Get Adobe Flash player

Home

WIPiOEM

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Egzaminu Maturalnego

w  Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

w Siennie

rok szkolny 2019/2020

 

SPIS TREŚCI

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnym

II. Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2019/2020

III. Zasady obiegu informacji

IV. Informacje dla zdającego egzamin maturalny w roku 2020

V. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej

VI. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej

VII. Komunikowanie wyników

 

W instrukcji zastosowano następujące skróty:

 

SZE – Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

PZE – Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny,

ZN – Zespół Nadzorujący,

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

 

 

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

 

 1. Sposób odbioru materiałów egzaminacyjnych

a. Do odbioru materiałów egzaminacyjnych jest upoważniony przewodniczący SZE oraz jego zastępca. W sytuacji przewidywanej nieobecności przewodniczącego SZE lub jego zastępcy, odbioru materiałów egzaminacyjnych może dokonać osoba upoważniona jednorazowo na piśmie przez przewodniczącego SZE.

 b. Przewodniczący SZE bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi, w obecności innego członka SZE, sprawdza i przelicza zgodnie
z instrukcją, czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają dokonanemu uprzednio zgłoszeniu do OKE.

 c. Po stwierdzeniu, że przesyłka nie została uszkodzona oraz liczba i rodzaj arkuszy odpowiadają zapotrzebowaniu, przewodniczący SZE przechowuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem.

 

 1. Przechowywanie i dostęp do materiałów egzaminacyjnych

 a. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zestawy zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zadania egzaminacyjne do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, przesyłki zawierające pakiety
z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego.

 b. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w szkolnej szafie pancernej znajdującej się 
w gabinecie zastępców dyrektora szkoły.

 c. Niejawne materiały egzaminacyjne są przechowywane do dnia przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu w szkolnej szafie pancernej.

 d. Przewodniczący SZE odbiera od członków SZE i pracownika sekretariatu szkoły oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania zasad postępowania   
z materiałami niejawnymi i w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

 e. Zestawy zadań części ustnej egzaminów są udostępniane nauczycielom wchodzącym w skład PZE nie wcześniej niż na jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminu w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie. Członkowie PZE zapoznają się
z materiałami egzaminacyjnymi w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego SZE. Materiały te zwracane są przewodniczącemu SZE w tym samym dniu i miejscu, w którym zostały udostępnione.

 f. Zestawy zadań i kryteria oceniania na część ustną egzaminu z języka obcego nowożytnego i języka polskiego są udostępniane członkom właściwych PZE w sposób określony
w niniejszej instrukcji w części V pkt. 1.

 g. Przewodniczący SZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy  pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne oraz inne materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE oraz policję.

 h. Przekazanie arkuszy i materiałów egzaminacyjnych części pisemnej egzaminu odbywa się na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego w danym dniu, z tym, że przewodniczący SZE, jeżeli będzie to konieczne, może wyznaczyć wcześniejszą godzinę,
w której rozpocznie się procedura wydawania materiałów egzaminacyjnych. W tym celu, przewodniczący poszczególnych ZN oraz po jednym przedstawicielu zdających z każdej sali, udają się do gabinetu przewodniczącego SZE, odbierają od niego materiały egzaminacyjne
i niezwłocznie przenoszą je do sali egzaminacyjnej.

 i. Do czasu rozdania arkuszy zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści.

 j. Przewodniczący SZE odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie pozostającej
w szkole dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego oraz przechowuje ją zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 k. Przewodniczący ZN wymieniają w razie potrzeby zestawy egzaminacyjne na kompletne.

 l. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne zdających. Odebrane arkusze egzaminacyjne gromadzone są przez przewodniczącego ZN  
w jednym miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu.

 m. Przewodniczący ZN porządkuje, kompletuje, pakuje – zakleja tzw. bezpieczne koperty w obecności przedstawiciela zdających, i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, listy zdających, plany sal i zestawy (także oświadczenia i nagrane płyty CD-ROM oznaczone napisem WYNIKI i KOPIA WYNIKI w przypadku egzaminu z informatyki) według zaleceń OKE oraz niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami
 z egzaminu przewodniczącemu SZE po zakończeniu każdej części egzaminu.

 n. Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne do czasu przekazania przedstawicielowi OKE w szkolnej szafie pancernej.

 o. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu zabezpieczana jest przez przewodniczącego SZE przed nieuprawnionym ujawnieniem.

 p. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje przewodniczącemu SZE i postępuje zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami.

 r. Jeżeli przewodniczący SZE, z powodu choroby lub innych przyczyn, nie może pełnić swoich obowiązków wszystkie jego zadania przejmuje zastępca przewodniczącego SZE.

 s. Dokumentacja maturalna pozostająca w szkole po zakończeniu egzaminu maturalnego jest archiwizowana zgodnie z przepisami prawa i przechowywana   w archiwum do 4 stycznia 2021 r., a w przypadku egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – do 12 marca 2021 r.

 

 1. Forma i terminy przeszkolenia osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych

 a. Przewodniczący SZE zapoznaje nauczycieli i upoważnioną osobę z sekretariatu swojej szkoły oraz oddelegowane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego osoby z innych placówek z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego poprzez jej opublikowanie na szkolnej stronie internetowej.

 b. Wstępne szkolenie osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych odbędzie się w grudniu każdego roku szkolnego w ramach szkolenia członków Rady Pedagogicznej.

 c. Każdy nauczyciel wchodzący w skład SZE jest zobowiązany do indywidualnego zapoznania  się z przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzania egzaminów maturalnych, w tym z niniejszą instrukcją, w terminie do 15 marca każdego roku szkolnego.

 d. Szkolenie nauczycieli wchodzących w skład SZE, prowadzone we właściwych grupach przez przewodniczącego SZE, odbędzie się nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem części ustnej egzaminu maturalnego w każdym roku szkolnym. Udział w szkoleniu nauczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem.

 e. Członkowie poszczególnych PZE oraz ZN spotkają się z przewodniczącym SZE na 30 minut przed rozpoczęciem poszczególnych egzaminów, w celu przypomnienia procedur i omówienia najważniejszych spraw związanych z poprawnym przeprowadzeniem egzaminu.

 f. Członkowie SZE podpisują oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem .

 

 1. Zasady postępowania w sytuacjach szczególnych

4.1. Organizacja i przeprowadzanie egzaminu maturalnego dla zdających korzystających
z dostosowań

            Członkowie zespołu nadzorującego egzamin maturalny dla zdających uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu przed przystąpieniem do pracy zapoznają się ze wskazanymi warunkami i formami przeprowadzania egzaminu dla tych zdających i nadzorują go zgodnie z tymi ustaleniami, a w szczególności przestrzegają dostosowanego czasu trwania części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu.

4.2. Postępowanie w przypadku uszkodzenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne

 a. Przewodniczący SZE lub upoważniona przez niego osoba z listy członków SZE
w obecności innego członka SZE, bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora, sprawdza, czy pakiet jest nienaruszony i czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu.

 b. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pakietu lub niezgodności
z zapotrzebowaniem, przewodniczący SZE niezwłocznie zawiadamia dystrybutora telefonicznie oraz pisemnie poprzez wysłanie faksu, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE. Upoważniona przez przewodniczącego osoba będąca w takiej sytuacji zawiadamia niezwłocznie przewodniczącego SZE.

 c. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje stosowne decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu.

 d. W przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi
w sali egzaminacyjnej, przewodniczący ZN powiadamia przewodniczącego SZE, który niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE, który w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje stosowne decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu.

 e. Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, do momentu podjęcia decyzji przez dyrektora OKE.

 f. Decyzję dotyczącą egzaminu, dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu SZE.

 g. Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami.

4.3. Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego materiały egzaminacyjne

 a. Przewodniczący SZE po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego zadania lub zestawy egzaminacyjne do części ustnej egzaminu maturalnego lub arkusze egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu maturalnego powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

 b. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję
o ewentualnym zawieszeniu egzaminu, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu.

 c. Wszelkie decyzje w sprawie dalszego sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego podejmuje dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE.

 d. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE - przewodniczących SZE.

 e. Informację o nowym terminie egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej
z danego przedmiotu lub przedmiotów zdający uzyskuje w szkole, w której przystępuje do egzaminu.

4.4. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych

 a. W przypadku stwierdzenia, że zadania lub zestawy egzaminacyjne do części ustnej egzaminu maturalnego lub arkusze egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu maturalnego zostały nieprawnie ujawnione, decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu maturalnego podejmuje dyrektor CKE.

 b. W przypadku wstrzymania egzaminu w części ustnej lub w części pisemnej dyrektor CKE ustala nowy termin części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów.

   c. O nowym terminie egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE – przewodniczących SZE.

 d. Informację o nowym terminie egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej
 danego przedmiotu lub przedmiotów zdający uzyskuje w szkole, w której przystępuje do egzaminu.

4.5. Postępowanie w przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu

 a. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa dany egzamin i powiadamia o tym dyrektora OKE a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.).

 b. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu.

 c. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu danego egzaminu dyrektor właściwej OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu SZE.

 d. W sytuacji kiedy przebieg danego egzaminu w danej szkole jest zagrożony ze względu na trudną sytuację pogodową lub niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu egzaminu, przewodniczący SZE może zawiesić część pisemną egzaminu, czekając na przybycie wszystkich zdających. O zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora OKE.

 e. W przypadku gdy sytuacja, o której mowa w pkt. 4.4.d, dotyczy części ustnej egzaminu maturalnego, przewodniczący SZE uzgadnia ze zdającymi, którzy mieli problemy z dotarciem na egzamin, dogodny dla nich nowy termin egzaminu. O zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora OKE.

4.6. Postępowanie w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych

 a. Jeżeli podczas trwania egzaminu zdający przerywa ten egzamin z przyczyn zdrowotnych lub losowych, przewodniczący PZE lub ZN organizuje pomoc, dbając o to, aby zdający nie miał możliwości kontaktu z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających mu pomocy. Rejestruje godzinę przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli zdający poczuje się na siłach kontynuować egzamin, może na to zezwolić. O sytuacji takiej zawiadamia się dyrektora OKE, który w ciągu 7 dni – podejmuje decyzję o:

- ustaleniu wyniku na podstawie liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy (w przypadku egzaminu ustnego), skierowaniu pracy zdającego do oceny przez egzaminatora (w przypadku egzaminu pisemnego) lub - przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie (załącznik 6.).

4.7. Postępowanie w przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego

 aPrzewodniczący ZN lub PZE, po konsultacji z członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego SZE, który podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu danego zdającego, w przypadku:

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta,

- wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie o przyborach,

- zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

Przewodniczący SZE wypełnia stosowny formularz (załącznik 18), który dołącza się do  protokołu zbiorczego części pisemnej lub ustnej egzaminu przekazywanego do OKE po zakończeniu egzaminu.

 b. Absolwent, któremu z wyżej wymienionych przyczyn unieważniono egzamin

- z przedmiotu obowiązkowego,

- z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, jeśli był to jedyny przedmiot dodatkowy, do którego przystąpił,

- ze wszystkich przedmiotów dodatkowych, do których przystąpił, nie zdał egzaminu maturalnego i nie może przystąpić w tym samym roku do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

II. Harmonogram realizacji zadań w każdym roku szkolnym ogłasza przewodniczący SZE odrębnym pismem, wywieszając go na tablicy ogłoszeń. 

III. Zasady obiegu informacji

 1. Gromadzenie informacji

 a. Informacje o egzaminie maturalnym gromadzone są w dokumentacji egzaminu, która jest przechowywana w gabinecie  zastępcy dyrektora szkoły.

 b. Materiały dotyczące egzaminu maturalnego gromadzone są również przez poszczególnych nauczycieli.

 c. Informacje na temat egzaminu zamieszczane są na tablicy ogłoszeń dla maturzystów, która znajduje się na korytarzu szkolnym.

