Get Adobe Flash player

Home

Program Wychowawczo-Profilaktyczny (2)

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

W SIENNIE

 

 

2019/2020

 

 

 

 


 

I. WPROWADZENIE

 

         Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art.1 pkt 3. ustawy Prawo oświatowe).

 

         Pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka mają jego rodzice lub prawni opiekunowie. To oni przede wszystkim kształtują jego charakter, przekazują doświadczenia, kształtują system wartości; szkoła pełni funkcję wspomagającą. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów, ich zdolności umysłowych oraz fizycznych, a także talentów.

         Dbałość szkoły o rozwój emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy i fizyczny ucznia powinna przygotować go do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Wychowanie młodego człowieka stanowi integralną część pracy każdego nauczyciela. Zadaniem naszej szkoły jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie
i kontynuowania nauki. Wychowuje do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Rozwija kreatywność, przedsiębiorczość i kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nasza szkoła w swoich działaniach pełni funkcję dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą, a tworząc bogatą ofertę edukacyjną zaspokaja potrzeby uczniów oraz ich rodziców.  Szkoła wspiera kształcenie się przez całe życie, kształtując kompetencje kluczowe.

         Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów
w trudnych sytuacjach.

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin
z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem
i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów placówki, potrzeb klasy oraz przy współpracy
z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

 

 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 •  Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U.
  z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia
  w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.08.2017 r., w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2017 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1643)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia  2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

Program wychowawczo – profilaktyczny realizuje kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2019/2020.

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

WIZJA I MISJA SZKOŁY

„Być” człowiekiem jest przyjemnie,

Lecz „stawać się” dopiero nim,

To może być pasjonujące”

ks. prof. Włodzimierz Sedlak

 

 

MISJA

 • Społeczność szkolna ZSO w Siennie stanowi zespół szkół zgodnie współdziałających i współpracujących podmiotów: uczniów, nauczycieli i rodziców, pracowników niepedagogicznych, którzy integrują się w dążeniu do realizacji celów szkoły.
 • Stwarzamy warunki organizacyjne, służące realizacji programów nauczania, które umożliwiają wszechstronny rozwój uczniów. Budzimy w nich wrażliwość na dobro, prawdę i piękno, wpajamy system wartości ogólnoludzkich, przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.
 • Stale podwyższamy jakość pracy szkoły, analizując potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli, ustalając kierunki zmian jakościowych.
 • Oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjnej, umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych, uczymy korzystania z różnych źródeł informacji, zwracając uwagę na bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,  uczymy języków obcych, przygotowujemy uczniów do życia w Europie, świecie, wprowadzamy w świat kultury, wychowania do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.  
 • Dbamy o kultywowanie tradycji szkoły i dążymy do prezentacji na zewnątrz osiągnięć uczniów poprzez udział w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i regionu.
 • Praca szkoły ukierunkowana jest zarówno na rozwój zdolności i zainteresowań uczniów, jak również na przezwyciężanie pojawiających się trudności; służy temu szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych proponowana przez szkołę oraz liczne uczestnictwo uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych.
 • Uczymy twórczego i krytycznego myślenia, a zdobyta wiedza i umiejętności  pomagają uczniom zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz konstruktywnie rozwiązywać problemy.
 • Systematycznie podnosimy efektywność kształcenia, którą osiągamy poprzez spójny i sprawdzony system motywowania uczniów, szeroko stosowane metody aktywizujące, indywidualizację nauczania; uczniowie uczą się współdziałania w grupie, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi; działają dla dobra naszej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.
 • Podnosimy poziom warunków działalności szkoły, stale modernizując pomieszczenia i wyposażenie. Zapewniamy nowoczesne warunki wzbogacając zasoby środków dydaktycznych.
 • Priorytetową wartością są dla nas uczniowie, których wychowujemy w duchu patriotyzmu, praworządności i tolerancji, uczymy współpracy, wrażliwości  podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych.
 • Zatrudniamy nauczycieli o wysokich kompetencjach zawodowych i systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje. Cenimy każdego nauczyciela jako indywidualność i profesjonalistę w swoim zawodzie.
 • Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i zachowaniem oraz postępowaniem. Zasadą jest brak obojętności, zrozumienie, szacunek i troska o każdego ucznia.
 • Dbamy o bezpieczeństwo uczniów zapewniając dyżury nauczycieli, opiekę w świetlicy i stołówce szkolnej oraz podczas drogi do szkoły i domu dla najmłodszych uczniów, monitoring zarówno wewnętrzny, jak i w obejściu szkolnym; obejmujemy uczniów opieką pielęgniarską, zapewniamy bezpieczne warunki pobytu uczniom przewlekle chorym, niepełnosprawnym oraz o specjalnych potrzebach.

 

WIZJA

 • Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się stanowi pozytywne przeżycie dla uczniów i nauczycieli.
 • Jest otwarta na oczekiwania uczniów i rodziców, z którymi ściśle współpracuje. Doceniana za swoje osiągnięcia i popularna w środowisku lokalnym, promowana przez różne działania na poziomie krajowym.
 • Szkoła:

- zapewnia wysoką jakość procesu wychowawczo-dydaktycznego,

- systematycznie bada wyniki nauczania i wychowania,

- inspiruje do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego,

- przygotowuje uczniów do przyszłego życia w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa informacyjnego oraz kompetencji informacyjno-komunikacyjnych,

- rozwija w uczniach przywiązanie do tradycji, przynależność regionalną a jednocześnie tożsamość narodową i europejską, kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie,

- uczy sumiennego podejścia do wypełniania obowiązków,

- uczy poszanowania demokratycznych i patriotycznych wartości, praw dziecka i człowieka.

 • Kształtuje człowieka:

- wszechstronnego,

- odkrywającego świat na nowo,

- dociekliwego i zgłębiającego tajniki nauki,

- użytecznego, szanującego pracę swoją i innych ludzi,

-  wierzącego w swoje siły zdolnego do samooceny,

- umiejącego pokonywać przeciwności i dokonywać trafnych wyborów,

- patriotę, świadomie uczestniczącego w życiu społeczności lokalnej i państwa,

- wyrażającego się wysoką kulturą osobistą.

