekrutacji, (regulaminy rekrutacji w załącznikach)

 1.  Celem oddziału przedszkolnego jest:

2.1   Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2.2   Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

2.3   Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

2.4   Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

2.5   Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

2.6   Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.

2.7   Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

2.8  Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

2.9   Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

2.10   Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne.

2.11   Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3. Szkoła Podstawowa umożliwia poznawanie świata, rozbudza ciekawość poznawczą, rozwija samodzielność uczniów, inspiruje do wyrażania własnych myśli i przeżyć, kształtuje motywację do dalszej nauki.

4. Gimnazjum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

5. Liceum Ogólnokształcące wzbogaca wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Zapewnia zdobycie wykształcenia potrzebnego do podjęcia nauki w szkołach wyższych oraz każdym typie szkoły policealnej.

6. Policealne Studium informatyki jest szkołą, w której kształcenie odbywa się
w systemie semestralnym, może być prowadzone w formie stacjonarnej i zaocznej. Przygotowuje teoretycznie i praktycznie do egzaminu zawodowego i wykonywania zawodu technik informatyk. Zapewnia wykształcenie potrzebne do podjęcia studiów wyższych.
Praktyki zawodowe słuchacze studium organizują we własnym zakresie.

7. Szkoła zastrzega sobie prawo do utworzenia innych kierunków kształcenia zgodnie
z możliwościami i potrzebami.

 8. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

9. Do realizacji zadań statutowych szkoły wykorzystywane są następujące pomieszczenia
i obiekty:

-          27 sal dydaktycznych i pracowni przedmiotowych,

-          3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,

-          biblioteka z dostępem do Internetu,

-          świetlica,

-          stołówka dla dzieci i młodzieży,

-          izba pamięci patrona liceum i gimnazjum oraz kącik pamięci patrona szkoły podstawowej,

-          2 sale gimnastyczne z zapleczem i siłownią,

-          1 boisko sportowe,

-          obiekt sportowo – rekreacyjny

-          zielona sala gimnastyczna,

-          plac zabaw dla dzieci,

-          gabinet pedagoga i psychologa,

-          gabinet opieki przedlekarskiej,

-          szatnia dla uczniów szkoły podstawowej oraz szatnia dla uczniów gimnazjum
i liceum,

-          pomieszczenie przeznaczone na sklepik szkolny (dyrektor zastrzega sobie prawo uruchomienia działalności sklepiku szkolnego).

 

10. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

11. Działalność szkoły podlega nadzorowi dwóch organów:

       1) Wójta Gminy Sienno

       2) Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie z Delegaturą w Radomiu.

 

 

 

 

§ 3

Cele i zadania szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, realizuje także cele i zadania zawarte w programie wychowawczym szkoły, w szczególności:

1) Umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów,

a) Począwszy od roku szkolnego 2014 / 2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I,
a w roku szkolnym 2015 / 2016 dla uczniów I, II i IV klas szkoły podstawowej oraz I klas gimnazjum, w następnych latach dla kolejnych klas PSP i PG. Podręczniki są wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną i obowiązują przez 3 lata szkolne.
W przypadku uszkodzenia lub braku zwrotu podręcznika rodzice / prawni opiekunowie są zobowiązani do pokrycia kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę,

b) nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa, oraz promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych.

Uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych.

Rozwija uczucia patriotyczne poprzez organizację apeli i uroczystości z okazji rocznic państwowych.

Określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania, opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów, określa zasady przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów (WO).

Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności:

-          z niepełnosprawności;

-          z niedostosowania społecznego;

-          z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

-          ze szczególnych uzdolnień;

-          ze specyficznych trudności w uczeniu się;

-          z zaburzeń komunikacji językowej;

-          z choroby przewlekłej;

-          z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

-          z niepowodzeń edukacyjnych;

-          z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;

-          sposobem spędzania czasu wolnego;

-          kontaktami środowiskowymi;

-   z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

a)    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców / prawnych opiekunów i nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.

b)    Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni.

c)    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców / prawnych opiekunów ucznia;
 • dyrektora;
 • kuratora sądowego;
 • nauczyciela, wychowawcy;
 • specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

d)    W szkole pomoc udzielana jest w formie zajęć:

-          zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

-          zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

-          indywidualne zajęcia rewalidacyjne,

-          gimnastyka korekcyjna,

-          zajęcia logopedyczne,

-          zajęcia terapeutyczne,

e)     porad i konsultacji oraz innych form, zależnych od możliwości finansowych szkoły.

f)     Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje się w formie:

 • Zajęć rozwijających  uzdolnienia dla szczególnie uzdolnionych uczniów, prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 8.
 • Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów mających trudności
  w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 8.
 • Zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
 • Zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie i zalecenia PPP.
 •   Zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 • Zajęć gimnastyki korekcyjnej dla młodszych uczniów u których można podejrzewać wadę postawy, czego wynikiem jest słabe umięśnienie oraz nieprawidłowy nawyk w utrzymaniu danej pozycji. Można również działać profilaktycznie, w celu nie doprowadzenia do żadnych zaburzeń postawy ciała.
 • Zajęcia terapeutyczne mają na celu pomoc uczniom w problemach poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przeżywanych kryzysach, wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, zachęcanie do autorefleksji, wzmacnianie pozytywnej motywacji do nauki, pomoc
  w odreagowaniu przykrych emocji, przełamywanie nieśmiałości oraz rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych.

Dyrektor na podstawie opinii wychowawcy, pedagoga i nauczycieli ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
O udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dyrektor niezwłocznie, pisemnie informuje rodziców / prawnych opiekunów ucznia, któremu taka pomoc jest udzielana.

g)    Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

Zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: udział
w konkursach przedmiotowych i kołach zainteresowań, funkcjonujących na terenie szkoły. Uczeń ma prawo przystąpić do konkursów w innej szkole, jeżeli
w szkole macierzystej takowego konkursu się nie organizuje.

Zapewnia upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

Kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki i wychowania do życia w rodzinie
w wymiarze określonym odrębnymi przepisami. Zgodnie z życzeniem rodziców / prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów.

Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub etyce nie może być powodem dyskryminacji.

Wychowuje dla pokoju i demokracji.

Rozwija wartości tj. humanizm, sprawiedliwość, równość, wolność, przyjaźń oraz szacunek dla innych narodów i ich osiągnięć.

Uczy szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania godności osobistej.

Motywuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dobro, miłość, rozwija talenty artystyczne, literackie, muzyczne, przyrodnicze i inne.

Rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku.

Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne po wydaniu orzeczenia PPP.

Określa zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami / prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględnia ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego.

Określa formy pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych
i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie (formy współpracy z PPP).

Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych:

a) dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu
w szkole.

Szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki poprzez Program Profilaktyki.

Szkoła określa regulamin wycieczek (Regulamin Wycieczek w załączniku).

Szkoła określa regulamin dyżurów nauczycielskich (Regulamin Dyżurów
w załączniku)
.

Regulamin dowozów dzieci (Regulamin dowozów w załączniku).

2. Działania szkoły dotyczą:

a) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów
i zadań statutowych,

b) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

c) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

d) współpracy z rodzicami / prawnymi opiekunami i środowiskiem lokalnym,

e) zarządzania szkołą lub placówką.

2.1  Sposoby wykonywania zadań dydaktycznych szkoły:

1)        Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą
i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.

2)        Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów i w porozumieniu z dyrektorem w oddziale przedszkolnym mogą być organizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe.

3)        Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów w oddziale przedszkolnym może być organizowana nauka religii / etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

4)        Oddział przedszkolny może rozszerzyć swoją ofertę programową o bezpłatne zajęcia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci

5)        Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów dzieci mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe bezpłatne, proponowane przez szkołę, tzn. religię / etykę, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedii i rytmikę ( lub inne).

6)        Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 do 20 minut dla dzieci 3 i 4-letnich oraz 25 do 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

7)        Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

8)        Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

9)        Nauczyciele poszczególnych przedmiotów realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

10)     Dyrektor ustala dla każdej klasy szkolny plan nauczania, który jest obowiązujący
w danym cyklu kształcenia.

11)    Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają i przedstawiają dyrektorowi program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

12)    Dopuszczone do użytku szkolne programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania (szkolny zestaw programów nauczania uwzględnia całość podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego).

13)    Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści zawarte w przyjętych do realizacji programach nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem.

14)    Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub prowadzić działalność innowacyjną oraz eksperymentalną na podstawie odrębnych przepisów.

15)    Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia
w konkursach, olimpiadach, zawodach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych.

16)    Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki na wniosek nauczyciela, rodzica / prawnego opiekuna lub ucznia.

3. Sposoby wykonywania zadań wychowawczych szkoły:

1)      Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować Program Wychowawczy Szkoły.

2)      Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin z wychowawcą oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych.

3)      Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, uczących w tym oddziale, zwanym wychowawcą. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej ustala się, że wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania w szkole.

4)      Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku, gdy:

-          nauczyciel wychowawca przebywa na urlopie wychowawczym, zdrowotnym, lub dłuższy czas na zwolnieniu lekarskim,

-          nauczyciel wychowawca złoży uzasadniony wniosek o rezygnację z funkcji wychowawcy danej klasy a dyrektor szkoły ten wniosek uwzględni,

-          rodzice / prawni opiekunowie lub uczniowie (słuchacze) złożą uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy (opiekuna)
a dyrektor szkoły po dokładnym wyjaśnieniu sprawy podejmie stosowną decyzję,

-          zaistnieją inne uzasadnione okoliczności.

5)      Każdy wychowawca klasy ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe kryteria oceny zachowania.

6)      Plan pracy wychowawcy klasy jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły
i z Programem Profilaktyki.

7)      Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym przedstawia rodzicom / prawnym opiekunom szczegółowe zasady oceniania uczniów zawarte
w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.

8)      Każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z rodzicami / prawnymi opiekunami uczniów, a w szczególności rzetelnie informować rodziców / prawnych opiekunów o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, o przyczynach występujących trudności oraz udzielać pomocy i porad, w zależności od potrzeb i w miarę możliwości szkoły, w rozwiązywaniu istniejących problemów.

4. Sposoby wykonywania zadań opiekuńczych szkoły:

1)      Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie, poza terenem
i w trakcie wycieczek:

 

-     podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odbywających się w szkole za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,

-     podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych kierownik wycieczki wraz z opiekunami,

-     nad uczniami przebywającymi w świetlicy opiekę sprawują wychowawcy świetlicy,

-     w przypadku nieobecności nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel, któremu powierzono zastępstwo lub świetlica szkolna,

-     nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury na terenie obiektów sportowych, przed i po każdej lekcji. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia przez innego nauczyciela,

-     nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem zajęć od godziny 7.40, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach do godziny 14.15, według ustalonego harmonogramu i zgodnie z regulaminem dyżurów,

-     o każdym zaistniałym wypadku na zajęciach organizowanych przez szkołę nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.

2)      Przy szkole organizowana jest świetlica dla uczniów dojeżdżających oraz przebywających dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców.

3)      Przy świetlicy istnieje stołówka, z której korzystają uczniowie szkoły.

4)      W szkole istnieje gabinet pomocy przedlekarskiej. Obowiązkiem ucznia jest zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych do pielęgniarki szkolnej, która udziela uczniowi pierwszej pomocy. W przypadkach wymagających pomocy lekarza pielęgniarka zawiadamia rodziców / prawnych opiekunów o problemach zdrowotnych dziecka.