 

 1. Przepływ informacji

 a. Przewodniczący SZE w czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie rozporządzenia MEN, procedur egzaminu, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez CKE i OKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem.

 b. Nauczyciele przedmiotów maturalnych oraz wychowawca informują uczniów o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o:

    - prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,

    - prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu
z danego przedmiotu, oraz o wykazie tych olimpiad,

    - konieczności zdawania egzaminu w części ustnej z danego przedmiotu w innej szkole w przypadku braku możliwości powołania przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego z danego przedmiotu w szkole macierzystej,

    - pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej,

    - miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych,

    - ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących
w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 c. Wychowawcy klas (na wszystkich poziomach nauki) informują rodziców uczniów
o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego. Rodzice uczniów klas maturalnych informowani są o regulaminie matur na spotkaniu z dyrektorem szkoły –  przewodniczącym SZE.

 d. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej
 i pisemnej z danego przedmiotu już od pierwszej klasy liceum.

 e. Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego przewodniczący SZE wywiesza na szkolnej tablicy ogłoszeń i w pokoju nauczycielskim. Materiały przeznaczone dla nauczycieli przekazywane są bezpośrednio zainteresowanym.

 f. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego skierowane do nauczycieli przekazywane są  przez przewodniczącego SZE oraz przewodniczących zespołów przedmiotowych cyklicznie
i  na bieżąco podczas rad pedagogicznych, spotkań zespołów przedmiotowych oraz szkoleń dotyczących egzaminu maturalnego.

 g. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele informowani są na bieżąco o możliwościach korzystania z informacji o egzaminie maturalnym zamieszczonych na stronie internetowej  CKE i OKE w Warszawie.

 h. W czasie trwania egzaminów pisemnych (w sytuacjach wyjątkowych) przewodniczący ZN  kontaktuje się z przewodniczącym SZE.

 

 1. Organizacja konsultacji i próbnego egzaminu maturalnego

 a. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów maturalnych decydują o formach
i terminach konsultacji przedmiotowych i informują o nich zainteresowanych uczniów.

 b. W miarę posiadanych środków finansowych, szkoła organizuje dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów maturalnych.

 c. Decyzję o przystąpieniu uczniów szkoły do próbnego egzaminu maturalnego podejmuje przewodniczący SZE po konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów maturalnych i po zasięgnięciu opinii zdających.

 d. Próbny egzamin maturalny przeprowadza się w pierwszym semestrze roku szkolnego.

 1. Terminy i tryb składania wniosków

 

4.1. Wnioski

 a. do 30 września – uczeń składa wstępną deklarację maturalną do Przewodniczącego SZE,

 b. do 7 lutego – uczeń składa ostateczną deklarację maturalną do Przewodniczącego SZE,

 c. Do deklaracji zdający może dołączyć oświadczenie o wyrażeniu albo nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją na studia wyższe. 

4.2. Zwolnienie z egzaminu maturalnego

 a. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim znajdujących się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na daną sesję egzaminacyjną na stronie www.cke.gov.pl  są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty,
 a zamiast wyniku egzaminu z danego przedmiotu wpisuje się zwolniony/a oraz informację
 o uzyskaniu    maksymalnej liczby punktów z danego egzaminu.

 b. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy ubiegają się o zwolnienie z zadeklarowanego egzaminu z danego przedmiotu, przedstawiają przewodniczącemu SZE zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie którego przewodniczący SZE stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.

 c. Wniosek o zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej – uczeń dostarcza przewodniczącemu SZE najpóźniej jeden dzień przed egzaminem. Przewodniczący SZE niezwłocznie informuje dyrektora OKE o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.

 d. W przypadku, gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Przewodniczący SZE, na wniosek absolwenta, złożony nie później niż do 20 kwietnia 2020 r., informuje komisję okręgową o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu, w tym zmianie języka obcego nowożytnego, lub o zmianie poziomu języka nowożytnego, wskazanych w deklaracji.

4.3. Dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego

 a. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

- zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

- pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane
z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną oraz w przypadku cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

 b. Orzeczenia są przechowywane w szkole, natomiast zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza i opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinny być dostarczone wraz
z deklaracją.

 c. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego nie później niż do 27 września 2019 r.

 d. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego SZE sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formie przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych do 10 lutego 2020 r. (załącznik 4b).

 e. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub absolwenta do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach (załącznik 4a). Stosowne uzgodnienia muszą nastąpić nie później niż do 10 lutego 2020 r.

 f. Uczeń/absolwent składa oświadczenie (również w załączniku 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt d., tj. nie później niż do 13 lutego 2020 r.

 g. Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłaszana przez dyrektora CKE nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin, na stronie www.cke.gov.pl. Za dostosowanie warunków do potrzeb absolwentów odpowiada przewodniczący SZE.

 

 1. Kolejne sesje egzaminacyjne

 a. Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej, może ponownie przystąpić do tego egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

 Absolwent przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać inny obowiązkowy język obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio.

 Zdający ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak
i pisemnej, z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego.

 Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego absolwent zdaje egzamin maturalny w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego.

 b. Zdający, który uzyskał świadectwo dojrzałości ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach
 z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego.

 c. Zdający, który ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez komisję okręgową.

 d. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

- absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

- absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 e. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. Dowód wniesienia opłaty za egzamin absolwent składa dyrektorowi OKE w wyżej wymienionym terminie. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły. Dyrektor OKE może zwolnić absolwenta z opłaty za egzamin maturalny.

 f. Absolwenci liceum ogólnokształcącego do roku 2014 włącznie, którzy w latach ubiegłych przystępowali wyłącznie do egzaminu w „starej” formule, od roku szkolnego 2019/2020 mogą przystąpić do egzaminu wyłącznie w „nowej” formule.

 IV. Informacje dla zdającego egzamin maturalny w roku 2020

 Absolwent przystępujący po raz pierwszy do egzaminu maturalnego zdaje obowiązkowo:

 w części ustnej:

a. język polski,

b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

w części pisemnej:

a. język polski na poziomie podstawowym – godzina 9.00, czas trwania 170 min.,

b. matematykę na poziomie podstawowym – godzina 9.00, czas trwania 170 min.,

c. język obcy nowożytny, ten sam co w części ustnej, na poziomie podstawowym – godzina 9.00, czas trwania 120 min..

 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z następujących przedmiotów dodatkowych:

w części ustnej:

a. z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy,

w części pisemnej:

a. z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym - czas trwania 180 min.,

b. z matematyki – na poziomie rozszerzonym – czas trwania 180 min.,

c. z języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym – czas trwania 150 min.,

d. z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie – na poziomie rozszerzonym – czas trwania 180 min.,

e. z informatyki – na poziomie rozszerzonym – czas trwania 60 min. (część I), 150 min. (część II).

 

Absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.

 V. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminów

 1. Ustalenie terminu i sposobu przekazania przez przewodniczącego SZE zadań egzaminacyjnych do części ustnej z języka polskiego oraz zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej z języka obcego nowożytnego przewodniczącemu PZE

 a. Przewodniczący PZE, na jeden dzień przed rozpoczęciem części ustnej egzaminu z danego języka odbiera od przewodniczącego SZE zestawy zadań oraz kryteria oceniania i zapoznaje
z nimi pozostałych członków PZE, przestrzegając zasady ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Nie dopuszcza się wynoszenia zadań egzaminacyjnych poza szkołę.

 b. Po zakończeniu spotkania z członkami PZE przewodniczący PZE ponownie przekazuje w pełnym komplecie materiały egzaminacyjne przewodniczącemu SZE, który zabezpiecza je zgodnie z instrukcją.

 1. Opracowanie i ogłoszenie szczegółowego terminarza części ustnej egzaminu maturalnego

 a. Do 4 marca 2020 r. czyli nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący SZE opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminów zgodnie z instrukcją OKE. Informacje te podawane są do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń.

 b. Harmonogram zawiera informacje o miejscu, dacie i orientacyjnej godzinie zdawania egzaminu przez każdego zdającego oraz wskazuje miejsce i przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników egzaminu w danym dniu.

 c. Harmonogram powinien także zawierać wyczerpujące informacje dla uczniów skierowanych na egzamin do innej szkoły.

 d. Przewodniczący SZE przesyła niezwłocznie harmonogram części ustnej egzaminów do dyrektora OKE i dyrektorów szkół, z których pochodzą uczniowie skierowani na egzamin.

 1. Ustalenie składu członków PZE i ZN z innej szkoły

 a. Przewodniczący SZE zwróci się do dyrektorów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 i Technicznych w Lipsku, Zespołu Szkół Technicznych w Siennie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim z prośbą o współpracę w zakresie wymiany nauczycieli wchodzących w skład PZE i ZN.

 b. Nawiązanie kontaktu z inną szkołą nastąpi do końca stycznia 2020 r.

 c. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele,
 w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, niezatrudnione w szkole lub w placówce.

 1. Przeszkolenie i przydział zadań dla członków PZE

 a. Do 4 marca 2020 r. czyli nie później niż dwa miesiące przed terminem egzaminu, przewodniczący SZE powołuje swojego zastępcę i pozostałych członków SZE.

 b. Do 4 marca 2020 r. czyli nie później niż na dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący SZE powołuje Przedmiotowe Zespoły Egzaminacyjne spośród członków Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.

 c. Przewodniczący SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków PZE ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do zespołów przedmiotowych
w innych szkołach.

 d. Przewodniczący SZE zapoznaje nauczycieli oddelegowanych z innej szkoły
z zapisami wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego wynikającymi ze specyfiki szkoły.

 e. Przewodniczący SZE zapoznaje członków PZE z następującymi dokumentami:

 - listą ich zadań i obowiązków,

- procedurą przebiegu egzaminu ustnego,

- wzorami protokołów egzaminu i określa sposób ich wypełniania,

- wewnątrzszkolną instrukcją postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencjami wynikającymi z jej nieprzestrzegania,

- zasadami przekazywania przewodniczącemu PZE materiałów
i dokumentacji egzaminacyjnej, a także ich rozliczania po przeprowadzonym egzaminie,

- informacjami o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdających.

 g. Do 30 kwietnia 2020 r. przewodniczący SZE przeprowadza szkolenie członków PZE.

 h. Przewodniczący SZE, w dniu wręczenia powołania na członka PZE, odbiera od niego oświadczenie o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

 1. Zasady przekazywania przewodniczącemu PZE materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej, a także ich rozliczania po przeprowadzonym egzaminie

a. Przewodniczący SZE przygotowuje pakiety materiałów egzaminacyjnych na każdy dzień egzaminu dla każdego PZE.

 b. PZE pobiera w dniu egzaminu od przewodniczącego SZE:

a) listę zdających w danym dniu

b) druki protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu (załączniki: 9a, 10a) i kart indywidualnej oceny (załączniki: 9b, 10b) odpowiednie do przeprowadzanego egzaminu

c) zestawy zadań potrzebne do przeprowadzenia egzaminu, w tym zadania dostosowane do potrzeb zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

d) inną niezbędną dokumentację, w tym kryteria oceniania.

 c. Wydanie materiałów egzaminacyjnych oraz  ich zwrot następuje w gabinecie dyrektora szkoły, w obecności wszystkich członków PZE.

 d. Przewodniczący PZE odpowiada za przygotowanie sali do egzaminu.

 e. Po zakończeniu egzaminu w danym dniu, przewodniczący SZE odbiera od przewodniczącego PZE kompletne zestawy (wykorzystane przez zdających
i niewykorzystane) z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego wraz z dokumentacją egzaminacyjną.

 f. W czasie przekazania materiałów egzaminacyjnych następuje ich przeliczenie.