 

Szkoła jest elastyczna, nowoczesna i funkcjonalna, otoczona zielenią i obiektami sportowo – rekreacyjnymi. Dzięki opiece samorządu lokalnego oraz innych instytucji wspierających, rozwija swoją bazę materialną, jest wyposażona w najnowszy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Posiada bogaty księgozbiór biblioteczny i odpowiednią ilość pracowni komputerowych, przedmiotowych wyposażonych w sprzęt multimedialny, sale gimnastyczne, siłownię, a także kreatywny plac zabaw. 

 

III. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

 

Uczniowie naszej szkoły pochodzą ze środowiska wiejskiego. Większość dzieci i młodzieży dojeżdża do szkoły
i narażona jest na przebywanie w miejscach sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych, a także na negatywne oddziaływanie środowiska. Brak właściwych wzorców zachowań, nieporadność rodzin, nasilone bezrobocie ludzi mieszkających na wsi oraz alkoholizm dorosłych, a także ograniczony dostęp do szeroko rozumianej kultury wpływają na zachowanie uczniów. Wśród uczniów naszej szkoły jest grupa wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie. Dotychczasowe doświadczenia życiowe wychowanków tej placówki wpłynęły, niewątpliwie, negatywnie na rozwój uczniów, co znajduje odzwierciedlenie w codziennym funkcjonowaniu w szkole. Najczęstszymi problemami wśród tej grupy uczniów okazały się m.in. niska motywacja do pracy i zaległości szkolne, ucieczki z lekcji, spóźnienia, zachowania agresywne, przemoc fizyczna i słowna, zagrożenie uzależnieniami.

 

IV. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

 

Program wychowawczo - profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących
w środowisku szkolnym.  Diagnoza została przeprowadzona w oparciu o:

 

 • wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców/opiekunów, uczniów
 • bieżące obserwacje nauczycieli i rodziców/opiekunów,
 • analizę problemową poszczególnych klas dokonaną na podstawie rozmów z wychowawcami,
 • wnioski wychowawców klas z realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 
 • problemy zgłaszane do psychologa/pedagoga przez uczniów, rodziców/opiekunów i nauczycieli,
 • obserwacje własne,
 • wnioski wynikające ze współpracy z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wspierającymi pracę szkoły.
 • wyniki ewaluacji wewnętrznej,
  • wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
  •  wnioski i analizy z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych.

 

 

 

Na podstawie powyższych analiz zostały wyszczególnione następujące zachowania problemowe:

 

 • trudności w nauce, słaba motywacja do nauki,
 • szeroko rozumiana przemoc i zachowania agresywne,
 • wulgaryzmy,
 • zagrożenie uzależnieniami (papierosy, e - papierosy, alkohol, inne środki psychoaktywne),
 • ucieczki z lekcji i spóźnienia,
 • korzystanie z Internetu bez zachowania zasad bezpieczeństwa.

 

V. CELE PROGRAMU:

 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży
w rozwoju, zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym oraz wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji
i ceremoniału szkoły oraz szeroko rozumianych postaw patriotycznych i obywatelskich.

         Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia i bezpieczeństwa oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości
w sferach:

 • fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

 

 • emocjonalnej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

 

 • społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; oraz rozwijanie inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności;

 

 • duchowej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu norm i wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia, poczucia sensu życia oraz wartości obywatelskich, tradycji patriotycznej i historii Polski.

 

 

         Na podstawie diagnozy problemów wychowawczych określono cele szczegółowe:

 

1.Wzmacnianie motywacji do nauki, zachęcanie do świadomego rozwoju uzdolnień i zainteresowań, doskonalenie kompetencji kluczowych.

2. Wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

3. Nabywanie przez uczniów umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów.

4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji presji rówieśniczej oraz konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

5. Promowanie zdrowego stylu życia i uczenie odpowiedzialności za swoje postępowanie i zdrowie.

6. Uświadamianie uczniom skutków i zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

7. Włączanie rodziców i środowiska lokalnego do działań profilaktycznych i rozwiązywania problemów związanych z niedostosowaniem społecznym uczniów.

8.Podejmowanie działań zmierzających do zredukowania przemocy wśród uczniów, tworzenie warunków do konstruktywnej aktywności uczniów na terenie szkoły i poza nią.

9. Budowanie klimatu zaufania między nauczycielem a uczniem mającym problemy.

10. Współpraca szkoły i domu rodzinnego w celu wspierania prawidłowego rozwoju ucznia.

11. Podkreślanie roli czynników chroniących, takich jak: pozytywna samoocena, szacunek do siebie, wiara w swoje możliwości i osiąganie celów życiowych, zainteresowanie nauką szkolną, budowanie silnej więzi z rodzicami/opiekunami.

12. Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i komunikacyjnych.

13. Rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych i informatycznych.

14. Podejmowanie działań mających na celu uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania  z Internetu oraz zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa w sieci.

 

 

 

 

 

 

 

 


Na każdym etapie edukacyjnym szkoła realizuje następujące kompetencje kluczowe:

 

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
 2. Porozumiewanie się w językach obcych.
 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
 4. Kompetencje informatyczne.
 5. Umiejętność uczenia się.
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
 7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.
 8. Świadomość i ekspresja kulturalna.


VI. SYLWETKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SIENNIE

 

Absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie jest w pełni przygotowany do podjęcia nowych zadań na kolejnych etapach edukacyjnych.

 

 

Absolwent oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Siennie:

 

1. Zna siebie – własne możliwości, swoją wartość, osobiste uzdolnienia.

2. Lubi siebie i innych.

3. Wierzy w siebie – umie pokonywać trudne sytuacje.

4. Umie nazywać uczucia towarzyszące mu w różnych sytuacjach oraz posiada umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami

5. Jest swobodny w relacjach z dorosłymi, umie bronić własnych racji i słuchać ze zrozumieniem innych.

6. Rozumie poczucie partnerstwa – równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem.

7. Dotrzymuje zawieranych umów.

8. Umie ocenić siebie i innych z wykluczeniem krytykanctwa.

9. Jest wrażliwy i tolerancyjny.

10. Umie zachować się w sytuacji zagrożenia.

 

W sferze poznawczo – społecznej nasz absolwent:

 

1. Umie działać twórczo, a nie odtwórczo.

2. Czerpie radość z tworzenia.

3. Ma rozwiniętą wyobraźnię.

4. Odkrywa zależności między zjawiskami w środowisku przyrodniczym, społecznym, technicznym.

5. Umie samodzielnie poszukiwać informacji, gromadzić je i prezentować.

6. Umie analizować, syntetyzować, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i wiedzę.

7. Umie wyrażać siebie poprzez aktywność ruchową, plastyczną, werbalną, muzyczną, mimiczną.

8. Swobodnie komunikuje się, potrafi uczestniczyć w dialogu jako formie komunikacji.

9. Lubi samodzielnie manipulować, konstruować, przekształcać i doświadczać.

10. Jest samodzielny w czynnościach funkcjonalnych.

11. Zna normy społeczne i respektuje je.

12. Jest zmotywowany.

13. Umie współdziałać i współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.

 