5)      Nauczyciele oraz uczniowie starszych klas mają obowiązek otaczać opieką uczniów rozpoczynających naukę w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym.

6)      Szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom / prawnym opiekunom korzystanie
z pomocy pedagoga i psychologa.

7)      Pedagog szkolny we współpracy z wychowawcą i nauczycielami zapewnia systematyczną pomoc i opiekę uczniom mającym kłopoty zdrowotne i trudności
w nauce poprzez: częste kontakty z rodzicami / prawnymi opiekunami, kierowanie do poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni specjalistycznej.

8)      Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do możliwości danego ucznia.

9)      Dyrekcja, pedagog i wychowawca, na wniosek rodziców / prawnych opiekunów uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej starają się zapewnić wszelką możliwą pomoc materialną: zwolnienie z niektórych opłat, nieodpłatne korzystanie
z obiadów, stypendia szkolne, dofinansowanie do zakupu podręczników i pomocy szkolnych.

10)  Nauczyciel przedmiotu wskazuje potrzebę uczęszczania na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze uczniów mających trudności w nauce.

11)  Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć specjalistycznych (rewalidacyjne, logopedyczne) z uczniami niepełnosprawnymi.

 

§ 4

Organy szkoły i zasady ich działania

Organami szkoły współdziałającymi w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Kompetencje organów szkoły określa ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Dyrektor szkoły

 1. W realizacji zadań statutowych szkoły dyrektor kieruje procesem dydaktyczno – wychowawczym, współpracując ze wszystkimi organami szkoły, organami nadrzędnymi
  i instytucjami.
 2.  Dyrektor szkoły w szczególności:

1)      Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.

2)      Sprawuje nadzór pedagogiczny oraz ustala ocenę pracy nauczycieli
i wysokość dodatków motywacyjnych.

3)      Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.

4)      Realizuje uchwały Rady Szkoły (jeśli zostanie powołana) oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji.

5)      Powołuje członków zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

6)      Powołuje przewodniczących zespołów przedmiotowych i czuwa nad właściwą pracą tych zespołów.

7)      Dopuszcza do realizacji zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

8)      W uznanym przez siebie terminie podaje do publicznej wiadomości, zestaw podręczników, które obowiązywać będą od początku następnego roku szkolnego.

9)      Do 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz rodziców / prawnych opiekunów o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

10)  Opracowuje ofertę realizacji w szkole dwóch godzin wychowania fizycznego po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców
i Radę Pedagogiczną.

11)  Określa Procedury realizacji zespołowego projektu edukacyjnego w gimnazjum.

12)  Stwarza warunki realizacji zespołowego projektu edukacyjnego gimnazjum, które określają Procedury realizacji projektu edukacyjnego.

13)  Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

14)  Decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych niż pierwsza.

15)  Może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie szkoły; skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

16)  Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.

17)  Zapewnia nauczycielom prawidłowy przebieg stażu, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela i dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

18)  Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników szkoły.

19)  Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a organami szkoły; wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem przepisów prawa oraz dobra publicznego.

20)  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

21)  Przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe.

22)  Na podstawie zaleceń zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

O udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogiicznej dyrektor niezwłocznie, pisemnie informuje rodziców / prawnych opiekunów ucznia, któremu taka pomoc jest udzielana.

23)  Wydaje uczniom szkoły podstawowej kartę rowerową zgodnie z obowiązującymi procedurami (regulamin Karty rowerowej w załączniku).

3. Dyrektor decyduje w sprawach:

1)      Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

2)      Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły.

3)      Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dotyczącymi odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4)      Opublikowania, w drodze własnego zarządzenia, tekstu jednolitego Statutu szkoły.

4. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz oraz dba o jej autorytet.

5. Dyrektor szkoły przy podejmowaniu decyzji może korzystać z opinii komisji doradczo – opiniującej, do składu której mogą być powołani, zależnie od potrzeb, wicedyrektor, po jednym przedstawicielu Rad Pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie, kierownik administracyjny szkoły
i przedstawiciel związków zawodowych działających w szkole.

Wicedyrektor szkoły

1)      Zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.

2)      Odpowiedzialność, nadzór i dokumentacja egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym.

3)      Prowadzenie ksiąg uczniów oraz analizowanie i nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego.

4)      Organizowanie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

5)      Opracowywanie i nadzorowanie funkcjonowania i aktualizowanie następujących dokumentów związanych z organizacją i pracą szkoły:

- szkolny zestaw programów nauczania,

- inne dokumenty związane z organizacją i pracą szkoły.

6)      Odpowiedzialność za ład i estetykę w szkole i otoczeniu.

7)      Organizowanie dowozów uczniów do szkoły.

8)      Koordynowanie realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz promocja szkoły w środowisku.

9)      Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora.

10)  Organizowanie i dozór nad dyżurami nauczycieli.

11)  Sprawozdawczość dotycząca pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

12)  Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły wspólnie z dyrektorem szkoły.

13)  Sprawowanie kontroli wewnętrznej w przydzielonym sobie zakresie.

14)  Hospitowanie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych.

15)  Praca z merytorycznymi zespołami związanymi z problematyką dotyczącą zakresu czynności P. mgr Marzeny Czerwonki.

16)  Prowadzenie przez nauczycieli dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen
i dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli i wychowawców Liceum Ogólnokształcącego oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie.

17)  Opracowywanie i nadzorowanie funkcjonowania i aktualizowanie następujących dokumentów związanych z organizacją i pracą szkoły:

- Statut ZSOiP,

- Wewnątrzszkolne Ocenianie,

- Plan nadzoru pedagogicznego; koordynowanie ewaluacji wewnętrznej,

- Program Wychowawczy Szkoły,

- Program Profilaktyki,

- inne dokumenty związane z organizacją i pracą szkoły.

18)  Prowadzenie działalności w zakresie zaspokajania potrzeb socjalnych
i materialnych uczniów, praca z zespołami wychowawczymi.

19)  Nadzór nad realizacją minimalnej liczby godzin.

20)  Inicjowanie i nadzorowanie pracy szkoły w rozwijaniu poradnictwa wychowawczo – zawodowego oraz nadzorowanie pracy pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego.

21)Koordynowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

22)Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora.

Rada Pedagogiczna

 1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Dotyczy to zwłaszcza przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
 4. W przypadkach konfliktów w szkole między jej organami Rada Pedagogiczna jest organem ich rozstrzygania i łagodzenia.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są następująco:

1)      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promocji uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2)      W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie zebrania poświęcone klasyfikowaniu i promowaniu uczniów lub dotyczące wyłącznie problemów określonej szkoły są organizowane w zespołach nauczycielskich dla każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół.

3)      W sprawach klasyfikowania i promowania w kl. I – III Szkoły Podstawowej
w Siennie decyzję podejmuje zespół nauczycielski kl. I – III Szkoły Podstawowej
w Siennie.

4)      Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, organu nadzorującego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5)      Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 2. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
  w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      Uchwalanie Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2)      Zatwierdzanie planów pracy szkoły.

3)      Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

4)      Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole.

5)      Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

6)      Podejmowanie decyzji w sprawach skreślania z listy uczniów.

7)      Wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia (słuchacza) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych.

8)      Podejmowanie decyzji w sprawach nagród i kar uczniowskich.

9)      Podejmowanie decyzji o promowaniu ucznia poza normalnym trybem.

10)  Ustalenie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania oraz zestawu podręczników obowiązujących w szkole w danym cyklu kształcenia.

11)  Uchwalanie Statutu szkoły i wprowadzanie zmian (nowelizacja) do Statutu.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      Organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.

2)      Przedstawioną przez Dyrektora propozycję realizacji dwóch godzin obowiązkowych z wychowania fizycznego.

3)      Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.

4)      Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5)      Przedłużenie kadencji dyrektora szkoły.

6)      Powołanie nauczyciela na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole.

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w kompetencjach stanowiących Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.
 2. Rada Pedagogiczna wybiera swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu szkoły albo jego zmiany po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
 4. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
  o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole.
 5. W przypadkach określonych wyżej organ prowadzący szkołę albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.
 6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 7. Szczegółową organizację, zakres działania i czynności Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej.
 8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców / prawnych opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest samorządnym organem przedstawicieli rodziców / prawnych opiekunów współdziałającym z Dyrektorem , Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym
i nadzorującym szkołę oraz organizacjami i instytucjami współpracującymi ze szkołą.

 1. W szkole działa Rada Rodziców odrębna dla Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców / prawnych opiekunów uczniów tej szkoły.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców / prawnych opiekunów uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic / prawny opiekun. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu  rodziców / prawnych opiekunów w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym ustala w szczególności:

1)      Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady.

2)      Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych szkoły.

 1. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór z wnioskami
  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)      Programu Wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

b)      Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców / prawnych opiekunów.

2)      Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

3)      Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

4)      Opiniowanie oferty realizacji w szkole dwóch godzin wychowania fizycznego.

5)      Opiniowanie zmian wprowadzanych do Statutu szkoły.

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego szkoły lub Programu Profilaktyki program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców / prawnych opiekunów oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

 

Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Jest organem społecznym i działa w oparciu o regulamin, uchwalany przez ogół uczniów
  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
  2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  3. W szkole działa Samorząd Uczniowski odrębny dla Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.
   1. Celem działania Samorządu jest:

1)  Współtworzenie życia szkoły.

2)  Dbałość o nienaruszalność praw ucznia.

3)  Reprezentowanie społeczności uczniowskiej.

4)  Współdziałanie ze wszystkimi organami szkoły.

 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz  dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)      Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami.

2)      Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

3)      Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.

4)      Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.

5)      Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

6)      Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

1)      Czuwa nad prawidłową i zgodną ze Statutem działalnością Samorządu.

2)      Dba o prawidłowe gospodarowanie funduszami zgromadzonymi przez Samorząd.

3)      Czuwa nad właściwym prowadzeniem dokumentacji działalności Samorządu.

4)      Uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego.

 

Zasady współdziałania organów szkoły

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
  i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci
  i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie i organizacje , o których mowa wyżej, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
 3. Zakres działania i współdziałania organów szkoły opiera się na następujących zasadach:

1)      Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji
i wzajemnego szacunku.

2)      Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i Statutem szkoły.

3)      Organy szkoły mają możliwość bieżącej wymiany informacji o podejmowanych
i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez:

- zebrania Rady Pedagogicznej,

- zebrania Rady Rodziców,

- zebrania Samorządów Uczniowskich,

- księgę zarządzeń,

- tablice informacyjne znajdujące się w szkole,

- apele szkolne,

- gazetkę szkolną.

4)      Łącznikiem między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców a Samorządem Uczniowskim jest jego przewodniczący i opiekun.

5)      Kontakt i współdziałanie między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców zapewniają przewodniczący Rady Rodziców i dyrektor szkoły.

6)      Zarządzenia dyrektora szkoły umieszczane są w księdze zarządzeń.

7)      Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej.

8)      wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów.

9)      Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się
o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach.

10)  W związku z tym, że w szkole nie została powołana Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady Szkoły zgodnie z art.52 ust. 2 ustawy
o systemie oświaty, przejmuje jej kompetencje.