 1. Zadania przewodniczącego PZE

W dniu egzaminu przewodniczący PZE:

 a. Pobiera od przewodniczącego SZE listę zdających w danym dniu, druki protokołów części ustnej egzaminu i zestawy zadań egzaminacyjnych potrzebne do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego lub zadania egzaminacyjne potrzebne do przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego, w tym zadania dostosowane do potrzeb zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wydrukowane bilety z numerami zadań wraz
z pojemnikiem w przypadku egzaminu z języka polskiego,

 b. Sprawdza tożsamość zdających,

 c. Wyznacza członka PZE lub siebie do egzaminowania danego zdającego z języka obcego nowożytnego lub języka polskiego,

 d. Kontroluje czas trwania egzaminu poszczególnych zdających,

 e. Bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu, nadzoruje prawidłowe stosowanie kryteriów oceniania,

 f. Ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu,

 g. Powiadamia PZE o stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego, wniesieniu lub korzystaniu przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych lub zakłócaniu przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego.

 1. Przebieg egzaminu ustnego z języka polskiego

 a. Zdający przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej w szczegółowym terminarzu części ustnej egzaminu. Zdający obowiązani są zgłosić się na egzamin w takim czasie, aby  przebiegał on bez zbędnych przerw.

 b. Zdający, po okazaniu dowodu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej według kolejności ustalonej na liście.

 c. W sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.

 d. Zdający losuje bilet z numerem zadania spośród wszystkich biletów umieszczonych
w pojemniku. Informację o numerze wylosowanego zadania przekazuje członkom zespołu przedmiotowego.

Jeżeli egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem komputera –pod nadzorem członka zespołu przedmiotowego zdający otwiera plik zgodny z numerem wylosowanego zadania.

 Jeżeli egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków – przewodniczący zespołu przedmiotowego przekazuje zdającemu wydruk zgodny z numerem
wylosowanego zadania.

W przypadku egzaminu z wykorzystaniem komputera – urządzenie jest odłączone od sieci zewnętrznej i wewnętrznej.

 e. Zdający otrzymuje czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi. Ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Czas na przygotowanie wypowiedzi nie jest wliczany w czas trwania egzaminu.

 f. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na przygotowanie wypowiedzi, zdający przechodzi z wydrukiem zadania i własnymi notatkami do wyznaczonego stolika. Jeśli egzamin jest przeprowadzany z użyciem komputera, zdający zamyka plik z zadaniem na komputerze przeznaczonym dla osoby przygotowującej się do wypowiedzi, przechodzi do wyznaczonego
stolika z własnymi notatkami i otwiera plik z wylosowanym zadaniem na komputerze przeznaczonym dla osoby zdającej egzamin, znajdującym się na tym stoliku.

 g. Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch części:

- część pierwsza, trwająca ok. 10 minut, polega na wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia,

 - część druga, trwająca ok. 5 minut, polega na rozmowie zdającego z Zespołem Przedmiotowym, dotyczącej tej wypowiedzi. Jeżeli zdający nie przedstawi wypowiedzi monologowej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

 h. Decydujący głos przy uzgadnianiu przez zespół oceny egzaminu ma przewodniczący zespołu.

 i. Ustalony wynik jest ostateczny.

 j. W przypadku przedłużenia czasu egzaminu (nie więcej niż o 15 minut) dodatkowy czas może być przeznaczony na przygotowanie do wypowiedzi oraz/lub egzamin (wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym).

 k. Zadania dla osób niesłyszących oraz osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, nie zawierają tekstów poetyckich.

 1. Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu przebiega w następujący sposób:

a. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności.

 b. W sali przebywa jeden zdający.

 c. Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.

 d. Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu.

 e. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu.

 f. Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

 g. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.

 h. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

 1. Wynik egzaminu ustnego

 a. Po przeprowadzeniu egzaminu z języka polskiego lub języka obcego dla grupy 5 zdających, zespół przedmiotowy ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu z tej grupy oraz przekazuje zdającym informację o przyznanej punktacji.

 b. Członkowie ZE ustalają liczbę punktów każdego zdającego, a PZE wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu, wpisując także pytania zadawane w czasie dyskusji po prezentacji. Wypełnione protokoły egzaminu podpisują wszyscy członkowie PZE, obserwatorzy i eksperci.

 c. Decydujący głos - przy uzgadnianiu przez zespół oceny egzaminu – ma przewodniczący zespołu.

 d. Ustalony wynik jest ostateczny.

 e. Po zakończonym egzaminie ustnym i ogłoszeniu jego wyników przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu SZE uporządkowane zestawy, podpisane protokoły indywidualne i zbiorcze. Wszystkie materiały i dokumentacja egzaminacyjna podlegają dokładnemu rozliczeniu u przewodniczącego SKE w dniu egzaminu.

 VI. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminów

 1. Przeszkolenie i przydział zadań dla członków ZN

 a. Przewodniczący SZE do 6 kwietnia 2020 r. powołuje spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN).

 b. W terminie do 30 kwietnia 2020 r. przewodniczący SZE przeprowadza szkolenie członków ZN ze swojej szkoły, zapoznając ich w szczególności ze szczegółowym przydziałem zadań oraz z zasadami postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.

 c. W szkoleniu uczestniczą też nauczyciele delegowani do ZN w innych szkołach.

 d. Podczas szkolenia przewodniczący SZE odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

 e. Przewodniczący SZE zapoznaje nauczycieli oddelegowanych z innej szkoły
z zapisami wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego wynikającymi ze specyfiki szkoły.

 f. Przewodniczący SZE zapoznaje członków ZN z:

- listą ich zadań i obowiązków,

- procedurą przebiegu części pisemnej egzaminu,

- wzorami protokołów przebiegu egzaminu i określa sposób ich wypełniania,

- wewnątrzszkolną instrukcją postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencjami wynikającymi z jej nieprzestrzegania.

 

 1. Planowanie czynności organizacyjnych przed egzaminem, podczas jego trwania i po jego zakończeniu.

2.1. Czynności organizacyjne przed egzaminem

 a. Przewodniczący SZE zleca przewodniczącym PZE i ZN przygotowanie wyznaczonych wcześniej pomieszczeń oraz potrzebnego sprzętu do przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu.

 b. W dniu otrzymania przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi
i innymi materiałami egzaminacyjnymi, przewodniczący SZE (lub upoważniony członek SZE) w obecności swego zastępcy lub innego członka SZE, natychmiast po ich otrzymaniu sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu.

 c. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE.

 d. Na czternaście dni przed egzaminem z informatyki przewodniczący SZE przekazuje administratorowi pracowni komputerowej informacje związane z przebiegiem drugiej części egzaminu, w tym:

- wykaz i liczbę konfiguracji środowiska komputerowego,

- języka programowania i programów użytkowych, wybranych przez zdających z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE,

- wymaganą konfigurację komputera operacyjnego,

- zadania administratora, ujęte w punkcie 6 część VI.

 e. Na siedem dni przed rozpoczęciem egzaminów pisemnych z danego przedmiotu przewodniczący SZE przekazuje:

- personelowi administracyjnemu − szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których będzie się odbywał egzamin,

- przewodniczącym ZN – informacje o zdających z dysfunkcjami piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione oraz informacje o sposobie udostępniania zdającym pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów.

2.2. Czynności organizacyjne w dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu

 a. Na dzień przed każdym egzaminem przewodniczący SZE sprawdza stan przygotowania pomieszczeń i sprzętu oraz wywiesza listy zdających egzamin.

 b. Przewodniczący SZE wraz z właściwym przewodniczącym ZN sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaleceniem lekarskim.

 c. W przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu podlega również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD. Klucze do sal po ich sprawdzeniu przechowuje przewodniczący SZE.

 d. Przewodniczący SZE zabezpiecza co najmniej dwa odtwarzacze rezerwowe.

 e. Przewodniczący właściwych ZN gromadzą pomoce, z których będą mogli korzystać zdający.

 f. Przewodniczący ZN przygotowują plany sal egzaminacyjnych, uwzględniające rozmieszczenie zdających, członków ZN, podział sali na sektory, ustawienie sprzętu audio, jeżeli do egzaminu w danej sali egzaminacyjnej przystępuje trzech lub więcej zdających.

 g. Przewodniczący ZN upewniają się, że zostały przygotowane kartki z numerami stolików oraz losy z numerami stolików.

2.3. Czynności organizacyjne w dniu poprzedzającym egzamin z informatyki

 a. Wyznaczony przez przewodniczącego SZE członek ZN wraz z administratorem pracowni sprawdzają:

- prawidłowość działania sprzętu i oprogramowania oraz ich konfigurację,

- oznakowanie stanowisk, które powinno zawierać numer stanowiska, imię, nazwisko
i PESEL zdającego na danym stanowisku oraz zainstalowane oprogramowanie,

- prawidłowość przygotowania stanowisk zapasowych,

- czy komputery przygotowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do sieci,

- prawidłowość przygotowania komputera operacyjnego.

 b. Zdający ma prawo w przeddzień egzaminu sprawdzić, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego SZE. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 19a).

 c. Zdający nie może samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów wchodzących
w skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych; nie może również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora (opiekuna) pracowni.

 d. Zdający nie może samodzielnie instalować, a także żądać zainstalowania przez administratora (opiekuna) pracowni, dodatkowego oprogramowania na komputerze przydzielonym mu do egzaminu.

 

 1. Czynności organizacyjne w dniu egzaminu

3.1. Czynności organizacyjne na 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu

 a. Członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy.

 b. Członkowie właściwych ZN spotykają się z przewodniczącym SZE w jego gabinecie,
w razie nieobecności członka ZN, przewodniczący SZE wyjaśnia jej przyczyny i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela.

 c. Przewodniczący ZN odbierają:

- klucze do sal egzaminacyjnych,

- listy zdających,

- informacje o zdających z dysfunkcjami,

- protokoły przebiegu egzaminu,

- paski kodowe.

 d. Przewodniczący SZE w obecności wyznaczonego przez siebie członka SZE sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.

3.2. Czynności organizacyjne na 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu

 a. Przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale egzaminacyjne.

 b. Wyznaczony członek ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia środków łączności na salę egzaminacyjną i o możliwości pozostawienia ich w szkolnym sekretariacie.

 c. Zdający zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości.

 d. Wyznaczony członek ZN sprawdza w kolejności alfabetycznej tożsamość zdających
i zezwala im na wejście do sali egzaminacyjnej.

 e. Zdający losują numer stolika, otrzymują paski kodowe ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL i udają się na wylosowane miejsce.

 f. Jeżeli w sali przygotowane są dostosowane stanowiska dla zdających korzystających
z dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego, można wyłączyć je
 z losowania. 

3.3. Czynności organizacyjne na 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu

 a. Przewodniczący ZN, wraz z przedstawicielem zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora.

 b. W gabinecie dyrektora przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali.

 c. Przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawicieli zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali.

3.4. Czynności organizacyjne po przeniesieniu materiałów do sali

 a. Przy przeprowadzaniu egzaminu w jednej sali dla zdających uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego należy zwrócić szczególną uwagę na to, by zdający otrzymali właściwe arkusze i aby spakować oddzielnie prace zdających uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

 b. Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne.

 c. Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych, na polecenie przewodniczącego ZN, zdający otwierają je i sprawdzają, czy arkusze są kompletne, tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane.

 d. Zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN i otrzymuje kompletny arkusz, którego odbiór potwierdza podpisem w protokole przebiegu egzaminu.

e. Przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez:

- wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi,

- naklejenie pasków kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych.

 f. Członkowie ZN sprawdzają w obecności zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.

 g. Przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia
i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

 h. Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego ZN na tablicy lub planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

 i. Zdający zgłaszający się na egzamin po jego rozpoczęciu nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej.