 

 

Sylwetka absolwenta etapu pierwszego

(po trzeciej klasie Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Banacha w Siennie)

 

 

Absolwent III klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Banacha w Siennie:

 

 1. 1.     Orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu – w domu i w szkole:
 • lubi szkołę i lubi się uczyć;
 • zdobywaną wiedzą sprawnie posługuje się w życiu codziennym;
 • w kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się w języku ojczystym;
 • umie zwracać się do innych;
 • formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi;
 • na miarę swoich umiejętności posługuje się technologią informacyjno-komunikacyjną.

2. Jest ciekawy świata:

 • określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz;
 • chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy;
 • obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi zachodzące w najbliższym otoczeniu;
 • potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

3. Jest otwarty:

 • swobodnie pracuje z osobami dorosłymi w swojej codziennej aktywności;
 • przyjmuje uwagi, sugestie w związku z popełnionymi błędami;
  • jest gotów podejmować działania w sposób planowy;
  • akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku;
  • umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych;
  • nawiązuje przyjazne kontakty z ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność;
  • jest tolerancyjny wobec osób niepełnosprawnych, chorych przewlekle.

4. Jest odpowiedzialny:

 • wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań;
 • potrafi odstąpić od działania przewidując jego negatywne skutki;
 • rozumie potrzebę ponoszenia skutków swoich działań;
 • rozumie zasady bezpieczeństwa w korzystaniu z technologii informacyjnej, szczególnie w mediach społecznościowych.

5. Jest rozważny:

 • szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny;
 • potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny w swoich typowych czynnościach;
 • rozumie potrzebę pomocy innym ludziom.

6. Jest prawy:

 • stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu;
 • rozróżnia zachowania złe i dobre;
 • rozumie obowiązek podejmowania zachowań dobrych;
 • ceni przyjaźń oraz kulturę osobistą.

 

Sylwetka absolwenta

Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Banacha

w Siennie kl. IV - VIII

 

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Teofila  Banacha w Siennie:

 

1. Dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu – w domu i w szkole:

 • pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi;
 • traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego;
 • poszerza krąg swoich zainteresowań.

 

 2. Jest ciekawy świata, ale też krytyczny:

 

 • chętnie gromadzi wiadomości z różnych źródeł;
 • rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku;
 • chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentuje swój punkt widzenia z poszanowaniem poglądów innych;
 • zna i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi, ma świadomość i ekspresję kulturalną;
 • potrafi działać w grupie zgodnie z zasadami wewnątrz niej panującymi;
 • interesuje się zadaniami stawianymi przed nim i planuje ich realizację, jest kreatywny i przedsiębiorczy;

 

 

3. Jest odpowiedzialny:

 • stara się przewidzieć skutki swoich działań w oparciu o zdobyte doświadczenia i ponosić odpowiedzialność za niektóre swoje czyny; zna zagrożenia związane z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy;
 • cieszy się z odniesionych sukcesów;
 • akceptuje porażki, szuka rozwiązań pozytywnych;
 • stara się rozwiązywać napotykane problemy lub szukać pomocy w swoim najbliższym otoczeniu;
 • potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystania przekazów multimedialnych;
 • działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej pracy;
 • rozumie zasady bezpieczeństwa w korzystaniu z technologii informacyjnej, szczególnie w mediach społecznościowych

 

 

4. Jest rozważny:

 • zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku, próbuje im zapobiegać;
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • postępuje zgodnie z zasadami higieny;
 • wykazuje aktywność fizyczną.

 

5. Jest prawy:

 • rozróżnia dobre i złe zachowania zgodnie z obowiązującym systemem wartości;
 • chce postępować dobrze.

 

 

6. Jest tolerancyjny:

 • rozumie różnice między ludźmi;
 • akceptuje osoby niepełnosprawne
 • w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

 

 

7. Jest punktualny:

 • dotrzymuje terminów;
 • planuje w czasie swoje zajęcia;
 • szanuje czas swój i innych.

 

 


Sylwetka absolwenta

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. dr hab. Wł. Sedlaka

W Siennie

 

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. dr hab. Wł. Sedlaka  w Siennie jest:

 • tolerancyjny wobec osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
 • uczciwy i aktywny;
 • porozumiewa się sprawnie w języku ojczystym oraz językach obcych;
 • prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;
 • godnie reprezentuje rodzinę, szkołę i ojczyznę;
 • posiada usystematyzowaną wiedzę ogólną oraz umiejętność korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, posiada podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
 • twórczo rozwiązuje problemy, posiada wizję własnej przyszłości i umiejętności
  do samokształcenia;
 • podejmuje inicjatywy na rzecz klasy, szkoły, społeczności lokalnej, jest przedsiębiorczy;
 • wykazuje umiejętność współpracy z innymi, jest komunikatywny, życzliwy i otwarty
  na potrzeby innych ludzi;
 • ma krytyczny stosunek do rzeczywistości;
 • szanuje pracę swoją i innych ludzi;
 • dba o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • jest wrażliwy na piękno otaczającego świata;
 • zna środowisko kulturalne, świadomie uczestniczy w kulturze i potrafi się  wypowiedzieć przez sztukę;
 • bezpiecznie i celowo korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 

 VI. TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM

 

Zagadnienie

 

Zadania wychowawcze

 

Sposoby realizacji

 

Zamierzone efekty działań

wychowawczych

Uczeń jako członek rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

 

Uczeń jako członek społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

 

Rozwijanie samorządowej działalności ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------

Uczeń jako członek społeczności lokalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------

Kultura

zdrowotna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologia

i ochrona

środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

Uczestnictwo

w kulturze.

Dziedzictwo kulturowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------

Wychowanie

komunikacyjne.

Znaczenie rodziny w życiu człowieka.

 

Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów.

 

Rozwijanie i wzmacnianie więzi rodzinnych, roli dziecka w rodzinie.

 

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa        w życiu rodzinnym, zapobieganie konfliktom, pomoc w ich rozwiązywaniu.