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole

 1. Konflikty wewnątrzklasowe rozwiązuje wychowawca przy współudziale Samorządu Uczniowskiego psychologa szkolnego bądź pedagoga szkolnego.
 2. Konflikty pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy rozwiązuje wychowawca; w przypadku kiedy decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy – dyrektor szkoły.
 3. Postępowanie w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielami prowadzi dyrektor szkoły. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu sprawę przejmuje organ prowadzący lub nadzorujący szkołę.
 4. Konflikty pomiędzy Radą Rodziców a nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły po wysłuchaniu stron, bądź po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. W przypadkach spornych przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę.
 5. W przypadku konfliktu pomiędzy dyrektorem szkoły, a nauczycielami sprawę rozstrzyga organ prowadzący lub nadzorujący szkołę.

 

 

 

 

§ 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

W szkole zatrudnia się nauczycieli, logopedę, psychologa, pedagoga, asystenta nauczyciela oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy. Prawa
i obowiązki nauczyciela wynikają z Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy i ustawy o systemie oświaty.

 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Zakres czynności wicedyrektora (wicedyrektorów) określa dyrektor szkoły.

 

Zadania i obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
  1. Do głównych zadań i obowiązków nauczycieli należy:

1)      Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

2)      Prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego zgodnie z obowiązującymi programami nauczania.

3)      Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

4)      Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności
i zainteresowań.

5)      Bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie.

6)      Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów.

7)      Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez samokształcenie, udział w konferencjach i kursach organizowanych przez szkołę i instytucje do tego upoważnione.

8)       Kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny.

9)      Wychowywanie i kształcenie młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy.

10)  Dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni.

 1. Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do

1)      Pisemnego opracowania na każdy okres (semestr) roku szkolnego rozkładu materiału lub planu wynikowego ustalonego obowiązującym programem nauczania i wychowania w zakresie danego przedmiotu, w celu płynnej jego realizacji.

2)      Opracowania systemu oceniania z nauczanego przedmiotu.

3)      Pełnienia obowiązków opiekuna pracowni przedmiotowej i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i pomoce naukowe oraz utrzymanie ich w należytym stanie.

4)      Wzbogacania własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej.

5)      Aktywnego udziału w pracach samokształceniowego zespołu przedmiotowego.

6)      Realizowania zastępstw oraz pełnienia dyżurów wyznaczonych przez dyrekcję szkoły.

7)      Brania czynnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej oraz realizowania przyjętych uchwał.

8)      Dokonywania systematycznej i obiektywnej oceny postępów w nauce
i zachowaniu uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem, w tym uczniów z orzeczeniami PPP zgodnie z wytycznymi zawartymi w IPET (wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia).

9)      Udzielania pomocy uczniom wykazującym braki w opanowaniu treści objętych programem nauczania określonego przedmiotu.

10)  Brania udziału w doskonaleniu warsztatu pracy dydaktycznej oraz podnoszeniu wiedzy merytorycznej.

11)  Rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów.

12)  Realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów (godziny społeczne).

13)  Przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę
w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

14)  Pełnienia opieki nad grupami projektowymi zespołowego projektu gimnazjalnego oraz wspieranie opiekunów projektów w ich realizacji.

 

Zadania i obowiązki wychowawcy klasy

 1. Do zadań i obowiązków wychowawcy należy sprawowanie dostosowanej do wieku
  i potrzeb opieki nad uczniami, a w szczególności:

1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

2)      Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4) Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka.

5) Dbanie o tworzenie atmosfery życzliwości, otwartości i szczerości w kontaktach
z zespołem klasowym.

6) Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami / prawnymi opiekunami:

-     różnych form życia zespołowego, rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski,

-     różnych treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

7) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) mające na celu uzgadnianie z nimi i koordynację ich działania wychowawczego wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

8) Utrzymywanie kontaktu z rodzicami / prawnymi opiekunami uczniów w celu:

-          poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

-     współdziałania z rodzicami / prawnymi opiekunami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

-          włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

9) Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań uczniów – organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 1. Wychowawca zobowiązany jest do przynajmniej trzykrotnego w ciągu roku szkolnego (raz na kwartał) spotkania się ze wszystkimi rodzicami / prawnymi opiekunami oddziału w celu omówienia problemów dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych w szkole.

1)    W razie potrzeby wychowawca powinien dążyć do jak największej liczby kontaktów indywidualnych z rodzicami / prawnymi opiekunami i uczniami.

2)    W miarę potrzeb jeśli trudno jest spowodować przyjście rodziców / prawnych opiekunów do szkoły, wychowawca powinien odwiedzić dom rodzinny / miejsce pobytu ucznia.

3)   Wychowawca powinien wyznaczyć dzień w tygodniu i godziny w jakich najłatwiej mogliby się z nim skontaktować.

 1. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych wychowawca informuje rodziców / prawnych opiekunów na piśmie za potwierdzeniem przez ucznia odbioru w/w informacji, na miesiąc przed terminem klasyfikacji odnotowując powyższy fakt w dzienniku lekcyjnym.
 2. Na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca za potwierdzeniem przez ucznia odbioru, wysyła do rodziców / prawnych opiekunów uczniów zagrożonych oceną nieodpowiednią lub naganną pismo, w którym informuje ich o przewidywanej ocenie zachowania.
 3. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy psychologa, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz specjalistycznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

 

Zadania zespołów nauczycielskich

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, psycholog, pedagog szkolny mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu, przewodniczący.
 4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

b)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

c)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,
a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

e)      wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania,

f)       organizowanie współpracy z Radą Rodziców w zakresie jej propozycji dotyczących szkolnego Programu Wychowawczego.

 

Inni pracownicy szkoły

 1. W szkole pracuje pedagog szkolny. Do jego obowiązków należy:

1)     Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2)     Określanie form i sposobów udzielania opieki i pomocy uczniom w zależności od potrzeb.

3)     Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych w stosunku do uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

4)     Organizowanie pomocy pedagogicznej rodzicom / prawnym opiekunom
i nauczycielom.

5)     Organizowanie różnych form opieki i pomocy pedagogicznej uczniom.

6)     Działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Wyżej wymienione zadania pedagog szkolny realizuje :

1)      We współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.

2)      We współdziałaniu z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami / prawnymi opiekunami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi.

 1. W szkole może być zatrudniony psycholog. Do jego obowiązków należy:

1)      Prowadzenie działań diagnostycznych mających na celu:

  - wspieranie rozwoju ucznia,

  - minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,

  - ograniczanie przejawów niedostosowania.

2)      Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów poprzez:

   - spotkania indywidualne,

   - zajęcia grupowe o charakterze psychoedukacyjnym.

3)      Pełnienie funkcji doradcy zawodowego.

4)      Doradztwo psychologiczne dla rodziców / prawnych opiekunów:

  - indywidualne porady i konsultacje.

5)      Doradztwo psychologiczne dla nauczycieli:

 - indywidualne porady i konsultacje,

 - organizowanie i prowadzenie rad szkoleniowych doskonalących umiejętności wychowawcze.

6)      Wspieranie wychowawców oraz zespołów wychowawczych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych, wynikających z Programu Wychowawczego
i Programu Profilaktyki, współpraca z instytucjami i placówkami pozaszkolnymi wspomagającymi pracę opiekuńczo – wychowawczą szkoły.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga, psychologa szkolnego i doradcy zawodowego określa dyrektor szkoły.
 2. W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela w klasach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy.

                     a)   Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

                     b)    Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

                     c)    Asystentowi, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio
  z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. W szkole powołany jest kierownik administracyjny, którego obowiązki określa Dyrektor szkoły.
 1. Zakres czynności kierownika administracyjnego obejmuje:

1)      Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli i pracowników szkoły oraz sprawozdania w tym zakresie.

2)      Sprawozdawczość dotycząca nauczycieli.

3)      Sprawy materialnego zaopatrzenia szkoły w artykuły biurowe, środki czystości
i wszelkie inne.

4)      Zaopatrzenie w odzież i artykuły bhp.

5)      Prowadzenie remontów szkolnych.

6)      Zaopatrzenie w opał i prowadzenie kart opałowych.

7)      Znakowanie sprzętu i pomocy szkolnych.

8)      Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

9)      Realizacja zaleceń i współdziałanie wraz z dyrektorem z Państwowym Inspektorem Sanitarnym.

10)  Kierowanie pracą komisji socjalnej.

11)  Inne prace zlecone przez dyrektora.

 

 

§ 6

Organizacja nauczania i wychowania

Ogólne zasady

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący.
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybieranym z zestawu programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonego do użytku szkolnego.
 5. W szkole za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone oddziały integracyjne.
 6. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 7. Przy szkole podstawowej istnieją oddziały przedszkolne – klasy P „0” (poniżej 0; 3 i 4 latki),  kl. „0” realizujące program wychowania przedszkolnego.
 8. Przy szkole podstawowej utworzony jest oddział przedszkolny dla dzieci młodszych.
  W przypadku większej ilości chętnych niż obowiązująca liczba miejsc o zakwalifikowaniu do grupy decyduje komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: dyrektor lub upoważniona przez niego osoba oraz dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej szkoły podstawowej.
 9. Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów i w porozumieniu z dyrektorem w oddziale przedszkolnym mogą być organizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe.
  1. Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów w oddziale przedszkolnym może być organizowana nauka religii / etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. W oddziałach przedszkolnych dopuszcza się rozszerzenie oferty programowej
   o bezpłatne zajęcia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci.
  3. Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów dzieci mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe bezpłatne, proponowane przez szkołę, tzn. religię / etykę, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedii i rytmikę (lub inne).

1)     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 do 20 minut dla dzieci 3 i 4-letnich oraz 25 do 30 minut dla dzieci 5 i 6-letnich.

2)     Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

3)     Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć w kl. P „0”, „0” i kl. I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na zajęcia edukacyjne wyznaczone ramowym planem nauczania. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu.
 3. Zajęcia ze słuchaczami  studium kształcącym w formie stacjonarnej odbywają się
   w zasadzie 3 – 4 dni w tygodniu. Tygodniowy wymiar godzin ustala obowiązujący plan nauczania.
 4. W studium kształcącym w formie zaocznej:

1)  Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach,
w miarę potrzeb, co dwa tygodnie lub co tydzień przez 1 – 2 dni.

2)  Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Przerwy między lekcjami trwają 5, 10, 15 minut.
 4. Rada Pedagogiczna szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 5. W kl. I – III czas trwania poszczególnych zajęć i przerw ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, dostosowując je do aktywności ucznia i zachowując ciągłość nauczania.
 6. Dyrektor szkoły w projekcie organizacyjnym i po jego zatwierdzeniu, w przydziale czynności dla nauczycieli dokonuje podziału oddziałów na grupy:

1)      Na zajęciach języków obcych, informatyki, zajęć komputerowych, technologii informacyjnej.

2)      Na zajęciach z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

3)      Na zajęciach z wychowania fizycznego.

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach: z języków obcych, informatyki, zajęciach komputerowych, technologii informacyjnej – w oddziałach, a w przypadku zajęć
  z języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych, liczących powyżej 24 uczniów.
 2. Od klasy IV szkoły podstawowej również na zajęciach informatyki, zajęciach komputerowych, technologii informacyjnej liczba uczniów nie może przekraczać ilości stanowisk komputerowych.
 3. Podziału na grupy w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także
  w zespołach międzyoddziałowych, liczących poniżej 24 uczniów, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 4. W liceum ogólnokształcącym, liczącym nie więcej niż 2 oddziały każdej klasy, zajęcia
  z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w zespołach międzyoddziałowych,
  z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
 5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną liceum, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
 6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12
  i nie więcej niż 26 uczniów; od klasy IV szkoły podstawowej, oddzielnie z chłopcami
  i z dziewczętami. W przypadku małej liczby dziewcząt lub chłopców należy tworzyć grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe.