3.5. Czas trwania egzaminu

 a. Czas trwania egzaminu dla każdego przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie.

 b. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy.

 c. W przypadku języków obcych nowożytnych, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

  d. W przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym z wiedzy o tańcu po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty DVD.

3.6. Czynności organizacyjne i zasady obowiązujące podczas trwania egzaminu

 a. Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

 b. Na sali egzaminacyjnej udostępnione zostaną tylko pomoce dydaktyczne przewidziane przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów
w niezbędnej ilości i w miejscach łatwo dostępnych.

 c. Zdający sygnalizuje chęć skorzystania z pomocy przez podniesienie ręki i czeka na zezwolenie przewodniczącego ZN.

 d. Zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej.

 e. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego
 z innymi osobami.

 f. Zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali przez podniesienie ręki. Przewodniczący ZN gestem przywołuje zdającego do siebie. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku i podchodzi do stolika ZN. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN zdający opuszcza salę.

 g. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.

 h. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to ZN przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący lub członek ZN w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Fakt ten odnotowuje w protokole egzaminu.

 

 1. Czynności organizacyjne po upływie czasu przeznaczonego na egzamin

4.1. Jeśli egzamin zdających uprawnionych i  nieuprawnionych  do dostosowania form
i warunków egzaminu  odbywa się w jednej sali

 a. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza o krótszym czasie rozwiązywania zdający pozostawiają zamknięte arkusze na stolikach i w ciszy opuszczają salę egzaminacyjną, aby nie zakłócać przebiegu egzaminu tym, którzy zdają egzamin o dłuższym czasie trwania.

 b. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza o dłuższym czasie rozwiązywania, zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac.

 c. Członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania.

 d. Przewodniczący ZN ogłasza koniec egzaminu lub części.

 e. Zdający wychodzą z sali – w sali pozostaje jeden przedstawiciel zdających i jest obecny przy pakowaniu prac. Jego nazwisko zostaje zapisane w protokole.

 

4.3. W przypadku egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym

 a. Przewodniczący ZN ogłasza przerwę i zdający wychodzą z sali.

 b. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek ZN pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert
i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład ZN oraz przedstawiciela zdających zwracając szczególną uwagę, aby prace z różnych formuł, poziomów i prace zdających uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu spakować oddzielnie.

 c. Członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE.

 d. Przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne
z danej części egzaminu przewodniczącemu SZE.

 

 1. Egzamin rozszerzony z informatyki

5.1. W przypadku egzaminu z informatyki, po przerwie ogłoszonej po części pierwszej

 a. Zdający po okazaniu dowodów tożsamości zajmują wyznaczone miejsca
w pracowni komputerowej.

 b. Członkowie ZN dostarczają każdemu zdającemu arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE zawierający pliki do zadań tego arkusza egzaminacyjnego.

 c. Przewodniczący ZN poleca zdającym otworzyć arkusze i sprawdzić, czy są one kompletne. Zauważone braki zdający zgłaszają przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu.

 d. Przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez:

- wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi,

- przeniesienie numeru PESEL na matrycę znaków cyfrowych,

- naklejenie pasków kodowych w określonym miejscu.

 e. Przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia i zakończenia drugiej części egzaminu.

 f. Egzamin przebiega dalej zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji.

 g. Zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań, a członkowie ZN nie mają prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji.

 h. Zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych w plikach do zadań egzaminacyjnych; są one poprawne.

 i. Obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej, niż co 10 minut w folderze zgodnym z jego numerem PESEL, znajdującym się na pulpicie, oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku.

 j. W przypadku awarii komputera, zdający natychmiast informuje o tym ZN. Jeśli próba usunięcia awarii nie powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do zapasowego stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej (wyposażonego w takie samo oprogramowanie). W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle dodatkowego czasu, ile trwała przerwa w pracy (czas od zgłoszenia awarii do momentu ponownego podjęcia pracy).

 k. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu – w obecności przedstawiciela zdających - porządkują, kompletują
i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, w tym:

- listy zdających egzamin,

- oświadczenie o sprawdzeniu poprawności nagrania plików przekazywanych do oceny,

- płyty CD-R z napisem WYNIKI i KOPIA WYNIKI zawierające pliki przekazane przez zdających do oceny,

- arkusze zdających.

 l. Przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu przewodniczącemu SZE.

5.2. Sposób dokumentowania egzaminu z informatyki przez zdającego

a. Wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL. Foldery o innych nazwach nie będą kopiowane do sprawdzania.

 b. Jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub program komputerowy, to zdający zapisuje go w tym języku programowania, który wybrał przed egzaminem.

 c. Jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, zdający zobowiązany jest umieścić w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej.

 d. Pliki oddawane do oceny zdający nazywa dokładnie tak, jak polecono w treściach zadań lub zapisuje pod nazwami (wraz z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym oprogramowaniem), jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym; pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane przez egzaminatorów.

 e. Przed upływem czasu przeznaczonego na drugą część egzaminu zdający powinien zapisać w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL ostateczną wersję plików przeznaczonych do oceny, w tym pliki z komputerową realizacją rozwiązań utworzone przez zdającego programach użytkowych bądź języku oprogramowania.

 

 5.3. Organizacja sprawdzania i wykorzystania sprzętu komputerowego przez zdających  egzamin z informatyki

 a. Wstępne sprawdzenie przewidzianego do użytku egzaminacyjnego sprzętu komputerowego następuje na dwa tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu.

 b. Ostateczne sprawdzenie sprzętu dokonywane jest dzień przed egzaminem. Zdający sprawdza wówczas, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego,
w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 19a).

 c. Za sprawdzenie sprzętu odpowiada administrator (opiekun pracowni).

 d. W czasie trwania części drugiej egzaminu z informatyki zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym i może korzystać wyłącznie z programów, danych zapisanych na dysku twardym i na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym.

 e. Nie jest dozwolone korzystanie z tych samych zasobów na różnych komputerach i komunikowanie się osób zdających między sobą oraz z innymi osobami.

 f. Niedozwolony jest bezpośredni dostęp do sieci lokalnej oraz zasobów Internetu.

 g. Komputer na stanowisku egzaminacyjnym zdającego jest sprawny, a jego konfiguracja spełnia wymagania dotyczące środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych, które zostały wybrane przez tego zdającego z listy ogłoszonej przez Dyrektora CKE i dostępnych w szkole.

 h. W pracowni, w której odbywa się egzamin, jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania (opisy oprogramowania dostarczone z licencjami, pełne wersje oprogramowania z plikami pomocy), z której może korzystać zdający.

 i. W czasie drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki w sali egzaminacyjnej jest obecny przez cały czas administrator (opiekun) pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego. Administrator (opiekun) pracowni może być wychowawcą zdających.

 

 1. Zadania administratora pracowni komputerowej

 

6.1. Przygotowanie pracowni

 a. Najpóźniej dwa dni przed egzaminem przygotowuje sprzęt komputerowy
i oprogramowanie w pracowni w celu sprawnego przeprowadzenia tego egzaminu.

 b. Przygotowuje stanowiska komputerowe dla zdających do pracy jako autonomiczne, uniemożliwiające zdającym łączenie się z informatyczną siecią lokalną
i z sieciami teleinformatycznymi, korzystanie na różnych komputerach z tych samych zasobów, komunikowanie się zdających między sobą oraz z innymi osobami za pomocą komputera oraz podglądanie ekranu komputera innych zdających.

 c. Konfiguruje komputery, tak aby każdy komputer, przydzielony danemu zdającemu posiadał pełną wersję oprogramowania (z plikami pomocy), jakie ten zdający wybrał z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE.

 d. Na każdym z komputerów zdających zakłada konto użytkownika lokalnego o nazwie matura_n, gdzie n oznacza nr stanowiska zdającego.

 e. Sprawdza dostępność podstawowej dokumentacji oprogramowania (opisy oprogramowania dostarczone z licencjami, pliki pomocy programów).

 f. Konfiguruje zapasowe stanowiska komputerowe, tak aby umożliwiały kontynuację dalszej pracy w przypadku ewentualnej awarii komputera któregokolwiek ze zdających i aby na każdych dziesięciu zdających przypadały przynajmniej dwa komputery zapasowe.

 g. Przygotowuje komputer operacyjny, na którym sprawdza m.in. sprawność nagrywania płyt CD i drukowania.

 h. Gromadzi w odpowiedniej ilości materiały eksploatacyjne dla potrzeb egzaminacyjnych, w tym papier do drukarki, płyty CD jednorazowego zapisu do nagrywania wyników egzaminu, zapasowe dyskietki i płyty CD.

 i. Stwierdza na piśmie, że sprzęt w pracowni komputerowej został przygotowany zgodnie z wymogami.

 

6.2. Sprawdzenie sprzętu

 a. W dniu poprzedzającym egzamin z informatyki wraz z wyznaczonym przez przewodniczącego SZE członkiem ZN asystuje podczas sprawdzania komputerów i oprogramowania przez zdających.

 b. Tworzy na pulpicie każdego komputera dla zdającego katalog (folder) o nazwie zgodnej
z numerem PESEL zdającego.

 c. Odpowiada na pytania zdających i wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

 d. Odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem o sprawdzeniu komputera
 i oprogramowania (załącznik 19a) i przekazuje oświadczenie przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

6.3. Zadania administratora w czasie drugiej części egzaminu

 a. Jest obecny w pracowni, w której odbywa się egzamin i pozostaje do dyspozycji ZN (nie wchodzi w jego skład); nie ma prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji.

 b. W przypadku ewentualnej awarii komputera zdającego, na wniosek przewodniczącego ZN, niezwłocznie i w miarę swoich możliwości usuwa usterki, które spowodowały awarię lub udostępnia komputer zapasowy.

6.4. Zadania administratora niezwłocznie po egzaminie

 a. Używając zewnętrznego nośnika (np. pendrive’a), kopiuje do komputera operacyjnego wszystkie katalogi (foldery) o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością z poszczególnych stanowisk egzaminacyjnych.

 b. Nagrywa na płytę CD–R z napisem WYNIKI wszystkie katalogi (foldery) wymienione
w punkcie a.

 c. Sprawdza, w obecności poszczególnych zdających, poprawność nagrania na płycie CD–R z napisem WYNIKI wszystkich katalogów (folderów) oznaczonych ich numerami PESEL wraz ze wszystkimi plikami przekazanymi do oceny oraz odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem (załącznik 19b). Załącznik 19b przekazuje przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

 d. Tworzy kopię zapasową płyty CD–R z napisem WYNIKI na płycie CD–R z napisem KOPIA WYNIKI.

 e. Nagrane płyty podpisuje kodem szkoły przy pomocy odpowiedniego pisaka i przekazuje przewodniczącemu ZN, który pakuje je wraz z arkuszami zdających do zwrotnej koperty.

 f. Po nagraniu płyt i sprawdzeniu poprawności ich nagrania na dwóch komputerach, usuwa
z komputera operacyjnego i komputerów zdających wszystkie katalogi (foldery) o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością.

 

 7. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego nowożytnego

 a. Wstępne i gruntowne sprawdzenie niezbędnego sprzętu następuje nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów.

 b. Niezbędny sprzęt zostaje ponownie sprawdzony oraz odpowiednio zabezpieczony do użytku  tylko podczas egzaminu w dniu poprzedzającym egzamin.

 c. Ostateczne sprawdzenie sprzętu następuje pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

 d. Sprawdzenia sprzętu dokonuje przewodniczący SZE oraz przewodniczący poszczególnych ZN.

 e. Szkoła zabezpiecza rezerwowy niezbędny sprzęt służący do przeprowadzenia egzaminu.