 

Poznawanie samego siebie, przyjęcie systemu wartości jako podstawy znalezienia własnego miejsca w rodzinie.

 

Kształtowanie umiejętności współżycia          z innymi, miłości, tolerancji, wzajemnego szacunku.

 

Podejmowanie przez rodziców/opiekunów działań na rzecz uczenia swoich dzieci obowiązkowości i systematyczności, a także odpowiedzialności.

Wspieranie w pokonywaniu trudności w nauce.

 

Uświadamianie rodzicom/opiekunom potrzeby nadzorowania sposobów organizowania czasu pracy i wypoczynku dzieci.

 

Wspomaganie rozwoju uczniów                       z uwzględnieniem potrzeb emocjonalnych     i problemów okresu dojrzewania.

 

Kształtowanie właściwej postawy wobec rodzicielstwa, odpowiedzialności rodziców za wychowanie dzieci. Dostrzeganie przez młodzież potrzeby przygotowania się do założenia rodziny, do pełnienia roli matki       i ojca.

 

--------------------

Zapoznawanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz możliwościami poszukiwania pomocy w przypadku ich naruszania.

 

Kształtowanie u uczniów przekonania, iż prawa i obowiązki są równie ważne.

 

Wdrażanie uczniów do zachowań zgodnych  z przyjętymi normami i zwracanie uwagi na postawę i kulturę osobistą.

 

Identyfikowanie się uczniów z symbolami szkoły.

 

Kształtowanie u uczniów postawy szacunku dla innych i samego siebie, a także wobec osób niepełnosprawnych.

 

Wdrażanie do przejmowania  odpowiedzialności  za powierzone  zadania    i obowiązki . Dbanie o czystość, ład, porządek, wystrój klasy i szkoły, poszanowanie wspólnego mienia.

 

Wspomaganie rozwoju uczniów:

a)      Wzmacnianie pozytywnych zachowań i aktywności uczniów na forum klasy.

b)      Rozwój zainteresowań.

c)      Opieka nad uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

d)     Mobilizowanie uczniów szczególnie uzdolnionych do udziału                       w konkursach, olimpiadach                  i zawodach.

e)      Pomoc w rozpoznawaniu swoich predyspozycji zawodowych i planowania ścieżki edukacyjnej.

 

Wzmacnianie u uczniów poczucia bezpieczeństwa i wdrażanie do odpowiedzialności za własne postępowanie.

Ujednolicenie działań szkoły, domu rodzinnego i placówki opiekuńczej (PZPPDiR) w zakresie rozwoju zainteresowań i sposobów spędzania czasu wolnego.

 

Angażowanie rodziców/opiekunów w działalność szkoły.

 

Doskonalenie przepływu informacji: szkoła – uczeń – rodzic/opiekun.

 

Uwzględnianie aktualnie występujących potrzeb i problemów w działaniach wychowawczo - profilaktycznych.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

 

Inspirowanie przez nauczycieli samorządnych działań uczniów.

 

Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły              i tworzenie jej tradycji.

 

Współudział w opracowywaniu dokumentów szkoły, a także strony internetowej i wydawanych czasopism "Głos Sienna", "Sedlakowe Wieści".

 

Mobilizowanie do osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu.

 

Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich próśb. Uczeń potrafi zachować się właściwie w różnych sytuacjach (instytucje, uroczystości).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudzanie kreatywności i przedsiębiorczości

 

-------------------------------------------------

Zainteresowanie ucznia przemianami zachodzącymi w kraju i na  świecie  

- zachowanie ojczystych tradycji i kultury – świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Poznanie historii, tradycji, znanych                  i sławnych ludzi w swoim otoczeniu                 i w kraju. Znajomość wzorów osobowych           z przeszłości i teraźniejszości.

 

Zaangażowanie uczniów w problemy społeczności lokalnej i kraju.

 

Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych mających na celu uświadomienie znaczenia obchodów rocznicowych i ważnych wydarzeń państwowych.

 

Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Kształtowanie patriotyzmu dzieci                     i młodzieży w okresie pokoju, szacunku dla godła i symboli narodowych oraz pamiątek kultury i sztuki, do narodowej twórczości.

 

Występowanie w obronie praw                         i sprawiedliwości. Zwalczanie egoizmu               i przemocy. Zachęcanie do pracy w wolontariacie.

-----------------------------------------------------

Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej.

Uczenie życia zgodnego z zasadami higieny i zdrowego stylu życia.

 

Kształtowanie odpowiednich nawyków            i przyzwyczajeń zdrowotnych.

 

Troska o właściwą higienę osobistą szczególnie w okresie dojrzewania.

 

Kształtowanie współodpowiedzialności młodzieży za stan higieny, ład i porządek      w szkole.

 

Ukazywanie zagrożeń wynikających                 z nieprzestrzegania zasad zdrowego stylu życia.

 

Ukazywanie zdrowotnych, społecznych           i moralnych następstw uzależnień (w tym uzależnienia od substancji psychoaktywnych i dopalaczy) i Internetu.

 

Uczenie racjonalnego planowania pracy         i wypoczynku.

Wyrabianie silnej woli oraz dyscypliny wewnętrznej.

 

Aktywizowanie młodzieży do udziału             w imprezach rekreacyjnych, sportowych oraz promujących zdrowy styl życia.

 

Wyrabianie umiejętności unikania sytuacji stresowych i konfliktowych oraz rozumienia potrzeb psychicznych.

 

Otaczanie szczególną opieką dzieci                  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko, budzenie szacunku do wszelkim form życia w przyrodzie, troska o ochronę środowiska.

 

Propagowanie wiedzy o stanie środowiska    lokalnego.

 

Kształtowanie przekonania o możliwości przeciwdziałania degradacji środowiska.

 

Kształtowanie poczucia piękna przyrody, celowości ochrony jej zasobów oraz racjonalnej gospodarki nimi (działania dotyczące recyklingu).

 

Uwrażliwianie na stan czystości w miejscu nauki i zamieszkania oraz w miejscach użyteczności publicznej.

 

Propagowanie wiedzy o zdrowym trybie życia – ekologiczna żywność i opakowania, oszczędzanie wody i energii elektrycznej.

----------------------------------------------------

Uczestnictwo w spektaklach teatralnych, spotkaniach  z pisarzami, artystami, seansach filmowych, zwiedzanie wystaw.

Zwiedzanie zabytków kultury.