1) Zajęcia z wychowania fizycznego w szkole podstawowej i w gimnazjum mogą być prowadzone w grupach koedukacyjnych.

 1. Przy podziale na grupy uwzględnia się wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
 2.  Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne np. nauczanie języków obcych, zajęć komputerowych, zajęcia o rozszerzonym programie nauczania, koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych.
 3. Szkoła organizuje naukę religii / etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie w klasach V i VI szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach gimnazjum i liceum. Uczestnictwo uczniów
  w tych zajęciach jest obowiązkowe, chyba że rodzice / prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie zgłoszą, w formie pisemnej dyrektorowi szkoły, rezygnację z udziału.
 5. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie maja wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 6. Szkoła prowadzi następującą dokumentację przebiegu nauczania:

1)      Księgę uczniów.

2)      Księgę protokołów Rady Pedagogicznej.

3)      Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

4)      Arkusze ocen.

5)      Protokoły sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, egzaminów wstępnych, poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających.

6)      Indeksy słuchaczy Policealnego Studium Informatyki.

7)      Prace pisemne i sprawdziany.

 

 

 

 

Organizacja zajęć dodatkowych

Formy opieki i pomocy uczniom

 1. Szkoła stwarza możliwość realizowania indywidualnych programów nauczania oraz indywidualnego toku nauczania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem.
 2. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w zależności od zainteresowań uczniów lub propozycji rodziców / prawnych opiekunów po uzyskaniu zgody przez organ prowadzący.
 3. Dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi szkoła stwarza możliwości korzystania ze specjalistycznych form pomocy dydaktycznej i opieki psychologiczno – pedagogicznej, organizując zajęcia wspomagające ich rozwój:

-          zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

-          dydaktyczno – wyrównawcze,

-          indywidualne zajęcia rewalidacyjne,

-          gimnastykę korekcyjną,

-          zajęcia logopedyczne,

-          zajęcia terapeutyczne.

 1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i gimnastykę korekcyjną prowadzą nauczyciele mający specjalistyczne przygotowanie.
 2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzone są w grupach liczących do 8 uczniów. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w grupach do 5 uczniów, zajęcia logopedyczne do 4 uczniów.
 3. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną według odrębnych przepisów, jeżeli organ prowadzący szkołę wyrazi zgodę. Uchwały w sprawach prowadzenia innowacji edukacyjnej podejmuje Rada Pedagogiczna.
 4. W szkole mogą być tworzone klasy sportowe w zależności od potrzeb edukacyjnych uczniów. Za nabór i organizację zajęć sportowych odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 5.  Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie:

     1) Wspomagania rozwoju i efektywności uczenia się.

     2) Udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej.

9. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, szkoła organizuje pomoc współpracując w tym zakresie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami/prawnymi opiekunami

1. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo:

1)      Otrzymywania informacji od dyrekcji, wychowawców klas i nauczycieli o:

- zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych klasy i szkoły,

- wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2)      Zaznajomienia się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów:

- w klasie poprzez wychowawcę klasy i uczących nauczycieli,

- w szkole poprzez dyrekcję szkoły.

3)      Uzyskiwania od wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

4)      Uzyskiwania, w zależności od potrzeb i możliwości szkoły, pomocy i porad
w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

5)      Wpływania na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierzy lub powierzył zadania wychowawcy.

6)      Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu lub nadzorującemu opinii na temat pracy szkoły.

7)      Zaangażowania w pracę w Radzie Rodziców.

8)      Wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami.

9)      Decydowania o uczęszczaniu dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, religię / etykę.

10)  Odwoływania się w sprawach spornych do statutowych organów szkoły.

11)  Uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla swoich dzieci, w tym prawo do zainicjowania takiej pomocy i współpracy w tym zakresie z nauczycielami
i wychowawcami.

 1. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:

1)      Poinformować dyrekcję o miejscu realizowania przez dziecko 5-letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

2)      Zapisać dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, z rocznym wyprzedzeniem.

3)      Zapisać ucznia do klasy pierwszej gimnazjum.

4)      Regularnie posyłać dziecko na zajęcia szkolne.

5)      Zapewniać dziecku warunki właściwego przygotowania się do zajęć.

6)      Utrzymywać stały kontakt z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami oraz interesować się postępami w nauce i zachowaniu swojego dziecka.

7)      Uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcą klasy co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego.

8)      Usprawiedliwiać nieobecności ucznia w szkole w ciągu 7 dni od zakończenia nieobecności.

9)      Zwalniać ucznia z lekcji tylko w uzasadnionych przypadkach (w formie ustnej bądź pisemnej), przekazywać wychowawcy  informacje o istotnych problemach zdrowotnych, rodzinnych mogących mieć wpływ na wyniki w nauce i zachowanie dziecka (szczegółowe zasady zwalniania z zajęć wychowania fizycznego określa PSO wychowania fizycznego).

10)  Informować wychowawcę i pielęgniarkę o problemach zdrowotnych dziecka.

11)  Na wezwanie wychowawcy lub pielęgniarki przybyć po chore dziecko.

12)  Udzielać pomocy wychowawcom i nauczycielom w zakresie opieki nad dziećmi
i młodzieżą w czasie organizowanych przez szkołę imprez.

13)  Niezwłocznego skontaktowania się z wychowawcą klasy, nauczycielem lub innym pracownikiem pedagogicznym w przypadku otrzymania wezwania.

 1. W przypadku nie wypełniania przez rodziców / prawnych opiekunów zadań wychowawczych i opiekuńczych, dyrektor szkoły ma prawo do podjęcia stosownych działań przy współpracy z Wydziałem Rodzinnym Sądu.
 2. Współpraca szkoły z rodzicami / prawnymi opiekunami realizowana jest poprzez:

1)      Zebrania z rodzicami / prawnymi opiekunami.

2)      Indywidualne rozmowy z wychowawcą klasy, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym lub dyrekcją.

3)      Informacje przekazywane w zeszytach przedmiotowych (dzienniczkach ucznia)
o bieżących postępach ucznia w nauce.

4)      Korespondencję służbową.

5)      Prelekcje, warsztaty tematyczne, indywidualne porady i konsultacje w kwestiach psychologiczno  -pedagogicznych (w miarę potrzeb).

 1. Organizacja współpracy szkoły z rodzicami / prawnymi opiekunami przebiega według następujących zasad:

1)      Zadania i zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w danej klasie przekazuje na zebraniach rodziców / prawnych opiekunów wychowawca klasy.

2)      Rodzice / prawni opiekunowie uczniów klas pierwszych na pierwszym spotkaniu zapoznawani są przez wychowawcę klasy z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem uczniów.

3)      Na ostatnim zebraniu w roku szkolnym dyrektor szkoły przekazuje rodzicom / prawnym opiekunom  uczniów klasy piątej szkoły podstawowej, klasy drugiej gimnazjum oraz drugiej liceum informację o możliwości dostosowania formy
i warunków przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów do możliwości psychofizycznych uczniów oraz zapoznaje z procedurami przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.

4)      Na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wychowawca podaje zasady indywidualnych kontaktów rodziców / prawnych opiekunów z wychowawcą, które powinny mieć miejsce na terenie szkoły i w godzinach pracy szkoły.

5)      Nauczyciele nie będący wychowawcami powinni być obecni w szkole
w czasie trwania  zebrań  z rodzicami / prawnymi opiekunami, aby udzielać im stosownych informacji.

6)      Rodzice / prawni opiekunowie mogą wspomagać nauczycieli w sprawowaniu opieki nad młodzieżą w czasie wycieczek szkolnych.

 

Bezpieczeństwo uczniów

 1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w obiekcie szkolnym działa monitoring.
 2. Pracownikom szkoły nie wolno wpuścić do budynku (wypuścić z budynku) osób, co do których nie ma pewności ich poprawnego zachowania się. O zatrzymaniu osób pracownik szkoły ma obowiązek natychmiast poinformować dyrektora (wicedyrektora) szkoły.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć na obiektach sportowych wszystkie drzwi zewnętrzne sal gimnastycznych oraz szatnie powinny być zamknięte. Nauczyciel wychowania fizycznego osobiście odpowiada za bezpieczeństwo uczniów na obiektach sportowych, w szatniach i na holu. Uczniom nie wolno indywidualnie udawać się na obiekty sportowe i rekreacyjne.
 4. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń dyżurujących nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni i podczas przerw międzylekcyjnych. Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych
  i pełnienia dyżurów określa regulamin pełnienia dyżurów nauczycieli.
 5. Pracownicy obsługi szkoły odpowiadają za ład i porządek oraz przechowywane rzeczy
  w przydzielonej im do opieki szatni. Uczniom nie wolno bez pozwolenia pracownika obsługi wchodzić do szatni.
  1. Szatnie otwiera się na 5 minut przed dzwonkiem i zamyka 5 minut po dzwonku na lekcję.
  2. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za:

-          telefony komórkowe,

-          pieniądze,

-          biżuterię i inne wartościowe przedmioty,

-         rzeczy pozostawione w szatni na okres dłuższych przerw w nauce (przerwy   świąteczne, rekolekcje, ferie).

 

Świetlica szkolna

 1. Szkoła poprzez organizację stołówki szkolnej zapewnia uczniom możliwość
  i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku.
 2. Ze stołówki szkolnej mają prawo korzystać pracownicy szkoły.
 3. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z organizacją dojazdu do szkoły i powrotu do domu oraz ze względu na czas pracy rodziców / prawnych opiekunów organizuje się zajęcia świetlicowe.
 4. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły, którą szkoła realizuje posiadając odpowiednie pomieszczenie, sprzęt, możliwości kadrowe i środki finansowe.
 5. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 6. Do zadań świetlicy należy:

1)      Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.

2)      Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,
w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

3)      Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.

4)      Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

5)      Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

6)      Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

7)      Współdziałanie uczestników świetlicy z rodzicami / prawnymi opiekunami
 i nauczycielami, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi
w środowisku.

 1. Realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych umożliwia wyposażenie świetlicy
  w pomoce naukowe, sprzęt i materiały, a zwłaszcza:

-          sprzęt audiowizualny wraz z taśmami, płytami i kasetami,

-          przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw sportowych,

-          czasopisma, książki, materiały, gry i przybory do zajęć artystycznych
i technicznych.

 1. Gospodarkę w świetlicy szkolnej prowadzi dyrektor szkoły.
 2. Organizacja pracy świetlicy.

1)      Godziny pracy świetlicy są dostosowane  do godzin rozpoczynania
i kończenia nauki przez uczniów, organizacji dojazdu do szkoły oraz innych okoliczności wymagających zapewnienia uczniom opieki w szkole.

2)      Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z ustalonym rozkładem.

3)      Świetlica szkoły podstawowej prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.

4)      Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy i liczy w zasadzie do 25 uczniów:

- w przypadkach uzasadnionych przejściowymi trudnościami grupa może liczyć 30 uczniów,

- przy tworzeniu grup wychowawczych, w miarę możliwości, uwzględnia się uczniów tej samej klasy.

5)      Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz tygodniowego rozkładu zajęć.

 1. Wychowankowie świetlicy.

1)      Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców / prawnych opiekunów pracujących,
z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający i dowożeni, sieroty, dzieci z rodzin zastępczych i dzieci nauczycielskie.

2)      W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą: Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba, nauczyciele – wychowawcy świetlicy, nauczyciele wychowawcy klas, przedstawiciele Rady Rodziców.

3)      Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów dziecka.