 

 1. Zgromadzenie pomocy, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu
   z poszczególnych przedmiotów.

a. Informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
w  części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, dyrektor CKE  zamieszcza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego.

 b. Przewodniczący SZE, nie później niż na dwa tygodnie od ukazania się komunikatu dyrektora CKE, ustala i ogłasza zdającym zasady korzystania z pomocy na poszczególnych egzaminach w części pisemnej.

 c. Informacja o pomocach oraz zasadach ich wykorzystania jest upowszechniana
w gablocie szkolnej lub na odrębnym spotkaniu zorganizowanym dla zdających egzamin maturalny.

 

 1. Ustalenie sposobu kontaktowania się w sytuacjach szczególnych przewodniczącego ZN lub przewodniczącego PZE z przewodniczącym SZE

 a. Przez sytuacje szczególne podczas trwania egzaminu rozumie się:

- stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań,

- opuszczenie sali lub miejsca bez zezwolenia,

- porozumiewanie się z innymi zdającymi,

- wygłaszanie głośnych uwag i komentarzy,

- zadawanie pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,

- korzystanie ze środków łączności,

- korzystanie z niedozwolonych pomocy,

- wtargnięcie osoby postronnej do sali egzaminacyjnej,

-stwierdzenie wystąpienia problemu o charakterze zdrowotnym, uniemożliwiającym normalną kontynuację egzaminu (np. zasłabnięcie, wymioty itp.),

- awarie techniczne np. wyłączenie prądu,

- inne zagrożenia (bhp i poż.).

 b. W przypadku stwierdzenia sytuacji szczególnej, przewodniczący ZN lub przewodniczący PZE niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji przewodniczącego SZE. Fakt ten należy odnotować w protokole przebiegu egzaminu.

 c. Na czas opuszczenia sali przewodniczący ZN powierza swoje obowiązki członkowi ZN, fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.

 

VII. Komunikowanie wyników

 1. Zasady ogłaszania wyników w części ustnej

Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających, zespół przedmiotowy ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu oraz przekazuje tę informację zdającym. Ogłoszenie liczby punktów przyznanych zdającym może się odbyć publicznie pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie. Przed przekazaniem zdającym liczby uzyskanych punktów należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie punktacji.

 1. Zasady ogłaszania wyników w części pisemnej

 a. Przewodniczący SZE przekazuje informacje o wynikach części pisemnej egzaminu
w określonym przez OKE terminie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 b. Informacja o możliwości odebrania wyników egzaminu jest udostępniona
w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Wydawanie świadectw, odpisów i aneksów

 a. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 b. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba odbiera świadectwa dojrzałości z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a następnie przekazuje je zdającym, którzy zdali egzamin maturalny lub osobom upoważnionym.

 c. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości i w roku szkolnym 2019/2020 ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, jeśli podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub przystąpił do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego.

 d. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

 1. Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i weryfikacja wyniku.

 a. Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej,
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.

 b. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego.

 c. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora OKE w Warszawie (załącznik 25a).

 d. Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (załącznik 25b). Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

 e. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu maturalnego.

 f. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów (załącznik 25c).

Statut SM

Statut

Szkoły Muzycznej I stopnia

w Siennie

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne …………………………………………………………………... .3

Rozdział 2 – Cele i zadania szkoły ……………………………………………………………………. 3

Rozdział 3 – Struktura organizacyjna szkoły ………………………………………………………… 4

Organy szkoły …………………………………………………………………………....................... 4

Dyrektor ……………………………………………………………………………........................…. 4

Rada Pedagogiczna ……………………………………………………………………..................... 5

Rada Rodziców ………………………………………………………………………........................ 5

Samorząd uczniowski ……………………………………………………………….......................,. 6

Współdziałanie organów szkoły ……………………………………………………...................…,. 6

Rozdział 4 – Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ………………………………………………,….6

Rozdział 5 – Organizacja pracy szkoły …………………………………………………………….... 7

Rozdział 6 - Zasady rekrutacji ………………………………………………………………………… 9

Rozdział 7 – Program wychowawczo-profilaktyczny ………………………………………………. 11

Rozdział 8 – Wewnątrzszkolne ocenianie ……………………………………………………………12

Rozdział 9 – Prawa i obowiązki uczniów …………….. ……………………………………………..22

Rozdział 10 - Prawa i obowiązki rodziców …………….. ……………………………………………24

Rozdział 11 – Postanowienia końcowe ……………………………………………………………,,. 24

 

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie jest szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia
                 muzycznego w czteroletnim i sześcioletnim cyklu kształcenia.

2. Szkoła daje podstawy wykształcenia muzycznego w zakresie takich specjalności, jak: flet, klarnet,
               saksofon, puzon, gitara, akordeon, fortepian, skrzypce, wiolonczela.

3. Szkoła używa nazwy:  Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie.

4. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach używa się nazwy w pełnym brzmieniu według wzoru:
          Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie.

5. Siedziba szkoły znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie
          ul. Szkolna 6, 27-350 Sienno.

6. Szkoła posiada:

1) stronę internetową -  adres: www.edusienno.pl

2) adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3) telefon/fax (48) 378 60 93,

4) NIP: 5090068902 i numer REGON: 365015071

      7. Szkoła jest samodzielną jednostką organizacyjną.
      8. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Gmina Sienno.

9. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

10. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
          za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

11. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i finansowo-księgową prowadzi Zespół Szkół Ogólnokształcących
           w Siennie .

12. Absolwenci szkoły I stopnia otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia.

13. Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie jest szkołą publiczną.

14. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
            w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 

§2. 1. Statut szkoły określa sposób powoływania i kompetencje organów szkoły, wewnętrzną organizację
                    nauczania i wychowania, normuje prawa i obowiązki uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

2. Statut stanowi podstawę do formułowania przez organy szkoły innych aktów wewnętrznych i obwieszczeń 
          (o charakterze organizacyjnym lub porządkowym), adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

 

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły.

 

§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  oraz
                 w przepisach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do szkół artystycznych,
                 a w szczególności:

1) rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne,

2) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,

3) oddziałuje aktywnie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej,

4) przygotowuje absolwentów do kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia,

5) prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze,

6) kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna,

7) przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej w środowisku .

2. Szkoła realizuje cele, o których mowa w ust. 1, poprzez:

1) prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, zbiorowych lekcji teoretycznych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych ramowym planem nauczania,

2) prowadzenie działalności koncertowej, organizowanie przeglądów, konkursów itp.,

3) udział uczniów i nauczycieli w kursach i konsultacjach, przesłuchaniach, festiwalach, koncertach, konkursach
i przeglądach,

4) współpracę z władzami administracyjnymi, instytucjami kultury, podmiotami gospodarczymi poprzez:

a) organizowanie koncertów i popisów,

b) organizowanie konkursów upowszechniających działalność kulturalną,

c) udział w formach działalności na rzecz kultury organizowanych przez środowisko.

Rozdział 3. Struktura organizacyjna szkoły

 

§ 4. 1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

 

§ 5. 1.  Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym wszystkich pracowników
                   i przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. 
           o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

3. Do zadań Dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy szkoły,
           w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) zapewnienie właściwej organizacji pracy szkoły,

3) opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny,

4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju,

5) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

6) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

7) opracowywanie projektu planu finansowego szkoły na każdy rok budżetowy,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności
za ich prawidłowe wykorzystanie,

9) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły
  oraz występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
   oraz pozostałych pracowników szkoły,

11) realizowanie zadań związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,

12) organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem,

13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami szkoły.

5. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę w zakresie określonym
           odrębnymi przepisami.

6. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze ustalonym odrębną uchwałą.

7.Dyrektor, po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, może skreślić ucznia z listy uczniów szkoły muzycznej, 
          jeżeli jego nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach jest dłuższa niż 2 tygodnie (14 dni roboczych)

 

§ 6. 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły.

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, powołanym do realizowania jej statutowych zadań 
           dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 
           połowy jej członków.

4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin działalności.

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

6. Rada Pedagogiczna w szczególności:

1) zatwierdza plan pracy szkoły,

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,

6) przygotowuje projekt statutu szkoły i uchwala jego zmiany,

7) opiniuje projekt planu finansowego szkoły,

8) może występować z wnioskami o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole,

9) z własnej inicjatywy ocenia sytuację szkoły oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę,

10) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

11) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

12) opiniuje program wychowawczo - profilaktyczny,

13) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

14) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

    7. Uprawnienia i obowiązki Rady Pedagogicznej regulują przepisy art. 40-44 ustawy O systemie oświaty oraz art.69-74 ustawy Prawo oświatowe.

 

§ 7. 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony na ogólnym zebraniu rodziców regulamin, który nie może być 
           sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich
           spraw szkoły.

 

 

§ 8. 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo w szczególności do:

1) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

2) przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia,

3) organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym,
a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

6) redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

 

§ 9. W celu harmonijnego współdziałania organów szkoły, a także rozwiązywania zaistniałych sporów
             niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych
             działaniach i decyzjach.

 

§ 10. W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych, specjalnie powołany przez dyrektora zespół   
               mediacyjny lub Dyrektor szkoły podejmują rolę mediatora w celu rozwiązania konfliktu.

 

Rozdział 4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 11. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 12. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i jest odpowiedzialny za wyniki i jakość
                tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:

1) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

2) wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także ich rozwoju psychicznego,

3) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów,

4) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie ich problemów,

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

6) dbałość o bezpieczeństwo uczniów,

7) dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny,

8) promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia,

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

4. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla 
           funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w art. 63 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
            Nauczyciela.

 

Rozdział 5. Organizacja pracy szkoły

 

§ 13. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii
                     zimowych i letnich, regulują odrębne przepisy.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
           organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem ramowego planu nauczania,
           o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach
           artystycznych.

3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę.

4. Organizacja szkoły określa liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną
           liczbę godzin, przedmiotów i zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych finansowanych ze środków
           przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

5. Struktura organizacji nauki w szkole:

1) cykl sześcioletni,

2) cykl czteroletni.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej istnieje możliwość zmiany cyklu
          lub specjalności w trakcie trwania nauki.

7. Zmiana cyklu odbywa się na pisemny wniosek ucznia lub rodzica, poparty krótką wspierającą wniosek
             adnotacją nauczyciela-wychowawcy.

8. W związku ze zmianą cyklu przez ucznia Rada Pedagogiczna ma prawo zażądać zorganizowania
             wewnętrznego przesłuchania ucznia w obecności co najmniej 3 nauczycieli danej szkoły w celu
             zweryfikowania umiejętności niezbędnych w cyklu o wyższym stopniu trudności.

9. Zmiana specjalności w trakcie trwania nauki odbywa się na pisemny wniosek ucznia lub rodzica.

10. Zmiana specjalności w trakcie trwania nauki wymaga akceptacji przez nauczyciela przejmującego ucznia 
            (dotyczy oceny cech psychofizycznych i predyspozycji).

11. Ostateczną decyzję w kwestiach zmiany cyklu i specjalności podejmuje Dyrektor.

12. Wszelkie pisma związane z ruchem uczniów przechowuje się w dokumentacji szkoły przy  arkuszach ocen.

13. Istnieje możliwość przeniesienia ucznia do innej szkoły. W takim przypadku mają zastosowanie zapisy
            Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków
            i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz
            przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 686) oraz art.164 Ustawy z dnia 14
            grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).

14. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikający z organizacji
           szkoły ustala Dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

15. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut oraz 30 minut w klasach I-III cyklu sześcioletniego z przedmiotu
           instrument główny. Zajęcia w poszczególnych klasach trwają zgodnie z obowiązującym ramowym planem
           nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach
           i placówkach artystycznych.

 

§ 14. 1. Opiekę nad uczniem  w czasie zajęć edukacyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

2. W wypadku, gdy uczniowie szkoły uczestniczą w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, koncerty, audycje
          muzyczne itp.), opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub nauczyciele szkoły wyznaczeni przez Dyrektora
          szkoły, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów.