 

Podtrzymywanie tradycji narodowych. Organizowanie imprez okolicznościowych z okazji rocznic i świat państwowych

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------

Wyrabianie nawyku przestrzegania elementarnych przepisów bezpieczeństwa na drogach publicznych.

 

Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych.

 

 

Pogadanki na spotkaniach z rodzicami, indywidualne rozmowy, lektury, otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin problemowych, placówki opiekuńczej, filmy, spotkania z psychologiem, pedagogiem, godziny      
z wychowawcą, lekcje biologii, j. polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------

Godziny z wychowawcą, WOS, zajęcia pozalekcyjne,

dostosowywanie form       i metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów,

udział w imprezach            i uroczystościach w szkole i w środowisku, pochwały, nagrody            i wyróżnienia,

indywidualne rozmowy,

organizowanie imprez        i uroczystości z udziałem rodziców,

obserwacja, ankiety, zajęcia wychowawczo- profilaktyczne,

spotkania z Samorządem Uczniowskim,

dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do zainteresowań i potrzeb uczniów, uczenie właściwej organizacji czasu wolnego,

 pogadanki na spotkaniach z rodzicami.

 

 

 

 

 

Zajęcia z doradcą zawodowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------

Dbałość o pracownię,

ocena i samoocena postaw i realizacji  podejmowanych zadań,

uczestnictwo w pracach samorządów klas i szkoły na różnych poziomach, rozstrzyganie przez samorząd klasowy sporów między uczniami, zespoły pomocy koleżeńskiej, 

pełnienie dyżurów            w klasie,

organizacja i  udział         w uroczystościach szkolnych (np. Dzień Patronów, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Dziecka, Dzień Sportu Szkolnego),

prowadzenie kroniki szkoły, klasy, samorządu, gazetki szkolne,

godziny z wychowawcą, wzbogacanie i dbałość     o izbę pamięci, 

zapoznanie z założeniami reformy oświaty.

 

Przedsięwzięcia, akcje.

Sklepik szkolny.

 

 

----------------------------

Lekcje języka polskiego, historii, WOS, religii,

godziny z wychowawcą,

apele i akademie szkolne z okazji: Święta Niepodległości, Dnia Patronów, Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

opieka nad miejscami pamięci narodowej,

opieka nad grobem patrona, nad grobami zmarłych nauczycieli,

wigilia w klasie, świąteczne życzenia,

gry dramatyczne,

konkursy, wycieczki,    wystawy, zbiory muzealne.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------

Pogadanki dotyczące przestrzegania zasad higieny, bezpieczeństwa, prawidłowego trybu życia,

lekcje biologii, WDŻ,

godziny z wychowawcą,

zajęcia rekreacyjno-sportowe,

udział w rozgrywkach sportowych,

wycieczki piesze, rowerowe,

rajdy, obozy,

konkursy,

pełnienie dyżurów przy wejściu do szkoły,

stosowanie w szkole zmiennego obuwia,

współpraca wychowawcy klasy z pedagogiem szkolnym, psychologiem, higienistką,

broszury, filmy, programy promujące zdrowy styl życia, zajęcia wychowawczo-profilaktyczne.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apele, audycje, wycieczki (wycieczki turystyczne, do zakładów pracy),

olimpiada wiedzy ekologicznej,

akcja „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”,

sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych,

segregacja odpadów,

filmy, audycje, prasa,

lekcje przyrody, biologii, geografii,

godziny z wychowawcą,     

- propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------

Wycieczki do muzeum, kina, teatru, na koncerty,

spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania organizowane w klasie (andrzejki, mikołajki, jasełka bożonarodzeniowe,

spotkania opłatkowe, życzenia świąteczne), apele, dyskoteki, lekcje języka polskiego, muzyki, WOK, plastyki, lektury.

 

----------------------------

Pogadanki, konkursy,

gry, wykonywanie pomocy naukowych,

egzamin na kartę rowerową,

godziny wychowawcze,

lekcje techniki,

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych.

 

Uczeń:

- ma poczucie przynależności do rodziny,

- współtworzy rodzinę, zna jej    pochodzenie, tradycje i zwyczaje,

- okazuje wdzięczność i szacunek rodzicom oraz pozostałym członkom rodziny,

- potrafi się zachować w każdej sytuacji,

- umie poradzić sobie z emocjami
i trudnościami,

- konstruktywnie rozwiązuje swoje problemy,

- zna normy etyczne,

- kontroluje swoje zachowania,

- świadomie i odpowiedzialnie    wywiązuje się ze swoich zadań,

- efektywnie wykorzystuje czas,

- zna zasady higieny pracy,

- dba o zdrowy styl życia,

- świadomie i aktywnie uczestniczy        w życiu rodziny oraz planuje swoją   przyszłość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------

Uczeń:

-  zna swoje prawa i obowiązki i wie    gdzie można oczekiwać pomocy,

-  wie jak zachować się w każdej            sytuacji,

- szanuje symbole szkolne i identyfikuje się z nimi,

-  ma szacunek dla siebie i innych,

akceptuje osoby niepełnosprawne w     środowisku szkolnym

-     czuje się bezpieczny, odpowiada za  swoje postępowanie,

-     świadomie i z zaangażowaniem uczestniczy w życiu szkoły,

-    osiąga wysokie wyniki w nauce,

-    ma możliwości samorealizacji na forum klasy i szkoły,

-   poszerza swoją wiedzę i umiejętności,

-     dba o rozwój swoich zainteresowań,

-     racjonalnie wykorzystuje czas.

 

Rodzice znają:

-     wymagania edukacyjne,

-     przepisy prawa oświatowego zawarte w dokumentach szkoły,

-    możliwości uzyskiwania dostępnej pomocy socjalnej, materialnej oraz psychologiczno – pedagogicznej,

-    ofertę nauczania j. obcych, przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, zajęć pozalekcyjnych oraz imprez rozrywkowo - kulturalnych,

-    interesują się życiem szkoły                  i aktywnie w nim uczestniczą.