4)      Od decyzji komisji kwalifikacyjnej, w razie nieprzyjęcia dziecka do świetlicy, służy odwołanie do organu prowadzącego szkołę, przy której utworzono świetlicę. Odwołanie powinno być rozpatrywane w ciągu 14-tu dni od daty otrzymania.

5)      Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny świetlicy.

 1. Pracownicy świetlicy.

1)      W szkole może być powołany kierownik świetlicy, którego zakres działania określa dyrektor.

2)      Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są: nauczyciele – wychowawcy.

3)      Pracownikami administracji są: intendent.

4)      Pracownikami obsługi są: kucharka, pomoc kuchenna.

5)      Liczbę etatów pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi świetlicy ustala i zatwierdza w arkuszu organizacyjnym szkoły organ prowadzący szkołę.

12. Dokumentacja:

1)      dzienniki zajęć (jeden na grupę),

2)      pracownicze książeczki zdrowia,

3)      książka kontroli.

 

Biblioteka szkolna

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także inne osoby zgodnie z regulaminem biblioteki.
 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

-          gromadzenie i opracowanie zbiorów,

-          korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza  bibliotekę,

-          prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów (w grupach lub oddziałach).

 1. Biblioteka szkolna przechowuje przez okres edukacji uczniów gimnazjum, teczki zrealizowanych gimnazjalnych projektów edukacyjnych poszczególnych zespołów uczniów.
 2. Biblioteka organizuje przechowywanie i udostępnianie uczniom PSP i PG darmowych podręczników zgodnie z opracowanym regulaminem.
 3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
  i po ich zakończeniu.
 4. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

1)      Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje:

-          udostępnianie zbiorów, w tym bezpłatnych podręczników,

-          udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych,

-          informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

-          przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,

-          informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia Rad Pedagogicznych, ewentualnie zespołów nauczycielskich,

-          prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek,

-          organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa
i rozwijania kultury czytelniczej uczniów,

-          dostosowanie formy i treści pracy pedagogicznej do typu szkoły, wieku i poziomu intelektualnego uczniów, środowiska, warunków pracy oraz własnych predyspozycji i zainteresowań.

2)      Prace organizacyjne obejmują:

-          gromadzenie zbiorów – zgodnie z potrzebami placówki,

-          ewidencję zbiorów,

-          opracowanie biblioteczne zbiorów,

-          selekcję zbiorów (ubytkowanie materiałów zbędnych, zniszczonych)
w porozumieniu z kierownikiem jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w zarządzeniach i instrukcjach ministra kultury i sztuki,

-           konserwację zbiorów,

-          organizację warsztatu informacyjnego,

-          wydzielanie księgozbioru podręcznego,

-          prowadzenie katalogów,

-          udostępnianie zbiorów,

-          planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną.

 1. Obowiązki Dyrektora i Rady Pedagogicznej wobec biblioteki.

1)      Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką, a w szczególności:

-          zapewnia właściwą obsadę personalną biblioteki oraz zatwierdza przydziały czynności poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy,

-          zapewnia bibliotece odpowiednio wyposażone pomieszczenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

-          zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,

-          systematycznie kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów, zapobiegając powstawaniu zaległości,

-          zarządza skontrum zbiorów biblioteki,

-          odpowiada za jej protokolarne przekazanie przy zmianie nauczyciela bibliotekarza,

-          w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniającego zwrot wypożyczanych zbiorów i przestrzega jego wykonania,

-          zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji bibliotecznych zgodnie z „programem przysposobienia czytelniczego
i informacyjnego w bibliotece szkolnej”,

-          zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć biblioteki,

-          hospituje i ocenia pracę pracowników biblioteki.

2)      Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy:

-          analizowanie działalności biblioteki oraz ocena stanu czytelnictwa uczniów na  podstawie sprawozdań przedkładanych przez nauczyciela bibliotekarza przynajmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego (po każdym okresie – semestrze),

-          formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawniania pracy biblioteki,

-          zatwierdzanie regulaminu wypożyczalni i czytelni oraz propozycji uzupełniania zbiorów i wyposażenia biblioteki wnoszonych przez nauczyciela bibliotekarza dla celów budżetowych.

 

§ 7

Uczniowie szkoły

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Banacha w Siennie

Zasady rekrutacji

 1. Uczniowie do szkoły przyjmowani są zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych zawartych w Dz.U. Nr 26 poz. 232 z dnia 20.02.2004 r.
  z późniejszymi zmianami.
 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.
 3. Do szkoły podstawowej przyjmuje się:

1) Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2) Na prośbę rodziców / prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

 1. Rodzice / prawni opiekunowie zapisując dziecko do klasy pierwszej składają wniosek
  o przyjęcie zgodnie z ustalonym przez szkołę wzorem oraz jedno zdjęcie.
 2. Obowiązek szkolny może być realizowany przez nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauki i program nauki na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji.

 

 

 

 

Prawa ucznia

 1. Uczeń szkoły podstawowej ma prawo do:

1)      Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym.

2)      Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

3)      Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

4)      Otrzymania informacji dotyczących realizowanych programów nauczania.

5)      Posiadania pełnej wiedzy na temat wymagań edukacyjnych.

6)      Sprawiedliwej i jawnej oceny.

7)       Znajomości ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

8)      Otrzymania informacji dotyczących systemu oceniania, klasyfikowania
i promowania z zajęć edukacyjnych i zachowania.

9)      Pełnej informacji dotyczącej sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej.

10)  Pomocy w przypadku trudności w nauce.

11)  Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

12)  Opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

13)  Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

14)  Ochrony i poszanowania swojej godności i nietykalności.

15)  Dyskrecji w sprawach osobistych.

16)  Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej pomocy materialnej zgodnie
z odrębnymi przepisami i w miarę posiadanych przez szkołę możliwości.

17)  Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.

18)  Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej do jego możliwości psychofizycznych.

19)  Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki poza godzinami lekcyjnymi i za zgodą odpowiedzialnych osób.

20)  Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole.

21)  Uczestniczenia w imprezach szkolnych.

22)  Reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach a także podczas obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.

23)  Zwracania się o rozpatrzenie sprawy spornej między szkołą i uczniem.

24)  Odwołania się od wymierzonych kar.

25)  Zwracania się o pomoc we wszystkich istotnych sprawach do dyrektora, psychologa, pedagoga, wychowawcy, nauczycieli, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

26)  Uzyskania pierwszej pomocy medycznej w razie wypadku lub nagłego zachorowania w szkole z jednoczesnym powiadomieniem lub wezwaniem rodziców / prawnych opiekunów.

27)  Korzystania z praw zawartych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.

28)  Wymagania respektowania wszystkich praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka.

29)  Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego.

30)  Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi za zgodą dyrektora.

31)  Noszenia skromnej biżuterii, za którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 1. W przypadku naruszenia praw uczeń może w ciągu 3 dni zgłosić zaistniały przypadek do wychowawcy klasy bądź dyrektora.

 

Obowiązki ucznia

 1. Uczeń szkoły podstawowej ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych
  w Statucie szkoły, a zwłaszcza:

1)    Dbania o honor i dobre imię szkoły.

2)    Znajomości historii szkoły i postaci patrona.

3)    Szanowania symboli narodowych i symboli szkoły oraz kultywowania tradycji.

4)    Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
i w życiu szkoły.

5)    Sumiennego i systematycznego odrabiania prac domowych.

6)    Usprawiedliwiania absencji w szkole w terminie 7 dni od zakończenia nieobecności.

7)    Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
 i innych pracowników szkoły.

8)    Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, nauczycieli
i personelu obsługi.

9)    Podporządkowania się ustaleniom Samorządu Klasowego i Uczniowskiego.

10) Przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

11) Wyłączenia przed rozpoczęciem zajęć telefonu komórkowego.

12) Dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; obowiązuje zakaz picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy, palenia tytoniu.

13) Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

14) Przestrzegania regulaminów obowiązujących w pracowniach przedmiotowych.

15) Zgłaszania wszelkich przypadków zniszczeń i dewastacji.

16) Pokrycia kosztów naprawy zepsutego sprzętu lub zdewastowanego mienia.

17) Noszenia czystego, schludnego ubrania / stroju galowego, oraz zmiennego obuwia zgodnie z ustaleniami organów szkoły.

18) Dbania o schludny i estetyczny wygląd.

19) Posiadania na zajęcia wychowania fizycznego odpowiedniego stroju: bluzka, spodenki gimnastyczne (kolor i wzór ustalony z nauczycielem), obuwie sportowe, dres sportowy na chłodne dni.

20) Przechowywania okrycia wierzchniego i obuwia w szatni.

21) Przebywania podczas nieobecności nauczyciela w świetlicy szkolnej.

22) Przebywania w godzinach określonych w tygodniowym rozkładzie zajęć,
a także podczas przerw na terenie szkoły; opuszczenie terenu szkoły może nastąpić tylko za pozwoleniem wychowawcy, nauczyciela, dyrekcji wydanym na piśmie na prośbę rodziców / prawnych opiekunów.

23) niezwłocznego przekazania rodzicom / prawnym opiekunom informacji, do których został zobowiązany przez dyrektora, wychowawcę lub nauczyciela.

 

 

 

 

 

Nagrody

 1. Nagrody otrzymuje uczeń za:

       1)  Rzetelną naukę.

       2)  Wybitne osiągnięcia w konkursach, zawodach.

       3)  Dzielność i odwagę.

       4) Zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz klasy, szkoły lub środowiska.

       5)  Osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną.

       6)  Wzorową frekwencję.

 1. Uczeń w szkole może być nagrodzony:

            1) Pochwałą ze strony wychowawcy klasy, nauczyciela wobec klasy (ustną lub pisemną).

            2)  Pochwałą dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły.

            3)  Nagrodą rzeczową w miarę posiadanych środków.

            4)  Listem gratulacyjnym skierowanym do rodziców / prawnych opiekunów.

            5) Dyplomem.

            6) Wpisem pamiątkowym do kroniki szkolnej.

            7) Inne.

 1. Przedstawiciele organów szkoły mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem
  o przyznanie nagrody uczniowi, który spełnia warunki określone w ust.1.
 2. Nagrody przyznaje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z wyjątkiem ust. 2 pkt 1.
 3. Wychowawca klasy informuje rodziców / prawnych opiekunów o przyznanej uczniowi nagrodzie.

Kary

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu lub uchybienie obowiązku ucznia wymierzane są kary:

1)      Upomnienie lub nagana wychowawcy klasy.

2)      Pozbawienie pełnionych w klasie funkcji.

3)      Pozbawienie funkcji pełnionych w szkole.

4)      Zawieszenie na określony czas prawa do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach rozrywkowych i wycieczkach organizowanych przez szkołę, klasę.

5)      Zawieszenie prawa reprezentowania szkoły na zewnątrz.

6)      Obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej lub nagannej.

7)      Pokrycie kosztów naprawy zepsutego sprzętu lub zdewastowanego mienia.

8)      Wykonanie dodatkowej pracy na rzecz klasy lub szkoły po uzgodnieniu
z wychowawcą (opiekunem), dyrektorem, pedagogiem, psychologiem szkolnym.

9)      Upomnienie dyrektora.

10)  Nagana dyrektora udzielona publicznie wobec uczniów.

11)  Przeniesienie do równoległej klasy.

12)  Przeniesienie do innej szkoły.