3. Dyrektor szkoły i wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów, ochronę
           przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
      4. Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły odpowiada administrator obiektu.

5. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli mogą wspomagać rodzice lub prawni opiekunowie
           uczniów.

 

§ 15. 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z fonoteką, która działa w oparciu o odrębny regulamin.

2. Użytkownikami, biblioteki są uczniowie oraz pracownicy szkoły.

3. Zbiory biblioteki szkolnej i fonoteki mają na celu wspieranie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
           szkoły, służą doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, jak również rozwijaniu zainteresowań i szerzeniu 
           wiedzy muzycznej wśród uczniów.

4. W zbiorach biblioteki mogą znajdować się: nuty, książki, materiały dydaktyczno-metodyczne oraz nagrania
          fonograficzne i video.

5. Do podstawowych zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:

1) odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie biblioteki,

2) udostępnianie zbiorów w czytelni oraz wypożyczanie ich poza szkołę,

3) ewidencjonowanie i powiększanie zbiorów,

4) renowacja zbiorów, zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz ich selekcja,

5) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez pozyskiwanie nowych materiałów edukacyjnych, adekwatnych do aktualnego poziomu dydaktyki muzycznej.

6. Biblioteka współpracuje z nauczycielami, rodzicami i uczniami w zakresie gromadzenia, udostępniania zbiorów, organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.

7. Księgozbiór szkoły stanowi odrębną całość w księgozbiorze ZSO w Siennie.

 

§ 16. 1. Szkoła prowadzi wypożyczalnię instrumentów.

2. Zasady wypożyczania instrumentów szkolnych określa odrębny regulamin.

 

§ 17. 1. Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne, na podstawie
                   pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy daną uczelnią a Dyrektorem szkoły.

§ 18. 1. Uczeń może zdawać egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
                    określonych w ramowych planach nauczania.

2. Na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje egzaminacyjne
           powoływane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie można 
           uzyskać świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły artystycznej I stopnia.

3. Osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych mogą uczęszczać na wybrane zajęcia zbiorowe
           za zgodą Dyrektora szkoły.

4. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych precyzują zapisy Ustawy o systemie oświaty
         (art.10a) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie
          egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz.1330).

 

§ 19. 1. Zakres zadań nauczyciela:

1)      Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

2)      Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,

3)      Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,

4)      Kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

5)      Dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

6)      Zgłaszanie Dyrektorowi nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, trwającej dłużej niż 14 dni.

§ 20. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Kryteria i tryb oceniania
regulują zapisy art.6a ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 21. 1.Nauczycielowi przedmiotu głównego powierza się rolę wychowawcy oddziału o danej specjalności.

2. Wychowawca jest odpowiedzialny za:

a) prawidłowe prowadzenie i wypełnianie dokumentacji związanej z przebiegiem nauczania, a w szczególności
arkuszy ocen i świadectw

b) nadzór nad prawidłową realizacją obowiązków szkolnych swoich uczniów, w tym uczestnictwa uczniów
w obowiązkowych zajęciach, kontrolowanie frekwencji, stan postępów w nauce,

c) współpracę ze wszystkimi pozostałymi nauczycielami swoich uczniów w celu rozwiązywania problemów,
nadzoru nad przebiegiem nauki i utrzymywaniem wysokich standardów nauczania.

d) utrzymywanie kontaktów z rodzicami/opiekunami uczniów i pośredniczenie w rozwiązywaniu problemów
lub sporów, w tym spraw, których rozwiązanie leży w gestii Dyrektora lub Rady Pedagogicznej,

e) inspirowanie uczniów do osiągania sukcesów, stawiania sobie najwyższych celów, do doskonalenia
warsztatu zawodowego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym środowiska, do tworzenia własnych ścieżek
rozwoju i innowacyjności,

f) bieżące rozwiązywanie problemów ucznia, w tym kierowanie do kompetentnych osób, instytucji                 lub placówek,

g) ochrony danych osobowych oraz dobrego imienia ucznia, a także poszanowania jego prywatności,

h) zachęcanie uczniów do pomocy słabszym kolegom oraz do pracy wolontariackiej,

i) utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym szkoły poprzez angażowanie się w projekty
kulturalne lub dydaktyczne, tworzone we współpracy z domami kultury, lokalnymi władzami,
zaprzyjaźnionymi szkołami i placówkami,

j) urozmaicanie sposobów poznawania świata i relaksu poprzez organizowanie wycieczek do placówek
kulturalno-oświatowych oraz wycieczek turystycznych,

k) natychmiastowe zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich problemów z uczniem, w tym nagannej frekwencji,
niewłaściwego zachowania, problemów zdrowotnych mających wpływ na wykonywanie zawodu muzyka,

l) wnioskowanie o ewentualne nagrody i wyróżnienia dla ucznia oraz przydział dodatkowych godzin
w związku z potrzebą rozwijania wybitnego talentu u dziecka,

m) tworzenie indywidualnych programów nauczania dla młodzieży wybitnie uzdolnionej i stwarzanie
jej możliwości prezentowania osiągnięć na forum szkolnym oraz pozaszkolnym.

       n) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

o) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;


Rozdział 6. Zasady rekrutacji

 

§ 22. 1. Realizując statutowe cele i zadania Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie przeprowadza co roku
                   rekrutację kandydatów do klas pierwszych.

2. Informacja o zasadach przyjęć, o warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji zamieszczana jest
           w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej szkoły i Urzędu Gminy Sienno.

3. Nabór kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia w cyklu 6-letnim oraz 4-letnim odbywa się na zasadach
          wskazanych w:

1)      Rozporządzeniu MKiDN z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych (Dz.U. z 2014 r. poz.686),

2)      Art. 142, 150, 156-161 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

4. Szkoła może prowadzić dla kandydatów nieodpłatnie:

1) poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia
i warunkach nauki w szkole,

2) działalność konsultacyjną, w szczególności w formie zajęć praktycznych i kursów przygotowawczych,

3) wstępne badania uzdolnień kandydatów i celowości wyboru przez kandydata zakresu kształcenia.

5. Termin i sposób naboru do szkoły określa corocznie Dyrektor szkoły w formie zarządzenia. Pierwszy nabór
         do Szkoły Muzycznej organizuje Wójt Gminy Sienno, który powołuje również komisję rekrutacyjną.

6. Szkoła prowadzi rekrutację:

1) do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania szkoły muzycznej I stopnia kandydatów, którzy ukończyli 5 lat i nie przekroczyli 10 roku życia,

2) do klasy I czteroletniego cyklu nauczania Szkoły Muzycznej I stopnia dla , którzy ukończyli 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia.

7. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranej specjalności,

2) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychologicznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat w przypadku sześcioletniego cyklu nauczania szkoły muzycznej I stopnia.

8. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności. Datę badania przydatności ustala 
          Dyrektor szkoły.

9. Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

1) sprawdzenie uzdolnień muzycznych,

2) sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie,

10. Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:

1) poczucia słuchu,

2) poczucia rytmu,

3) poczucia harmonii,

4) pamięci muzycznej,

5) inteligencji ogólnej.

11. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli
             komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
             Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może powołać spośród członków komisji zespoły rekrutacyjne    
              liczące co najmniej 3 osoby.

12. Za przygotowanie zestawów pytań i testów (ustala komisja) oraz za badanie przydatności kandydatów
            odpowiedzialny jest przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Zestawy pytań i testy objęte są tajemnicą 
            służbową.

13. Po każdej części badania przydatności komisja wpisuje do indywidualnego protokołu uzyskaną przez
            kandydata ocenę.

14. Ostateczną ocenę badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.

15. Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 34.

16. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów wraz
              z uzyskaną przez nich oceną oraz zaznaczeniem osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17. Protokół jest przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia.

18. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor, po analizie kandydatów, którzy uzyskali pozytywny
            wynik postępowania rekrutacyjnego oraz na podstawie ostatecznej oceny badania przydatności –          
            począwszy od oceny najwyższej i zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.

19. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu badań
             przydatności.

20. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż
            pierwsza. W tym celu przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy         
            predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być 
            przyjęty.

21. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły,
            spośród nauczycieli tej szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji, jej przewodniczącego oraz określa
            zadania jej członków. Z przebiegu egzaminu komisja sporządza protokół, który przekazuje Dyrektorowi 
           szkoły.

22. Protokół, o którym mowa w ust. 21, jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia

23. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie
            ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy,
            do której kandydat ma być przyjęty.

24. W uzasadnionych przypadkach uczeń może przejść z innej szkoły artystycznej tego samego typu i kierunku
             kształcenia w trybie określonym w ust. 21.

25. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole są uzupełniane w czasie i według zasad
             ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

26. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym
            w ust. 21.

Rozdział 7. Program wychowawczo – profilaktyczny

§ 23. Program wychowawczo – profilaktyczny stanowi odrębny załącznik do statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie ( Załącznik nr I).

 

Rozdział 8. Wewnątrzszkolne Ocenianie

 

 

§ 24. 1. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia,

3)      aktywność ucznia w ramach działalności artystycznej i upowszechniania kultury.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
     w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie 
     programowej oraz programach nauczania zatwierdzonych przez Dyrektora dla poszczególnych cykli
     edukacyjnych i przedmiotów.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu oraz uzdolnieniach uczniów,

4) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

5) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach obowiązujących w szkole,

3) ustalanie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych i warunków ich poprawiania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych,

5) warunki uzyskania promocji i ukończenia szkoły,

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły artystycznej,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole artystycznej i poza nią,

7) okazywania szacunku innym osobom.

6. Począwszy od klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie IV szkoły podstawowej, roczną i końcową  ocenę 
    klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie,
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie mu informacji
o jego postępach edukacyjnych, wskazanie co robi dobrze oraz dawanie wskazówek do dalszej pracy.

 

§ 25. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych
                   opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcowo rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej od przewidywanej końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego,

2. Informacje te przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczycieli na zebraniach
          organizowanych na początku każdego roku szkolnego.

3. Wychowawcą w rozumieniu niniejszego Statutu jest nauczyciel przedmiotu głównego (kierunku).

4.W każdym roku szkolnym wychowawcy organizują wywiadówki semestralne w terminach ustalonych
           przez Dyrektora szkoły.

5. Wywiadówki mają na celu dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o ocenach, postępach, 
           trudnościach i uzdolnieniach uczniów ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.

6. W razie potrzeby spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) mogą się odbywać w innych terminach niż
          wywiadówki z inicjatywy każdego nauczyciela.

 

§ 26. 1. Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych ramowym
                   planem nauczania.

2. Uczeń może być zwolniony z chóru na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa    ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii
          lekarza specjalisty .

4. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
          oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą Rady
          Pedagogicznej realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy
          w ciągu dwóch kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin
          przewidzianego dla tej klasy.

6. Uczeń, o którym mowa w ust. 5, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć
           edukacyjnych określonych w planie nauczania danej klasy.

 

§ 27. 1. W Szkole Muzycznej I stopnia w Siennie obowiązuje następująca skala ocen:

1) stopień celujący - 6 oznacza, że osiągnięcia ucznia wykraczają poza wymagania edukacyjne wynikające
z realizowanego programu nauczania, uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub wykonawczych
z programu nauczania danej klasy, osiąga sukcesy w konkursach regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych,

2) stopień bardzo dobry - 5 oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne wynikające zrealizowanego programu nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i wykonawcze, bierze czynny udział w działalności koncertowej szkoły,

3) stopień dobry - 4 oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania nie jest pełne, ale uczeń umie poprawnie wykonywać utwory i nie przewiduje się problemów
w dalszym kształceniu,

4) stopień dostateczny - 3 oznacza, że uczeń spełnia jedynie podstawowe wymagania edukacyjne wynikające
z realizowanego programu nauczania, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia, realizuje typowe zadania teoretyczne i wykonawcze o średnim stopniu trudności,

5) stopień dopuszczający - 2 oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie, uczeń realizuje utwory o niewielkim stopniu trudności,

6) stopień niedostateczny - 1 oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych wynikających
z realizowanego programu nauczania, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia, nie jest w stanie wykonać utworów o niewielkim, stopniu trudności.

2. Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej otrzymuje odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Laureat jest jednocześnie zwolniony z egzaminu promocyjnego, o ile taki egzamin jest formą wymaganą do promowania z danego przedmiotu.

 

§ 28. 1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
                   edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania.

2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym pod koniec każdego
           semestru.

3. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ustalanych przez
           komisje egzaminacyjne.

4. Oceny są jawne - nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o każdej ocenie odnotowanej w dzienniku.

5. Wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym,

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę (bieżącą,                śródroczną, roczną, końcową)  powinien ją uzasadnić ustnie, wskazując

a) § 24 (ogólne zasady oceniania) oraz § 27 Statutu, jako podstawowy wyznacznik wymagań niezbędnych             do otrzymania oceny  adekwatnej do starań i wyników pracy,

b) wskazując na odpowiednie zapisy „Programu nauczania” dla danej klasy i etapu nauki będące w                        posiadaniu oceniającego i Dyrektora szkoły,

c) wymagania edukacyjne dla danej klasy i etapu nauki, wymienione w dzienniku lekcyjnym (tabela                   „Roczny materiał nauczania”) i zaakceptowane pisemnie przez rodziców na pierwszym spotkaniu                        nauczycieli z rodzicami.

Nie przewiduje się formy pisemnej do uzasadniania ocen.

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace             kontrolne ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przez             nauczyciela oceniającego. Na pisemny wniosek rodzica lub ucznia skierowany do Dyrektora szkoły praca             pisemna może być udostępniona w formie skanu (do wysłania mailem) lub kserokopii (1 szt.). Kopiowania             prac dokonuje osobiście Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona, zawsze za zgodą nauczyciela             oceniającego.

8. Oceny klasyfikacyjne niedostateczne z przedmiotów nadobowiązkowych nie mają wpływu na promocję
          do klasy programowo wyższej.

9. Średnią ocen ustala się z uwzględnieniem ocen z przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, które 
          określone są w szkolnym planie nauczania.

10. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe oraz oceny
            z podsumowujących prac pisemnych wyrażone są w skali 6-stopniowej i mogą być uściślone
            o znaki „+", „-".

11. Ocenę końcoworoczną z przedmiotów ogólnomuzycznych i zespołowych wystawia nauczyciel prowadzący 
            dane zajęcia na podstawie oceny semestralnej oraz ocen cząstkowych z drugiego semestru.

12. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej,
              praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor szkoły.

13. Dla klas programowo najwyższych ocenę końcoworoczną z przedmiotu kształcenie słuchu i audycje
            muzyczne ustala nauczyciel prowadzący w wyniku przeprowadzonego testu badania wiadomości.

14. Przed końcoworocznym (semestralnym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele
            są obowiązani do poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich 
            ocenach klasyfikacyjnych w terminach:

1) trzech tygodni w formie przekazania uczniom i rodzicom kartek z ocenami,

2) jednego miesiąca w przypadku uczniów zagrożonych w formie pisemnego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów).

15. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych
             i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego:

1) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej prośby o zmianę oceny klasyfikacyjnej
dla ucznia,

2) prośba musi wpłynąć do Dyrektora szkoły najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

3) ocenę można zmienić w wyniku egzaminu sprawdzającego.

 

§ 29. 1. Z przedmiotu - instrument główny ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną
                   w trybie egzaminu promocyjnego według następujących kryteriów:

1) prawidłowe ustawienie aparatu gry, umiejętności techniczne,

2) prawidłowe odczytanie tekstu i poziom jego opanowania,

3) intonacja, estetyka brzmienia,

4) zgodność interpretacji z budową formalną, stylowość artystyczna i walory wykonania.

    2. Egzamin promocyjny wymieniony w § 25 ust.1 przeprowadza się w formie praktycznej.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do uczniów klas pierwszych szkoły muzycznej I stopnia, ocenę ustala w tym 
           przypadku nauczyciel.

4. Program egzaminu promocyjnego może być podzielony na dwie części.

5. Szczegółowy termin egzaminów promocyjnych ustala Dyrektor szkoły.

6. Uczniowie informowani są o dacie sprawdzianów, przesłuchań i egzaminów promocyjnych z co najmniej 
           dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Uczniowie mają obowiązek przystąpić do egzaminów promocyjnych w wyznaczonym terminie.

8. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu promocyjnego
          w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w innym terminie wyznaczonym przez Dyrektora 
           szkoły, nie później jednak niż do dnia, w którym odbywa się posiedzenie Rady Pedagogicznej.

9. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu promocyjnego podlega skreśleniu z listy 
           uczniów.

10. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor powołuje co najmniej trzyosobową komisję,
            w skład której wchodzą:

1) Dyrektor lub V-ce dyrektor - jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,

3) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

11. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia 
            edukacyjne.

12. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty wg skali, o której mowa w §  29 ust.13. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia z egzaminu/sprawdzianu ustala się jako średnią  arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby z komisji i zaokrągla do pełnych punktów   w ten sposób, że ułamkowe części wynoszące mnie niż 0,5 p. pomija się, a ułamkowe części punktów  wynoszące 0,5 p. i więcej podwyższa się do pełnych punktów.

  13. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według
             następującej  skali:

1) 25 punktów - stopień celujący,

2) 24 - 21 punktów - stopień bardzo dobry,

3) 24 pkt - 5++

4) 23 pkt - 5+

5) 22 pkt - 5

6) 21 pkt - 5-

7) 20-16 punktów - stopień dobry,

8) 20 pkt - 4++

9) 19 pkt - 4+

10) 18 pkt - 4

11) 17 pkt - 4-

12) 16 pkt - 4=

13) 15-13 punktów - stopień dostateczny,

14) 15 pkt - 3+

15) 14 pkt - 3

16) 13 pkt - 3-

17) 12-11 punktów - stopień dopuszczający,

18) 12 pkt - 2

19) 11 pkt - 2-

20) do 10 punktów - stopień niedostateczny.

14. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) skład komisji,

3) datę egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) wykonany program artystyczny,

6) ustaloną ocenę.

15. Protokół podpisany przez wszystkie osoby ze składu komisji dołącza się do arkusza ocen ucznia.

16. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego.
     Ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel.

17. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej oceny od proponowanej przez nauczyciela przez zachowanie
     następujących procedur:

1) rodzic lub prawny opiekun ucznia, lub sam uczeń, składa prośbę do nauczyciela o możliwość poprawienia oceny końcoworocznej na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

2) nauczyciel zgodnie z pkt. l określa zakres materiału danej klasy, uwzględniając skalę trudności odpowiadającej ocenie, o którą uczeń ubiega się,

3) procedurę uzyskania wyższej oceny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w terminie do posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

 

§ 30. 1. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli z przedmiotów nieobjętych egzaminami
           dokonywane jest najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2. Uczniowie informowani są przez nauczycieli ustnie o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych
     najpóźniej na trzy tygodnie przed datą ich wystawienia. W przypadku przewidywanej oceny niepromującej
   w tym samym terminie powiadamiani są pisemnie rodzice (prawni opiekunowie).

3. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji
   i obejmuje podjęcie uchwał o:

1) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły,

2) promowaniu uczniów poza normalnym trybem,

3) wyróżnieniu uczniów.

4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli z przedmiotu instrument główny otrzymał ocenę
          klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego, a z pozostałych obowiązkowych przedmiotów ocenę
          wyższą od stopnia niedostatecznego.

5. Z przedmiotów nadobowiązkowych uzyskanie oceny niedostatecznej nie ma wpływu na promocję.

6. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z wszystkich przedmiotów lub osiągający sukcesy
          artystyczne, na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego może być promowany do klasy programowo
           wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego lub z pominięciem jednej klasy,
           np. z klasy III do klasy V.

7. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna nie promująca do klasy wyższej może być 
          zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.

9. Dodatkowy termin egzaminu promocyjnego z przyczyn zdrowotnych czy losowych wyznacza Dyrektor
          szkoły.

10. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do egzaminu promocyjnego w dodatkowym terminie:

1) usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie, złożenie prośby przez rodziców lub prawnych opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu,

2) pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o terminie następnego egzaminu promocyjnego nie później jednak niż do posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, na warunkach określonych w § 25.

§ 31. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli
       uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, z zastrzeżeniem ust.6. Zastrzeżenia mogą być
    zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona  niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie pisemnej,     ustnej, praktycznej lub mieszanej oraz ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć        edukacyjnych.

a)   Do sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocenę  ustala się w trybie egzaminu promocyjnego stosuje się wyłącznie sprawdzian/egzamin promocyjny w    formie praktycznej, oceniając ucznia w stopniach wg skali wymienionej w § 29 ust.13 Statutu.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
    (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną, prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
  zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

6. Ustalona przez komisję końcoworoczną ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa
          od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem oceny 
          niedostatecznej klasyfikacyjnej końcoworocznej, a w przypadku oceny z kształcenia słuchu - oceny 
          dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 28 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen danego ucznia, zawierający
          w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) skład komisji,

3) datę egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania (pytania) egzaminacyjne lub wykonany program artystyczny,

6) ustaloną ocenę.

7a. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa
          w ust. 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
         Dyrektora szkoły.

§ 32. 1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał nie
                   więcej niż jedną ocenę niepromującą. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić   
                   zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

2. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas najwyższych.

3. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, 
             praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor szkoły.

4. Egzaminy poprawkowe odbywają się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:

1) Dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen 
          danego ucznia, zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) skład komisji,

3) datę egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania egzaminacyjne lub wykonany program artystyczny,

6) ustaloną ocenę.

7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia.

8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji.

9. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego
           w wyznaczonym terminie, może przystąpić w terminie określonym przez Dyrektora szkoły.

10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 27 ust. 6  i nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
           klasyfikacyjnego do dnia 31 sierpnia lub go nie zdał podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że Rada 
           Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców
           (prawnych opiekunów).

      11. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

12. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do egzaminu poprawkowego w dodatkowym terminie:

1) usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie, złożenie prośby przez rodziców lub prawnych opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu,

2) pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o terminie następnego egzaminu poprawkowego nie później jednak niż do posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, na warunkach określonych w § 25.

 

§ 33. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
               nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
               zajęciach  edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

2. Uczeń nieklasyfikowany, w przypadku, gdy jego nieobecność na zajęciach edukacyjnych była 
           usprawiedliwiona, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. W przypadku nieklasyfikowania z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na pisemną prośbę ucznia
          lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
          klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w § 25 ust. l przeprowadza komisja egzaminacyjna
          w składzie określonym w § 25 ust.9 Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza 
          nauczyciel danego przedmiotu.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po wyrażeniu zgody przez Radę Pedagogiczną w terminie
          do 31 sierpnia. Szczegółowa data uzgodniona jest z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
          Uczeń jest również poinformowany o zakresie materiału i formie egzaminu.

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza 
          ocen i zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) skład komisji,

3) datę egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania egzaminacyjne lub wykonany program artystyczny,

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

      7. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji.

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
           oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" .

9. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie:

1) usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie i złożenie prośby przez rodziców lub prawnych opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu,

2) pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o terminie następnego egzaminu klasyfikacyjnego nie później jednak niż do posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, na warunkach określonych
w § 27.