 

Dyrekcja i wychowawcy klas:

-    znają aktualne potrzeby i problemy wychowawcze,

-    podejmują stosowne działania w celu   ich rozwiązania,

 

-    wspierają uczniów w pokonywaniu trudności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------

Uczeń:

-    świadomie uczestniczy w życiu szkoły systematycznie przygotowując się do zajęć szkolnych oraz uczestnicząc w zajęciach obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,

-    jest wybierany i sam wybiera, ma możliwość pełnienia różnych funkcji w organizacjach działających              w szkole,

-    zna swoje miejsce w społeczności uczniowskiej,

-    inicjuje i realizuje zadania szkoły na miarę swoich możliwości,

-    umie planować i organizować własny proces uczenia się,

-    potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrażać swoje prośby, sądy                i oczekiwania, współtworzy                 i respektuje normy grupowe,

-    szanuje dorosłych, młodszych             i rówieśników, okazuje im to             w słowach i w działaniu,

-    nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,

-    umie kulturalnie i właściwie zachować się w różnych sytuacjach.

 

 

 

 

----------------------------------------------

Uczeń:

-    zna i czci pamięć ludzi zasłużonych dla gminy, regionu, narodu,

-    zna symbole narodowe, regionalne    i wie jak się wobec nich zachować,

-    jest dumny z przynależności do narodu posiadającego wspaniałe tradycje patriotyczne,

-    z szacunkiem odnosi się do przeszłości historycznej,

-    dba o miejsca pamięci narodowej,

-    umie wartościować różne zjawiska życia społecznego,

-     umie korzystać z informacji przekazywanych przez mass media    w sposób selektywny i krytyczny,

-    występuje w obronie prawdy,

-    uczy się być otwartym na potrzeby drugiego człowieka bez względu na jego przynależność rasową                  i religijną,

-    zna i rozumie pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność, demokracja.

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------

Uczeń:

-     zna zasady higieny i przestrzega ich   na  co dzień,

-    dba o zdrowy styl życia i propaguje go,

-    rozumie zagrożenia wynikające         z podjęcia wczesnej inicjacji seksualnej,

-     potrafi wyznaczyć sobie cele             w życiu,

-    rozumie ich wagę i dąży do ich osiągnięcia,

-    sensownie układa plan dnia                i tygodnia,

-    wartościowo wykorzystuje czas  wolny,

-    świadomie uczestniczy w zajęciach      i imprezach sportowych,

-    zna przyczyny i jest świadomy skutków uzależnień,

-    zna formy odmawiania innym osobom (postawy asertywne)

-    analizuje i modyfikuje swoje działania w zależności od potrzeb,

-    rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje,

-    współuczestniczy w utrzymaniu czystości, ładu i porządku w szkole,

-    selektywnie i krytycznie korzysta       z informacji przekazywanych przez mass media,

-    przestrzega zasad bhp na terenie szkoły i poza nią,

-    umie udzielić pierwszej pomocy       w nagłych wypadkach.

 

 

 

 

 

Uczeń:

-    rozumie potrzebę ochrony zasobów przyrody,

-    łączy wiedzę z działalnością praktyczną,

-    dba o czystość, porządek i piękno najbliższego otoczenia,

-    bierze udział w akcjach ekologicznych mających na celu ochronę środowiska i zapobieganie jego degradacji,

-    jest wrażliwy na piękno przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------

Uczeń:

-    uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

-    jest organizatorem i uczestnikiem klasowych spotkań i wieczorków tanecznych, wycieczek,

-    kultywuje i wzbogaca tradycje swoich przodków,

-    stosuje nawykowo zasady savoir vivre  i zwroty grzecznościowe,

-    dba o kulturę języka,

-    poprawnie posługuje się językiem ojczystym.

 

-----------------------------------------------

Uczeń:

-    zna znaki i sygnały drogowe,

-    przestrzega zasad ruchu drogowego  i regulaminu bhp,

-    posiada kartę rowerową, prawo jazdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM

 

Obszar

Cele

Zadania do realizacji

Osoby odpowiedzialne

i wspomagające

Termin realizacji

Sposoby

i środki realizacji

 

 

         U

C

Z

N

I

O

W

I

E

 

Wzmacnianie motywacji do nauki. Łagodzenie skutków niepowodzeń szkolnych. Ograniczanie częstych spóźnień i wagarów.

 1. Pomoc w pokonywaniu trudności w nauce:

-        organizowanie pomocy koleżeńskiej,

-        udział w zajęciach specjalistycznych: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, o charakterze terapeutycznym

 1. Udział w zajęciach wspierających rozwój ucznia:

-        udział w zajęciach rozwijających  uzdolnienia i zainteresowania,

-        udział w zajęciach z doradztwa zawodowego – planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej, określanie mocnych stron ucznia.

 1. Udział w organizowanych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
 2. Praca w organizacji ZHP, ZS Strzelec OSW. Rozwój własnych zainteresowań.
 3. Unikanie wagarów i spóźnień.
 4. Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i klasowych.
 5. Zachęcanie do właściwej organizacji czasu wolnego.
 6. Rozwijanie umiejętności społecznych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, wychowawcy,  samorząd klasowy, instruktor ZHP, dowódca ZS Strzelec OSW, doradca zawodowy, pedagog, psycholog, n-le Szkoły Muzycznej.

Cały rok.

Zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,  biblioteka, Internet, konkursy, zawody sportowe, sprzęt sportowy,  zbiórki harcerskie, zbiórki ZS Strzelec OSW, zajęcia z doradcą zawodowym, udział w uroczystych obchodach Dnia Patrona, artykuły do „Głosu Sienna”, wystawy prac własnych uczniów, rozmowy z pedagogiem, psychologiem.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Kształtowanie właściwych postaw społecznych.

 1. Udział w zajęciach pozalekcyjnych
  i zajęciach rozwijających zainteresowania
  i uzdolnienia.
 2. Rozwijanie umiejętności społecznych, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania problemów - udział w spektaklach, koncertach i warsztatach profilaktycznych.
 3. Uwzględnianie problemów agresji

 i przemocy w tematyce godzin wychowawczych.

5.    Udział w zajęciach: Wychowanie do     

       życia w rodzinie.

 

6.    Właściwe reagowanie na agresywne

       zachowania uczniów.

 

7.    Wspieranie uczniów przeżywających

        trudności.

8. Udział w dostępnych programach, akcjach i innych przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia.

 

    

Dyrekcja,     nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog,     

uczniowie,  Samorząd Szkolny, Policja, instruktor ZHP, dowódca ZS Strzelec OSW.                         

Cały rok.

Program Wychowawczy, plan pracy wychowawcy klasy,          obiekty i sprzęt sportowy, zajęcia pozalekcyjne, godziny z wychowawcą, spektakle, koncerty i warsztaty profilaktyczne, ulotki, broszury, indywidualne rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem oraz przedstawicielami Policji (w ramach potrzeb).

zbiórki harcerskie, zbiórki ZS Strzelec OSW.