 1. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust.1 pkt.1-8 nakłada dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Wymierzanie kar podlega stopniowaniu, z wyjątkiem ust. 7. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
 3. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 4. O nałożonej karze wychowawca informuje rodziców / prawnych opiekunów.
 5. Uczeń bądź jego rodzice / prawni opiekunowie mogą odwołać się od nałożonej kary do:

1)  Dyrektora szkoły:

  - osobiście,

  - za pośrednictwem Samorządu Klasowego,

  - za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego,

2)   władz oświatowych za pośrednictwem Dyrektora w terminie 7 dni od dnia nałożenia kary.

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły w następujących przypadkach:

1)      Dokonanie kradzieży na szkodę szkoły, jej pracowników oraz kolegów, czy też innych osób i instytucji.

2)      Picie alkoholu, palenie papierosów, przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym.

3)      Pobicie innych osób.

4)      Zażywanie narkotyków, dopalaczy.

5)      Dopuszczenie się rażącego czynu naruszającego godność i nietykalność osobistą innego człowieka.

6)      Niszczenie mienia.

 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o skreślenie ucznia szkoły podstawowej z listy uczniów, jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły podstawowej, z zastosowaniem obowiązujących przepisów oświatowych.

Strój uczniowski

 1. Strój codzienny powinien być schludny, estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków.
 2. Uczeń zobowiązany jest do posiadania zmiennego obuwia (określonego przez organy szkoły).
 3. Strój galowy:

             1) dziewczęta – biała bluzka z długim bądź krótkim rękawem, ciemna spódnica / spodnie,

2) chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie.

 

Inne ustalenia

 1. W przypadku zadzwonienia telefonu komórkowego, bądź  jego użycia, podczas lekcji  nauczyciel ma prawo zabrać aparat przekazując go dyrekcji szkoły. Do odebrania telefonu upoważnieni są rodzice/prawni opiekunowie. Fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym i ma wpływ na końcową ocenę zachowania. Nauczyciel w uzasadnionych przypadkach (używanie telefonu podczas lekcji) ma prawo  wglądu do zawartości telefonu.
 2. W przypadku podejrzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły jest pod wpływem alkoholu wychowawca / nauczyciel w obecności dyrektora, przedstawiciela rodziców / prawnych opiekunów bądź psychologa / pedagoga szkolnego ma prawo sprawdzenia alkotestem w/w ucznia. Jeżeli wynik badania potwierdzi podejrzenie należy postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi zaistniałej sytuacji.
 3. Jeśli uczeń podczas lekcji korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych nauczyciel ma obowiązek odnotować powyższy fakt w dzienniku lekcyjnym oraz prawo zabrać urządzenie i po lekcji przekazać dyrekcji szkoły. Do odebrania w/w urządzenia upoważnieni są rodzice / prawni opiekunowie. Zaistniałe zdarzenie ma wpływ na końcową ocenę zachowania.
 4. Podczas dyskotek szkolnych obowiązuje dowolne zmienne obuwie.
 5. Podczas dyskotek oraz innych imprez o charakterze rozrywkowym uczniowie nie mogą wychodzić z budynku szkoły.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum
im. Ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Siennie

Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1)      Z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych
w obwodzie gimnazjum.

2)      Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 1. Kandydaci do klasy pierwszej gimnazjum w Siennie składają podania wg określonego przez szkołę wzoru, bezpośrednio w szkole w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Do podania kandydaci załączają:

                 1) Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

                 2) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

                 3) Jedno zdjęcie.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów uwzględniających oceny z zajęć edukacyjnych
  i ocenę zachowania oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji
 3. Wyżej wymienione kryteria podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora.

 

Prawa ucznia

 1. Uczniowie gimnazjum mają prawo do:

1)      Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2)      Opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

3)      Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

4)      Ochrony i poszanowania swojej godności i nietykalności.

5)      Dyskrecji w sprawach osobistych.

6)      Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej pomocy materialnej zgodnie
z odrębnymi przepisami i w miarę posiadanych przez szkołę możliwości.

7)      Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym.

8)      Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

9)      Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

10)  Otrzymania informacji dotyczących realizowanych programów nauczania.

11)  Posiadania pełnej wiedzy na temat wymagań edukacyjnych oraz metod nauczania.

12)  Jasnego i zrozumiałego przekazu wiedzy.

13)  Sprawiedliwej i jawnej oceny.

14)  Znajomości ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

15)  Otrzymania informacji dotyczących systemu oceniania, klasyfikowania i promowania z zajęć edukacyjnych i zachowania.

16)  Pełnej informacji dotyczącej egzaminu kompetencji kończącego naukę w gimnazjum.

17)  Pomocy w przypadku trudności w nauce w miarę możliwości szkoły.

18)  Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodoweg.

19)  Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej do jego możliwości psychofizycznych.

20)  Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki poza godzinami lekcyjnymi za zgodą odpowiedzialnych osób i w myśl obowiązujących regulaminów.

21)  Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole.

22)  Uczestniczenia w imprezach szkolnych.

23)  Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego.

24)  Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi za zgodą dyrektora szkoły.

25)  Reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach, a także podczas obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.

26)  Zwracania się o rozpatrzenie sprawy spornej między szkołą i uczniem.

27)  Odwołania się od wymierzonej kary.

28)  Zwracania się o pomoc we wszystkich istotnych sprawach do dyrektora, psychologa, pedagoga, wychowawcy, nauczycieli, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

29)  Uzyskania pierwszej pomocy medycznej w razie wypadku lub nagłego zachorowania w szkole z jednoczesnym powiadomieniem lub wezwaniem rodziców / prawnych opiekunów.

30)  Noszenia skromnej biżuterii, za którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

31)  Korzystania z praw zawartych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.

32)  Wymagania respektowania wszystkich praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka.

33)  Zorganizowania „Otrzęsin” oraz „Dnia Wiosny” wg swojego scenariusza zaakceptowanego przez wychowawcę klasy i zatwierdzonego przez dyrekcję szkoły; forma „Otrzęsin” nie może naruszać godności osobistej żadnego ucznia oraz musi być zgodna z obyczajowością szkoł.

34)  Okresu adaptacyjnego (jeden miesiąc) rozpoczynając naukę w gimnazjum.

 1. W przypadku naruszenia praw uczeń może w ciągu 3 dni zgłosić zaistniały przypadek do wychowawcy klasy bądź dyrektora.

 

Obowiązki ucznia

 1. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły,
  a zwłaszcza:

1)      Dbania o honor i dobre imię szkoły.

2)      Znajomości historii szkoły i postaci patrona.

3)      Szanowania symboli narodowych i symboli szkoły oraz kultywowania tradycji.

4)      Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz przestrzegania ustalonych zasad porządkowych.

5)      Sumiennego i systematycznego odrabiania prac domowych oraz ponoszenia odpowiedzialności w przypadku nie wywiązywania się z nich.

6)      Punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę oraz stwarzania atmosfery sprzyjającej rzetelnej pracy.

7)      Usprawiedliwiania absencji w szkole w terminie 7 dni od zakończenia nieobecności, doręczając wychowawcy zwolnienie lekarskie lub zwolnienie od rodzica / prawnego opiekuna.

8)      Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły.

9)      Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli
i personelu obsługi.

10)  Podporządkowania się ustaleniom Samorządu Klasowego i Uczniowskiego.

11)  Dbania o kulturę słowa oraz przeciwstawiania się przejawom brutalności
i wulgarności.

12)  Kulturalnego zachowania się w świetlicy szkolnej i estetycznego spożywania posiłków.

13)  Wyłączenia przed rozpoczęciem zajęć telefonu komórkowego.

14)  Dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; obowiązuje zakaz picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy, palenia tytoniu.

15)  Przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych.

16)  Dbania o wspólne dobro, ład i porządek – uczestniczenia w zorganizowanych pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego.

17)  Przestrzegania regulaminów obowiązujących w pracowniach przedmiotowych.

18)  Dbania o mienie szkolne i mienie innych osób oraz zgłaszania wszelkich przypadków zniszczeń i dewastacji.

19)  Nie przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.

20)  Pokrycia kosztów naprawy zepsutego sprzętu lub zdewastowanego mienia.

21)  Noszenia czystego, schludnego ubrania / stroju galowego, oraz zmiennego obuwia, zgodnie z ustaleniami organów szkoły.

22)  Dbania o schludny i estetyczny wygląd.

23)  Posiadania na zajęciach wychowania fizycznego odpowiedniego stroju: bluzka, spodenki gimnastyczne (kolor i wzór ustalony z nauczycielem), obuwie sportowe oraz dres sportowy na chłodne dni.

24)  Przechowywania okrycia wierzchniego i obuwia w szatni.

25)  Przebywania podczas nieobecności nauczyciela w świetlicy szkolnej.

26)  Właściwego zachowania się podczas przerw i respektowania uwag dyżurującego nauczyciela.

27)  Przebywania w godzinach określonych w tygodniowym rozkładzie zajęć
a także podczas przerw na terenie szkoły; opuszczenie terenu szkoły może nastąpić tylko za pozwoleniem wychowawcy, nauczyciela, dyrekcji wydanym na piśmie na prośbę rodziców / prawnych opiekunów.

28)  Niezwłocznego przekazania rodzicom / prawnym opiekunom informacji, do których został zobowiązany przez dyrektora, wychowawcę lub nauczyciela.

 

Nagrody

 1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

 1)  Rzetelną naukę.

 2)  Wybitne osiągnięcia w konkursach, zawodach, olimpiadach.

 3)  Dzielność i odwagę.

4)  Zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz klasy, szkoły lub środowiska.

 5)  Osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną.

 6)  Wzorową frekwencję.

 1. Uczeń w szkole może być nagrodzony:

                     1)  Pochwałą ze strony wychowawcy klasy wobec klasy, nauczyciela (ustną lub pisemną).

 2)  Pochwałą dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły.

 3)  Nagrodą rzeczową w miarę posiadanych środków.

 4)  Listem gratulacyjnym skierowanym do rodziców / prawnych opiekunów.

 5)  Okolicznościowym dyplomem.

 6)  Wpisem pamiątkowym do kroniki szkolnej.

 7)  Inne.

 1. Uczniowie otrzymują świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedstawiciele organów szkoły  mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem
  o przyznanie nagrody uczniowi, który spełnia warunki określone w ust. 1.
 3. Nagrody przyznaje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
  z wyjątkiem ust.2 pkt 1.

Kary

 1. Za nieprzestrzeganie  Statutu lub uchybienie obowiązku ucznia wymierzane są kary:

              1)  Upomnienie lub nagana wychowawcy.

              2)  Pozbawienie pełnionych w klasie funkcji.

              3)  Pozbawienie funkcji pełnionych w szkole.

              4) Zawieszenie na określony czas prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach rozrywkowych i wycieczkach organizowanych przez szkołę lub klasę.

              5)  Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz.

              6)  Obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej lub nagannej.

              7)  Pokrycie kosztów naprawy zepsutego sprzętu lub zdewastowanego mienia.

              8) Wykonanie dodatkowej pracy na rzecz klasy lub szkoły po uzgodnieniu
z wychowawcą (opiekunem), dyrektorem, pedagogiem, psychologiem szkolnym.

              9)  Upomnienie dyrektora.

              10)  Nagana dyrektora udzielona publicznie wobec uczniów.

              11)  Przeniesienie do równoległej klasy.

              12)  Przeniesienie do innej szkoły.

