Get Adobe Flash player

Home

Świąteczne Życzenia Wielkanocne

PRZEDŁUŻONA NAUKA ZDALNA

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.  przedłużamy naukę w trybie zdalnym dla wszystkich uczniów.

Informujemy, że w tym okresie, dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła może zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Rekrutacja 2021/2022 do LO

REKRUTACJA 2021/2022

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

            Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Siennie zaprasza kandydatów do składania podań korespondencyjnie. Kwestionariusz należy pobrać ze strony naszej szkoły. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 48 3786093.

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022


Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Najważniejsze informacje

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Ogłoszony harmonogram www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki


 

Wracamy czasowo do nauki hybrydowej

Nowe zmiany obowiązujące od 26 kwietnia 2021r.

Naukę w trybie zdalnym kontynuują uczniowie: szkoły podstawowej – klasy IV – VIII oraz  liceum.

Uczniowie klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej będą uczyli się w trybie hybrydowym. Szczegółowe zasady organizacji nauki hybrydowej określa Zarządzenie Dyrektora ZSO nr 14/2021.

Powrót uczniów do szkoły od 17 maja 2021 r.

Informujemy, iż powrót uczniów do szkoły odbędzie się w następującej kolejności:

 

 17 V – 21 V 2021 r.

–  Szkoła Podstawowa- klasy VIIa,b - VIIIa,b

–  Liceum – wszystkie klasy

 

 

24 V – 28 V 2021 r.

–  Szkoła Podstawowa – klasy IVa,b ,V, VI a,b

–  Liceum – wszystkie klasy

Życzenia świateczne 2021

Pomoc dla Ukrainy

Solidaryzując się z walczącą Ukrainą w naszej szkole zorganizowaliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Ponieważ potrzeby są ogromne prosimy o włączenie się w akcję na rzecz uchodźców.

Zbiórka potrwa do piątku 4 marca 2022r.

 

Zbieramy:

  • środki czystości; pasty do zębów, szczoteczki, mydła, szampony, wilgotne chusteczki itp.
  • czyste koce, śpiwory, poduszki, ręczniki
  • pampersy, chusteczki nawilżające, środki higieniczne dla kobiet
  • leki przeciwbólowe, opatrunki, leki  przeciwgorączkowe
  • woda, soki (w małych butelkach)
  • mleko dla dzieci ( w proszku)

Warsztaty CEA


 Więcej artykułów…

  1. Rekrutacja do LO 2022/2023