Zapobieganie wulgaryzmom. Dbanie o kulturę języka

 

 1. Lekcje wychowawcze prowadzone przy współudziale uczniów na temat czystości i poprawności wypowiedzi.
 2. Udział w konkursach recytatorskich.
 3. Dbanie o kulturę słowa w szkole
  i poza nią.
 4. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 5. Rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

Dyrekcja,       nauczyciele, wychowawcy,  pedagog, psycholog, uczniowie,  pracownicy szkoły.

Cały rok.

Program Wychowawczy, plan pracy wycho-wawcy klasy, godziny z wycho-wawcą, konkursy, rozmowy indywi-dualne, artykuły do „Głosu Sienna”, biblioteka, spotkania z cieka-wymi ludźmi.       

Promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom.

 1. Udział w dostępnych programach, akcjach i innych imprezach promujących zdrowy styl życia.
 2. Udział w zajęciach wychowawczo-profilaktycznych dotyczących uzależnień, mających na celu dostarczanie uczniom wiedzy o skutkach stosowania substancji  psychoaktywnych, w tym dopalaczy, uzależnienia od gier komputerowych i portali społecznościowych.
 3. Spotkania z lekarzem, pielęgniarką, policjantem ( w miarę potrzeb).
 4. Konkursy tematyczne.
 5. Udział w imprezach sportowych (np. Bieg Uliczny „Dookoła Sienna”, Dzień Sportu Szkolnego).

 

 1. Korzystanie z wyjazdów na basen.

 

 1. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 

 1. Zgłaszanie potrzeb w zakresie tematyki organizowanych warsztatów i spektakli profilaktycznych.

 

Dyrekcja,  pedagog, psycholog, nauczyciele, wychowawcy, higienistka, uczniowie, Samorząd Szkolny, pracownicy UG, Policja, PSS-E, Przewodniczący SZS.

 

Cały rok.

Program Wychowawczy, broszury, ulotki   plakaty,  gazetki, konkursy, nagrody dla zwycięzców, plany dydaktyczno-wychowawcze, materiały pomocni-cze, godziny wychowawcze, lekcje biologii, plastyki, techniki, wych. fizycznego, ogólnopolskie akcje i programy, prezentacje, programy edukacyjno-profilaktyczne, zajęcia wychowawczo-profilaktyczne, warsztaty, spektakle.

 

 

 

 

 

 NAUCZYCIELE

Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym.

 1. Identyfikowanie różnych form przemocy i agresji w szkole i ustalanie ich przyczyn oraz podejmowanie środków zaradczych.
 2. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności uczniów za własne postępowanie.
 3. Uczenie sposobów radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywaniem konfliktów.
 4. Współpraca z Policją we wszystkich przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji.
 5.  Opieka nad uczniami agresywnymi oraz przejawiającymi zachowania agresywne.
 6. Wzmacnianie pozytywnych zachowań i aktywności uczniów na forum klasy i szkoły.
 7. Rozwijanie u uczniów umiejętności interpersonalnych – uczenie ich rozpoznawania i wyrażania emocji oraz sposobów radzenia sobie z agresją i rozwiązywania problemów.
 8. Budowanie zaufania w relacjach nauczyciel – uczeń.
 9. Budowanie właściwego systemu wartości - kształtowanie adekwatnej samooceny.
 10. Organizowanie spektakli i warsztatów profilaktycznych.
 11. Wzmacnianie u uczniów poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za własne postępowanie poprzez otoczenie szczególną opieką  uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 12. Informowanie uczniów o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.
 13. Współpraca szkoły i domu rodzinnego uczniów w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.
 14. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów – pomoc w rozwiązywaniu problemów.

 

Wychowawcy,

pedagog, psycholog, nauczyciele, policjanci, dyrekcja szkoły, rodzice, nauczyciele informatyki,

Samorząd Szkolny
i samorządy klasowe, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PSS-E, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, instruktor ZHP, dowódca ZS Strzelec OSW.

 

 

Praca ciągła.

Procedury postępowania
w sytuacjach kryzysowych , obserwacja, dostępna literatura, spektakle, warsztaty profilaktyczne, warsztaty, plan pracy wychowawcy klasy, rozmowy indywidualne, porady
i konsultacje, zajęcia
o charakterze terapeutycznym, listy pochwalne dla rodziców, pogadanki dla rodziców podczas wywiadówek, strona internetowa szkoły, zbiórki harcerskie
i  spotkania ZS Strzelec OSW.

Przeciwdziałanie wulgaryzmom.

 1. Ukazywanie piękna mowy ojczystej.
 2. Pedagogizacja rodziców.
 3. Zwalczanie używania wulgarnego słownictwa - lekcje wychowawcze prowadzone przy współudziale uczniów.
 4. Promowanie czytelnictwa.
 5. Dbanie o kulturę słowa w szkole i poza nią.
 6. Kształtowanie umiejętności
  i nawyków kulturalnego i aktywnego spędzania czasu poprzez organizowanie uroczystości szkolnych, wieczorków, dyskotek, spotkań klasowych, zawodów sportowych, wycieczek szkolnych, ekspresja kulturalna.

 

 

Nauczyciele i wychowawcy, bibliotekarze, wychowawcy świetlicy, Dyrekcja Szkoły, Samorząd Uczniowski, rodzice, wychowawcy
i opiekunowie prawni oraz Dyrekcja  z  PZPPDiR, GOK,

 

W ciągu całego roku szkolnego.

Księgozbiór biblio­teki szkolnej literatura fachowa, spotkania z rodzicami, godziny wychowawcze, rozmowy indywidualne, konkursy szkolne
 i pozaszkolne,

 

 

Zapobieganie uzależnieniom, promowanie zdrowego stylu życia. 

 1. Rozpoznawanie problemów występujących w szkole
  i dostosowywanie do nich działań wychowawczo-profilaktycznych.
 2.  Dostarczanie uczniom niezbędnej wiedzy dotyczącej uzależnień.
 3. Promowanie właściwej postawy wobec używa­nia środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy (kształcenie umiejętności asertywnego odmawiania), korzystania z Internetu.
 4. Wewnętrzne monitorowanie problemu zagrożenia i udzielanie pomocy oraz wsparcia w sytuacji zdiagnozowania problemu.
 5. Wzmacnianie pozytywnych zachowań i aktywności uczniów na forum klasy i szkoły.
 6. Współorganizowanie  dostępnych imprez sportowych (Dzień Sportu Szkolnego, Bieg Uliczny „Dookoła Sienna”).
 7. Udział w realizacji programów promujących zdrowy styl życia.
 8.  Promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego
  i zainteresowań.
 9. Uczenie i promowanie racjonalnego i zdrowego stylu życia.
 10. Organizowanie wyjazdów na basen.