 1. Kary wymienione w ust.1 pkt. 9 -12 nakłada dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
 3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
 4. Uczeń bądź jego rodzice / prawni opiekunowie mogą odwołać się od nałożonej kary do:

       1) Dyrektora szkoły:

  -osobiście,

  -za pośrednictwem Samorządu Klasowego,

  -za pośrednictwem Samorządu Szkolnego.

       2) Władz oświatowych za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia nałożenia kary.

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły w następujących przypadkach:

1)       Dokonanie kradzieży na szkodę szkoły, jej pracowników oraz kolegów, czy też innych osób i instytucji.

2)       Picie alkoholu, przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym.

3)       Pobicie innych osób, rozbój.

4)       Wymuszanie od innych uczniów osobistych dóbr materialnych.

5)       Zażywanie, rozprowadzanie i sprzedaż narkotyków, dopalaczy.

6)       Dopuszczenie się rażącego czynu naruszającego godność i nietykalność osobistą innego człowieka.

7)       Niszczenie mienia szkolnego.

8)       Zamierzone zniszczenie dokumentacji szkoły.

 1. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o skreślenie ucznia gimnazjum z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innego gimnazjum, chyba że uczeń ukończył 18 lat lub Kurator Oświaty zwolnił tego ucznia od spełniania obowiązku szkolnego.
 2. W przypadku ucznia należącego do obwodu innej szkoły dyrektor, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, może odesłać ucznia do placówki macierzystej, aby tam realizował obowiązek szkolny. Rada Pedagogiczna powyższą decyzję podejmuje
  w sytuacji istotnego naruszenia Statutu oraz zasad funkcjonowania społeczności szkolnej.
 3. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców / prawnych opiekunów ucznia
  o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

Strój uczniowski

 1. Strój codzienny powinien być schludny, estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków.
 2. Uczeń zobowiązany jest do posiadania zmiennego obuwia (określonego przez organy szkoły).
 3. Strój galowy:

                 1) dziewczęta – biała bluzka z długim bądź krótkim rękawem, ciemna spódnica / spodnie,

                   2) chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie.

 

Inne ustalenia

 1. W przypadku zadzwonienia  telefonu komórkowego lub jego użycia przez ucznia podczas lekcji nauczyciel ma prawo zabrać aparat przekazując go dyrekcji szkoły.
  Do odebrania telefonu upoważnieni są rodzice / prawni opiekunowie. Fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym i ma wpływ na końcową ocenę zachowania. Nauczyciel w uzasadnionych przypadkach (używanie telefonu podczas lekcji) ma prawo do wglądu do zawartości telefonu.
 2. W przypadku podejrzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły jest pod wpływem alkoholu wychowawca / nauczyciel w obecności dyrektora, przedstawiciela rodziców / prawnych opiekunów bądź pedagoga, psychologa szkolnego ma prawo sprawdzenia alkotestem w/w ucznia. Jeżeli wynik badania potwierdzi podejrzenie należy postępować z obowiązującymi procedurami dotyczącymi zaistniałej sytuacji.
 3. Jeśli uczeń podczas lekcji korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych, nauczyciel ma obowiązek odnotować powyższy fakt w dzienniku lekcyjnym oraz prawo zabrać urządzenie i po lekcji przekazać dyrekcji szkoły. Do odebrania w/w urządzenia upoważnieni są rodzice / prawni opiekunowie. Zaistniałe zdarzenie ma wpływ na końcową ocenę zachowania.
 4. Podczas dyskotek szkolnych obowiązuje dowolne zmienne obuwie.
 5. Podczas dyskotek oraz innych imprez  o charakterze rozrywkowym uczniowie nie mogą wychodzić z budynku szkoły.

 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego

im. ks. prof. Wł. Sedlaka  w Siennie

Zasady rekrutacji

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Kandydaci do LO w Siennie składają podania wg załączonego wzoru, bezpośrednio
  w szkole w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 3. Kandydaci wybierają 2 – 4 przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym.
 4. Do podania o przyjęcie kandydaci załączają:

1)      Świadectwo szkolne oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie tych dokumentów w terminie określonym przez Kuratora Oświaty.

2)      Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3)      1 zdjęcie.

 1. Podstawę przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego
  w Siennie stanowi suma punktów możliwych do uzyskania za:

1)      Oceny z języka polskiego, historii, matematyki, biologii.

2)      Wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu.

3)      Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,
a zwłaszcza:

-          ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

-          udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,

-          osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,

-          osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów jest zgodny z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół średnich dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych na dany rok szkolny.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
  o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do liceum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 5.
 3. Dyrektor do końca lutego każdego roku podaje kandydatom do wiadomości kryteria przyjmowania do Liceum Ogólnokształcącego w Siennie.
 4. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać do maksymalnie trzech szkół, kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które ukończył.
 5. Dyrektor szkoły lub Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego
   w Siennie.
 6. Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w terminie wyznaczonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształącącym w Siennie oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 7. Dyrektor szkoły lub Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do Liceum Ogólnokształcącego w Siennie, uwzględniając zasadę umieszczenia nazwisk na liście, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
 8. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
 9. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
 10. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 13, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła; wówczas dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej.
 11. Dyrektor sSzkoły w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły przeprowadza dodatkową rekrutację, zgodnie z terminarzem podanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 12. Dyrektor szkoły ponadto:

1)      Przekazuje Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej.

2)      Zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

3)      Przestrzega terminów ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji.

 

Prawa ucznia

 1. Uczeń ma prawo do:

1)      Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2)      Opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

3)      Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

4)      Ochrony i poszanowania swojej godności i nietykalności.

5)      Dyskrecji w sprawach osobistych.

6)      Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej pomocy materialnej zgodnie
z odrębnymi przepisami i w miarę posiadanych przez szkołę możliwości.

7)      Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym.

8)      Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

9)      Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów z wykorzystaniem możliwości szkoły.

10)  Otrzymania informacji dotyczących realizowanych programów nauczania.

11)  Posiadania pełnej wiedzy na temat wymagań edukacyjnych oraz metod nauczania.

12)  Jasnego i zrozumiałego przekazu wiedzy.

13)  Sprawiedliwej i jawnej oceny.

14)  Znajomości ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

15)  Otrzymania informacji dotyczących systemu oceniania, klasyfikowania
i promowania z zajęć edukacyjnych i zachowania.

16)  Uzyskania rzetelnej informacji dotyczącej procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego.

17)  Pomocy w przypadku trudności w nauce w miarę możliwości szkoły.

18)  Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.

19)  Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej do jego możliwości psychofizycznych.

20)  Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki poza godzinami lekcyjnymi za zgodą odpowiedzialnych osób i w myśl obowiązujących regulaminów.

21)  Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole.

22)  Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego, organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi za zgodą dyrektora szkoły,

23)  Reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach, a także podczas obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.

24)  Uczestniczenia w imprezach szkolnych.

25)  Zwracania się o rozpatrzenie sprawy spornej między szkołą i uczniem.

26)  Odwołania się od wymierzonych kar.

27)  Zwracania się o pomoc we wszystkich istotnych sprawach do dyrektora, psychologa, pedagoga, wychowawcy, nauczycieli, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, uzyskania pierwszej pomocy medycznej w razie wypadku lub nagłego zachorowania w szkole z jednoczesnym powiadomieniem lub wezwaniem rodziców / prawnych opiekunów,

28)  Korzystania z praw zawartych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.

29)  Wymagania respektowania wszystkich praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka.

30)  Zorganizowania „Otrzęsin” oraz „Dnia Wiosny” wg swojego scenariusza zaakceptowanego przez wychowawcę klasy i zatwierdzonego przez dyrekcję szkoły; forma „Otrzęsin” nie może naruszać godności osobistej żadnego ucznia oraz musi być zgodna z obyczajowością szkoły.

31)  Okresu adaptacyjnego (jeden miesiąc) rozpoczynając naukę w liceum.

32)  Noszenia skromnej biżuterii, za którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 1. W przypadku naruszenia praw uczeń może w ciągu 3 dni zgłosić zaistniały przypadek do wychowawcy klasy bądź dyrektora szkoły.

 

Obowiązki ucznia

 1.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły,
  a zwłaszcza dotyczących:

1)      Dbania o honor i dobre imię szkoły.

2)      Znajomości historii szkoły i postaci patrona.

3)      Szanowania symboli narodowych i symboli szkoły oraz kultywowania tradycji.

4)      Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz przestrzegania ustalonych zasad porządkowych.

5)      Sumiennego i systematycznego odrabiania prac domowych oraz ponoszenia odpowiedzialności w przypadku nie wywiązywania się z nich.

6)      Punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę oraz stwarzania atmosfery sprzyjającej rzetelnej pracy.

7)      Usprawiedliwiania absencji w szkole w terminie 7 dni od zakończenia nieobecności, doręczając wychowawcy zwolnienie lekarskie lub zwolnienie od rodzica / prawnego opiekuna.

8)      Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły.

9)      Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli
i personelu obsługi.

10)  Podporządkowania się ustaleniom Samorządu Klasowego i Uczniowskiego, Rady Rodziców,

11)  Dbania o kulturę słowa oraz przeciwstawiania się przejawom brutalności
i wulgarności.

12)  Kulturalnego zachowania się w świetlicy szkolnej i estetycznego spożywania posiłków.

13)  Wyłączenia przed rozpoczęciem zajęć telefonu komórkowego.

14)  Ponoszenia odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; obowiązuje zakaz picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy, palenia tytoniu.

15)  Przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych.

16)  Dbania o wspólne dobro, ład i porządek – uczestniczyć w zorganizowanych pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego.

17)  Przestrzegania regulaminów obowiązujących w pracowniach przedmiotowych.

18)  Dbania o mienie szkolne i mienie innych osób oraz zgłaszania wszelkich przypadków zniszczeń i dewastacji.

19)  Nie przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.

20)  Pokrycia kosztów naprawy zepsutego sprzętu lub zdewastowanego mienia.

21)  Noszenia zmiennego obuwia.

22)  Noszenia stroju galowego podczas świąt, uroczystości szkolnych i państwowych.

23)  Dbania o schludny i estetyczny wygląd.

24)  Posiadania na zajęcia wychowania fizycznego odpowiedniego stroju: bluzka, spodenki gimnastyczne (kolor i wzór ustalony z nauczycielem), obuwie sportowe oraz dres sportowy na chłodne dni.

25)  Przechowywania okrycia wierzchniego i obuwia w szatni.

26)  Przebywania podczas nieobecności nauczyciela w świetlicy szkolnej.

27)  Właściwego zachowania się podczas przerw i respektowania uwag dyżurującego nauczyciela.

28)  Przebywania w godzinach określonych w tygodniowym rozkładzie zajęć oraz podczas przerw na terenie szkoły; opuszczenie terenu szkoły może nastąpić tylko za pozwoleniem wychowawcy, nauczyciela, dyrekcji wydanym na piśmie na prośbę rodziców / prawnych opiekunów.

29)  Niezwłocznego przekazania rodzicom / prawnym opiekunom informacji, do których został zobowiązany przez dyrektora szkoły, wychowawcę lub nauczyciela.

 

 

 

 

Nagrody

 1. Uczeń liceum może otrzymać nagrodę za: 

1)      Rzetelną naukę.

2)      Wybitne osiągnięcia w konkursach, zawodach, olimpiadach.

3)      Dzielność i odwagę.

4)      Zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz klasy, szkoły lub środowiska.

5)      Osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną.

6)      Wzorową frekwencję.

 1. Uczeń w szkole może być nagrodzony:

1)      Pochwałą ze strony wychowawcy klasy, nauczyciela wobec klasy (ustną lub pisemną).