 

§ 34. 1.Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli:

1)      na zakończenie klasy programowo najwyższej z przedmiotu instrument główny i kształcenia słuchu otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego, a z pozostałych obowiązkowych przedmiotów ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego (z przedmiotów nadobowiązkowych uzyskanie oceny niedostatecznej nie ma wpływu na promocję),

2)      otrzymał pozytywną ocenę w wyniku przeprowadzonego egzaminu dyplomowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.

2. Uczeń kończący szkołę muzyczną I stopnia może być zwolniony z części teoretycznej egzaminu dyplomowego, o ile jest laureatem olimpiady lub konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej pozytywnej oceny z tej części egzaminu.

          2. Kwestie sporne między uczniem a państwową komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania 
                przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego rozstrzyga Minister Kultury
                i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 35. 1. Termin egzaminu sprawdzającego oraz komisję wyznacza Dyrektor szkoły,

2. Wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych przedmiotów zawarte są w wymaganiach edukacyjnych  
          właściwych dla danych przedmiotów i ujęte w szkolnym zestawie programów nauczania.

3. Z przedmiotów ogólnomuzycznych egzamin przeprowadzany jest w formie sprawdzianu
          teoretyczno-praktycznego.

4. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:

1) Dyrektor szkoły lub kierownik sekcji jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę 
          lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego 
          nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje
         w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
          oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, a w przypadku 
          przedmiotu kształcenie słuchu - oceny dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
          poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia i zawierający
          w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) skład komisji,

3) datę egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania egzaminacyjne lub wykonany program artystyczny,

6) ustaloną ocenę.

8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji.

          Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

     10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, 
          może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

 

§36.1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów regulują przepisy art. 44a-44zr ustawy
                 o systemie oświaty oraz Rozporządzenie MKiDN z dnia 24 sierpnia 2015 w sprawie szczegółowych  
                 warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach 
                 artystycznych (Dz.U. z 2015 r. poz.1258).

 

§ 37. 1. Nagrody przyznawane są za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce, w tym oceny celujące lub bardzo dobre z przedmiotu głównego i kształcenia słuchu, udział w przesłuchaniach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

2) działalność artystyczną i społeczną na terenie szkoły, gminy.

2. Rodzaje nagród:

1) promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, ocenę co najmniej bardzo dobrą z przedmiotu instrument główny oraz co najmniej oceny dobre z pozostałych obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych. Promowanie z wyróżnieniem nie dotyczy uczniów klas I-III w cyklu 6-letnim.

2) kończy szkołę z wyróżnieniem uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75, z przedmiotu instrument główny ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz co najmniej oceny dobre z pozostałych obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych.

3) pochwały ustne na forum szkoły,

4) pochwały pisemne na tablicy ogłoszeń,

5) listy gratulacyjne do rodziców lub opiekunów oraz szkół macierzystych,

6) nagrody rzeczowe.

3. Nagrody, przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 38. 1. Kary stosuje się za:

1) lekceważenie obowiązków ucznia,

2) nieprzestrzeganie Statutu szkoły,

3) zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego,

4) łamanie zasad współżycia społecznego.

2. Rodzaje kar:

1) upomnienie ustne:

a) nauczyciela,

b) Dyrektora szkoły,

c) Dyrektora szkoły na forum szkoły,

2) nagana:

a) ustna na forum szkoły,

b) pisemna na tablicy ogłoszeń z zawiadomieniem listownym rodziców lub opiekunów oraz szkoły macierzystej,

c) skreślenie z listy uczniów.

3. O wszystkich rodzajach kar szkoła informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Skreślenie z listy uczniów jest najwyższą formą kary stosowaną w szkole. Podstawą do skreślenia może być:

1) zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego,

2) niestawienie się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny lub poprawkowy w wyznaczonym terminie bez pisemnego usprawiedliwienia,

3) łamanie zasad współżycia społecznego.

5. Procedura skreślenia z listy uczniów:

1) umotywowane podanie o skreślenie ucznia mogą zgłaszać do Dyrektora szkoły, rodzice lub prawni opiekunowie, nauczyciele i pełnoletni uczniowie,

2) Dyrektor szkoły kieruje do rodziców, prawnych opiekunów lub - w przypadku osób pełnoletnich do osoby bezpośrednio zainteresowanej, pismo informujące o wszczęciu procedury skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły muzycznej,

3) na najbliższym posiedzenia Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z okolicznościami i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Rada podejmuje uchwałę w tej sprawie,

4) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy,

6. Od zastosowanej kary przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni do:

1) Dyrektora szkoły w wypadku kary zastosowanej przez nauczyciela,

2) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w wypadku kary zastosowanej przez Dyrektora szkoły.

Rozdział 9.

Prawa i obowiązki uczniów

§ 39.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:

1)      egzaminu klasyfikacyjnego,

2)      egzaminu poprawkowego,

3)      zastrzeżeń dotyczących oceny końcowej,

4)      ocen śródrocznych i końcoworocznych

jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

 1. Dokumentację przebiegu nauczania udostępnia wychowawca ucznia lub Dyrektor szkoły.
 2. Sporządzanie jakichkolwiek kopii dokumentacji wewnątrzszkolnej jest możliwe wyłącznie na pisemny wniosek ucznia lub rodzica, złożony do Dyrektora szkoły.
 3. W związku ze zgłoszonym wnioskiem o wykonanie kopii dokumentu j.w. Dyrektor ma prawo wylegitymować osobę wnioskującą na podstawie dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej.
 4. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję wykonanych kopii dokumentacji.

6.  Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań,

5) rozwijania talentu i zainteresowań,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki na zasadach określonych w wewnętrznych regulaminach szkolnych,

8) wsparcia materialnego w postaci:

a) stypendiów przyznawanych przez MKiDN za wysokie wyniki w nauce,

b) oraz pomocy socjalnej przyznawanej przez wójta gminy w związku z trudną sytuacją materialną,

c) stypendiów lub nagród za wybitne osiągnięcia artystyczne, fundowanych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, przyznające stypendia lub nagrody ze środków własnych i na własnych warunkach.

   9) wsparcia psychicznego w postaci:

a) rozwiązywania indywidualnych problemów podczas bezpośredniej rozmowy z wychowawcą lub Dyrektorem,

b) skierowania ucznia do właściwej placówki, np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, do poradni behawioralnej, MOPS, TPD, etc.

10) realizowania w wyjątkowych przypadkach indywidualnego programu lub toku nauki w wyniku złożenia takiego wniosku przez wychowawcę, rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się przy wsparciu ze strony wyznaczonego przez Dyrektora nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której nie przysługuje odwołanie. Warunki i tryb udzielania zezwoleń regulują odrębne przepisy.

11) ukończenia szkoły w skróconym czasie w przypadku posiadania szczególnych uzdolnień i umiejętności. Warunki i tryb udzielania zezwoleń regulują odrębne przepisy.

       7. Stypendium MKiDN, o którym mowa w  §39 ust.6. pkt 8a może być przyznane nie wcześniej niż po    
            ukończeniu  pierwszego roku nauki i nie częściej niż raz w roku.

        8. Uczeń ma prawo wnieść na teren szkoły urządzenia elektroniczne, takie jak telefon, laptop, tablet, etc.,   
             jednak  użycie urządzeń elektronicznych podczas zajęć ogólnomuzycznych i chóralnych jest niedozwolone, 
             chyba, że w/w przedmioty stanowią część procesu dydaktycznego. Podczas zajęć z instrumentu głównego 
             uczeń indywidualnie ustala z nauczycielem-wychowawcą zasady korzystania z urządzeń elektronicznych.

        9. Korzystanie przez ucznia z urządzeń elektronicznych nie może zakłócać pracy dydaktycznej innych
              nauczycieli.

      10. Szkoła nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieże sprzętu elektronicznego wniesione na jej teren,
              a  nie  mające związku z procesem dydaktycznym.

11. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

1) stawienia się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny, poprawkowy, w wyznaczonym terminie lub przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności najpóźniej w dniu egzaminu,

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

3) podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na instrumentach,

4) dbałości o wspólne dobro (instrumenty, wydawnictwa biblioteczne, akcesoria muzyczne, sprzęt i wyposażenie szkolne), ład i porządek w szkole,

5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów.

 

12. W szkole obowiązuje zakaz:

1) stosowania wszelkich form przemocy fizycznej i psychicznej,

2) palenia tytoniu,

3) spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem,

4) posiadania środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem.

 

Rozdział 10. 

Prawa i obowiązki  rodziców

 

 § 40.  1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,

2) znajomości Wewnątrzszkolnego Oceniania,

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych trudności w nauce,

4) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły, w tym celu organizuje się:

a) ogólnoszkolne zebrania rodziców,

b) okresowe spotkania rodziców z nauczycielami (wywiadówki),

c) spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami na prośbę rodziców,

d) uroczyste inauguracje i zakończenia roku szkolnego.

e) Informacje na temat sposobu kontaktu rodziców z organem nadzorującym szkołę umieszcza się w miejscu łatwo dostępnym (np.: na tablicy ogłoszeń).

2. Obowiązki Rodziców:

1) Obowiązkiem Rodziców / prawnych opiekunów jest poinformowanie szkoły na piśmie o rezygnacji z nauki w Szkole Muzycznej dziecka, niezwłocznie po podjęciu tej decyzji.

2) Rodzic / prawny opiekun ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach, w terminie
14 dni. Nieusprawiedliwienie nieobecności w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie skreśleniem
z listy uczniów Szkoły Muzycznej

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 41. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową.

§ 42. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 43. Zasady prowadzenia przez szkolę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 44. Zmiany statutu dokonywane są uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 45. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się obowiązujące przepisy.

 

 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 31.01.2020r.Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2020r.  z dnia 31 stycznia  2020 r.,
 w związku z zatwierdzeniem jego treści przez organ nadzoru pedagogicznego dla szkół i placówek artystycznych oraz przez organ prowadzący.

Program wychowawczo-profilaktyczny SM

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Czytaj więcej...

Pobór krwi 2020

             OGŁOSZENIE  

Akcja honorowego oddawania krwi

26  marca 2020 roku (czwartek) w godz. 830-1200 odbędzie się w naszej szkole (mała sala gimnastyczna) pobór krwi pod patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.

W akcji poboru krwi mogą uczestniczyć wszystkie chętne osoby pełnoletnie. Więcej informacji na temat poboru krwi można uzyskać na stronie internetowej RCKiK w Radomiu – www.rckik.radom.pl

 Oddając krew - ratujemy czyjeś zdrowie, a często życie. Zadbajmy o to, aby 26-go marca było nas jak najwięcej, aby udało się zebrać jak największe ilości krwi - bezcennego leku, którego jedynym źródłem jest tylko drugi człowiek. Pomagajmy - mamy to we krwi.


                                                Przyjdź, oddaj krew, uratuj życie! 

                                                  ZAPRASZAMY

Zamknięcie szkoły

OGŁOSZENIE

Z DNIEM 12.03.2020 R. DO ODWOŁANIA ZOSTAJĄ ZAWIESZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE,

OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE.

SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA!

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WZNOWIENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDĄ
W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM ORAZ NA STRONIE SZKOŁY.

 

Ogłoszenie dla nauczycieli

Dyrekcja ZSO prosi wszystkich nauczycieli zatrudnionych
w naszej szkole o śledzenie na bieżąco strony
MEN i stosowanie się do zaleceń przedstawianych
przez Ministra Edukacji.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie do uczniów i rodziców

Do uczniów ZSO w Siennie i ich rodziców

Dyrekcja oraz nauczyciele ZSO informują, że nasi uczniowie zobowiązani są do kontynuowania procesu edukacyjnego, zgodnie z ogłoszonym przez MEN systemem: Lekcje z internetu - dostępnym na stronie: www.gov.pl/zdalnelekcje. Nauczyciele mają obowiązek inicjowania i koordynowania działań uczniów poprzez e-dziennik.

Dyrekcja ZSO w Siennie.