2)      Pochwałą dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły.

3)      Nagrodą rzeczową w miarę posiadanych środków.

4)      Listem pochwalnym skierowanym do rodziców / prawnych opiekunów.

5)      Okolicznościowym dyplomem.

6)      Wpisem pamiątkowym do kroniki szkolnej.

7)      Inne.

 1. Uczniowie otrzymują świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedstawiciele organów szkoły mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem
  o przyznanie nagrody uczniowi, który spełnia warunki określone w ust. 1.
 3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
  z wyjątkiem ust.2 pkt.1.

Kary

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu lub uchybienie obowiązku ucznia wymierzane są kary:

1)      Upomnienie lub nagana wychowawcy klasy.

2)      Pozbawienie pełnionych w klasie funkcji.

3)      Pozbawienie funkcji pełnionych w szkole.

4)      Zawieszenie na określony czas prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach rozrywkowych i wycieczkach organizowanych przez szkołę lub klasę.

5)      Zawieszenia prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz.

6)      Obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej lub nagannej.

7)      Pokrycie kosztów naprawy zepsutego sprzętu lub zdewastowanego mienia.

8)      Wykonanie dodatkowej pracy na rzecz klasy lub szkoły po uzgodnieniu
z wychowawcą (opiekunem), dyrektorem, pedagogiem, psychologiem szkolnym.

9)      Upomnienie Dyrektora.

10)  Nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów.

11)  Przeniesienie do równoległej klasy.

12)  Skreślenie z listy uczniów.

 1. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
 2. Kary wymienione w ust.1 pkt 9 – 12 nakłada dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 3. Uczeń bądź jego rodzice / prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary do:

1)   Dyrektora szkoły

-          osobiście,

-          za pośrednictwem Samorządu Klasowego,

-          za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego.

2)   Władz oświatowych nadzorujących szkołę za pośrednictwem dyrekcji szkoły,
w terminie 7 dni od dnia nałożenia kary.

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów w następujących przypadkach:

1)  Dokonanie kradzieży na szkodę szkoły, jej pracowników oraz kolegów, czy też innych osób i instytucji.

2)  Picie alkoholu, przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym.

3)  Pobicie innych osób, rozbój.

4)  Wymuszanie od innych uczniów osobistych dóbr materialnych.

5)  Używanie, rozprowadzanie i sprzedaż narkotyków, dopalaczy.

6)  Dopuszczenie się rażącego czynu naruszającego godność i nietykalność osobistą innego człowieka.

7)  Nagminne opuszczanie lekcji (wagary).

8)  Niszczenie mienia szkolnego i wandalizm.

9)  Zamierzone zniszczenie dokumentacji szkoły.

 1. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Klasowego, Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy, Rady Pedagogicznej lub organizacji młodzieżowej działającej na terenie szkoły.
 2. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców / prawnych opiekunów ucznia
  o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

Strój uczniowski

 1. Strój codzienny powinien być schludny, estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków.
 2. Obowiązuje posiadanie zmiennego obuwia (określonego przez organy szkoły).
 3. Strój galowy:

   1) dziewczęta – biała bluzka z długim bądź krótkim rękawem, ciemna spódnica / spodnie,

                 2) chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie.

 

Inne ustalenia

 1. W przypadku zadzwonienia telefonu komórkowego lub jego użycia przez ucznia podczas lekcji, nauczyciel ma prawo zabrać aparat, przekazując go dyrekcji szkoły.
 2. Do odebrania telefonu upoważnieni są rodzice / prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń. Fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym i ma wpływ na końcową ocenę zachowania.
 3. Nauczyciel w uzasadnionych przypadkach (używanie telefonu podczas lekcji) ma prawo wglądu do zawartości telefonu.
 4. W przypadku podejrzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły jest pod wpływem alkoholu wychowawca / nauczyciel w obecności dyrektora, przedstawiciela rodziców / prawnych opiekunów, bądź pedagoga, psychologa szkolnego ma prawo sprawdzenia alkotestem w/w ucznia. Jeżeli wynik badania potwierdzi podejrzenie należy postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi zaistniałej sytuacji.
 5. Jeśli uczeń podczas lekcji korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych, nauczyciel ma obowiązek odnotować powyższy fakt w dzienniku lekcyjnym oraz prawo zabrać urządzenie i po lekcji przekazać dyrekcji szkoły. Do odebrania w/w urządzenia upoważnieni są rodzice / prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń. Zaistniałe zdarzenie ma wpływ na końcową ocenę zachowania.
 6. Podczas dyskotek szkolnych obowiązuje dowolne zmienne obuwie.
 7. Podczas dyskotek oraz innych imprez  o charakterze rozrywkowym uczniowie nie mogą wychodzić z budynku szkoły.

 

Słuchacze Policealnego Studium Informatyki w Siennie

Zasady rekrutacji

 1. Do Policealnego Studium Informatyki mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
 2. O przyjęciu kandydata na pierwszy rok studium decyduje pozytywny wynik egzaminu wstępnego z matematyki lub rozmowy kwalifikacyjnej .
 3. O przyjęciu kandydata do studium w systemie zaocznym decyduje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia o pracy lub innych dokumentów uzasadniających tę formę nauki.

 

Prawa

 1.  Słuchacz ma prawo do:

1)      Zapoznania się z programem nauczania obowiązującym w studium odpowiednio w systemie dziennym lub zaocznym.

2)      Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

3)      Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym.

4)      Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

5)      Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

6)      Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

7)      Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole.

 

Obowiązki

 1.  Słuchacz ma obowiązek:

1)      Przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w Statucie szkoły.

2)      Stosowania się do wszystkich, związanych z procesem dydaktycznym
i wychowawczym, poleceń wydawanych przez prowadzących zajęcia, postanowień Rady Pedagogicznej oraz dyrektora szkoły.

3)      Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

4)      Uzupełniania zaległości powstałych na skutek nieobecności na zajęciach dydaktycznych bez względu na ich przyczynę.

5)      Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły.

6)      Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

7)      Posiadania zmiennego obuwia.

8)      Zapoznawania się z informacjami, zarządzeniami i komunikatami dyrektora szkoły i administracji szkolnej, zamieszczanymi na tablicach ogłoszeń, wskazanych stronach internetowych bądź przekazywanymi w inny sposób; nie zapoznanie się słuchacza z komunikatami i zarządzeniami nie zwalnia słuchacza
z obowiązku wypełniania ich treści.

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia słuchacza z listy słuchaczy Policealnego Studium Informatyki w Siennie w przypadku:

1)      Dokonania kradzieży na szkodę szkoły, kolegów, pracowników czy też innych osób i instytucji.

2)      Picia alkoholu w szkole lub uczestniczenia w zajęciach pod jego wpływem.

3)      Pobicia innych osób.

4)      Zażywania i rozprowadzania narkotyków, dopalaczy.

5)      Dopuszczenia się rażącego czynu naruszającego godność i nietykalność osobistą innego człowieka.

6)      Niszczenia mienia, wandalizmu.

7)      Zamierzonego zniszczenia dokumentacji szkoły.

8)      Trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach.

a)      Za nieobecność nieusprawiedliwioną uznaje się także samowolne opuszczanie części zajęć w danym dniu.

b)      Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach słuchacze winni dostarczyć
w ciągu dwóch tygodni.

 1. Słuchacz w ciągu 7 dni może odwołać się od kary do władz oświatowych nadzorujących szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 

§ 8

Tryb rozwiązywania sporów

 1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:

1)      Rozstrzyga sprawy szkolne wśród członków Rady Pedagogicznej, które pominięto
w jej regulaminie.

2)      Przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

3)      Negocjuje w sprawach konfliktowych między uczniami, rodzicami / prawnymi opiekunami i nauczycielami.

4)      Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie.

5)      Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego.

6)      Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy szkoły.

7)      Zawiesza wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli jest ona sprzeczna
z prawem lub interesem szkoły i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia sposoby postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały
w przypadku braku rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi prowadzącemu.

 1. Spory, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami / prawnymi opiekunami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; ich decyzje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalenia trybu odwoławczego zawartymi w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.
 3. Rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie stanowią inaczej. Spory, o których mowa w pkt. 3 są rozstrzygane
  w terminie 7 dni.
 4. Do rozstrzygnięcia sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch przedstawicieli stron sporu.
 5. Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny wg zasad określonych odrębnymi przepisami.
 6. Kwestie sporne z nauczycielami uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają u góry nazwę zespołu, a u dołu nazwę szkoły, z zastrzeżeniem ust.2 pkt 1.

     1) Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nie zawierają nazwy tego zespołu.

 1. Szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące posiadają własne sztandary, które są przechowywane w Izbie Pamięci. Sztandar szkoły jest obecny podczas następujących uroczystości szkolnych:

1)      Ślubowanie uczniów klas pierwszych,

2)      Dzień Edukacji Narodowej,

3)      Dzień Patrona,

4)      Święto Niepodległości,

5)      Rocznica uchwalenia Konstytucji 3- Maja,

6)      Pożegnanie absolwentów,

7)      Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

8)     Inne.

Poczet sztandarowy wybierany jest spośród najlepszych uczniów szkoły.

 1. Szkoła posiada swój hymn.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 4. Regulaminy określające działalność szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu jak również z przepisami wykonawczymi ustawy o systemie oświaty.

 

 

§ 10

Procedura wprowadzania zmian w Statucie szkoły

 1. Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy.
 2. Przedstawienie projektu zmian Radzie Rodziców, Samorządom Uczniowskim oraz Radzie Pedagogicznej.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w Statucie.
 4. Przesłanie znowelizowanego Statutu do organu prowadzącego, celem sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem.
 5. Pierwszy Statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii Rady Pedagogicznej.
 6. Jeśli znowelizowany Statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem.
 7. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający Statut może się odwołać do MEN w terminie 14 dni.
 8. Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.
 9. Uprawnioną do dokonywania nowelizacji Statutu jest Rada Pedagogiczna, podejmując stosowną uchwałę.
 10. Inicjatorami projektu zmian mogą być:

1)      Dyrektor szkoły, placówki, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej,

2)      Rada Rodziców,

3)      Samorząd Uczniowski,

4)      Organ Prowadzący,

5)      Organ Nadzoru Pedagogicznego.

 1.  Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w bibliotece szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Z lotu ptaka

W bieżącym roku fotogaleria naszej szkoły wzbogaciła się o wspaniałe zdjęcia szkoły widzianej z lotu ptaka. Dzięki uprzejmości pana Pawła Pory, absolwenta tutejszego liceum, otrzymaliśmy fotografie przedstawiające widok szkoły, jakiego nie można zobaczyć w tradycyjny sposób. Sylwetka szkoły widzianej z tej perspektywy jest imponująca. Pięknie prezentuje się nie tylko budynek szkolny, ale również otaczający go park, boiska oraz kompleks sportowo-rekreacyjny. Pozostajemy pod wrażeniem i dziękujemy autorowi.

Czytaj więcej...

Szkoła w jesiennej szacie

Rośliny w każdej porze roku wyglądają interesująco, ale najpiękniej chyba jesienią, gdy z zielenią kontrastują różne odcienie żółci, czerwieni i brązów. Wokół naszej szkoły rośnie wiele gatunków drzew i krzewów, które o tej porze roku przybierają charakterystyczne kolory. Zobaczmy, jak prezentuje się szkoła w otoczeniu roślin w jesiennej gamie barw.

 

Czytaj więcej...