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, Samorząd Uczniowski, katecheci, rodzice, higienistka,  Szkolny Związek Sportowy, Klub Sportowy Zawisza, pracownicy UG,  pedagog, psycholog, PSS-E. ZHP, schola, ZS Strzelec OSW.

Praca ciągła

 

Dostępne programy wychowawczo -profilaktyczne,

filmy edukacyjne, materiały informacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, koła zainteresowań, spektakle, zajęcia wychowawczo- profilaktyczne, warsztaty, godziny wychowawcze, lekcje biologii, współpraca wychowawców klas
z pedagogiem, psychologiem, rodzicami, obserwacja, ankiety, udział uczniów w imprezach szkolnych i środowiskowych, programy promujące zdrowie, wyjazdy na basen.

 

 

 

Wzmacnianie pozytywnej motywacji do nauki, łagodzenie skutków niepowodzeń szkolnych, przeciwdziałanie wagarom
i częstym spóźnieniom.  

 Otaczanie opieką uczniów ze SPE.

Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce.
(zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne), zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

Wdrażanie uczniów do pomocy koleżeńskiej.

Rozpoznawanie sytuacji domowej i rodzinnej.

Organizowanie dostępnych form pomocy, w tym wsparcia psychologicznego.

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów i sytuacji trudnych.

Nagradzanie uczniów wyróżniających się w nauce i ze stu procentową frekwencją.

Rozliczanie z nieobecności i spóźnień.

Rozwijanie u uczniów wiedzy na temat sposobów efektywnego uczenia się, rozwijanie przedsiębiorczości.

Uwzględnianie w tematyce Rad Pedagogicznych aktualnych problemów i potrzeb.

Ujednolicenie działań domu rodzinnego i szkoły.

Zajęcia z doradcą zawodowym, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

Rozwijanie i promowanie w szkole zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, Dyrekcja Szkoły, Samorząd Uczniowski, , Związek Strzelecki „Strzelec”, instruktor ZHP

 

 

Praca ciągła

 

Konkursy, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,             indywidualizacja nauczania, nagrody dla uczniów, spotkania
z rodzicami, rozmowy indywidualne, pogadanki, kontakty telefoniczne
z rodzicami/
opiekunami, współpraca
z PZPPDiR w Siennie, szkolenia, zajęcia metodą warsztatową, porady i konsultacje, spotkania z doradcą zawodowym, organizowanie obchodów Dnia Patrona, wystawy prac uczniów.

 

Bezpieczne i odpowiednie korzystanie z Internetu

 1. Broszura na temat bezpieczeństwa w Internecie „Gdzie szukać pomocy, gdy wciąga do sieci".

 

 

 1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, zwracanie uwagi na możliwe niepożądane skutki korzystania z Internetu.

 

 1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat zagrożeń czyhających w Internecie.

 

 1. Rozmowy z rodzicami podczas wywiadówek.

 

 1. Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas korzystania z portali społecznościowych.

 

 1. Wyjaśnianie konsekwencji cyberprzemocy.

 

 1. Uświadamianie problemu upubliczniania informacji w sieci.

 

Dyrekcja Szkoły, pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele,

Cały rok szkolny

Broszura na temat bezpieczeństwa w sieci, plan pracy wychowawcy klasy, porady i konsultacje, indywidualne rozmowy, pogadanki dla rodziców podczas wywiadówek, scenariusze Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE

 

 

 

Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

 1. Korzystanie ze wsparcia pedagoga, psychologa wychowawcy, nauczycieli, specjalistów - porady i konsultacje.

 

 1. Rozwijanie własnych kompetencji i umiejętności wychowawczych.

 

 1. Zainteresowanie rodziców udziałem dzieci w zajęciach pozalekcyjnych, sposobem spędzania czasu wolnego i grupą rówieśniczą.

 

 1. Prowadzenie z dziećmi rozmów na temat istniejących zagrożeń, kontrola ich zachowania oraz dawanie pozytywnych wzorców.

 

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat mechanizmów powstawania agresji (fizyczna, słowna).

 

 1. Uczenie dzieci bezpiecznego korzystania z Internetu i uświadamianie zagrożeń płynących
  z niewłaściwego korzystania z Internetu.

 

 1. Kształtowanie właściwych postaw społecznych.  

Nauczyciele, , pedagog, wychowawcy,  psycholog nauczyciele informatyki, rodzice/opiekunowie.

W ciągu całego roku szkolnego.

Przykład własny rodziców,  literatura fachowa, programy telewizyjne, współpraca
z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem.

Wzmacnianie u uczniów pozytywnej motywacji do nauki, zapobieganie ucieczkom z lekcji
i spóźnieniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Konsekwentne rozliczanie z nieobecności.
 1. Korzystanie z porad i konsultacji z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem , psychologiem.
 2. Częste kontakty ze szkołą.
 3. Pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych.
 4. Tworzenie przyjaznej atmosfery domowej, miejsca pracy ucznia.
 5. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
 6. Ujednolicenie oddziaływań szkoły i domu rodzinnego w zakresie rozwoju zainteresowań
  i sposobów efektywnego wykorzystania czasu wolnego uczniów i zapobieganie niewłaściwym zachowaniom.
 7. Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
 8. Angażowanie się rodziców/opiekunów
  w organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, różnorodnych akcji prowadzonych przez szkołę, wycieczek.

Wychowawcy, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog, psycholog,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca
z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami, dyrekcją, doradcą zawodowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapobieganie wulgaryzmom.

Dbanie o kulturę    języka.

 

 1. Zwracanie uwagi na właściwe słownictwo umiejętność wypowiadania się – kompetencje komunikacyjne.

 

 1. Zachęcanie dzieci do czytania.

 

 1. Kształtowanie  umiejętności świadomego wyboru programów telewizyjnych, gier komputerowych, filmów, przeglądanych stron internetowych.

 

 1. Zachęcanie do uczestnictwa w konkursach recytatorskich , przedmiotowych, akademiach
  i imprezach szkolnych.

 

 

 1.  

 

Rodzice/opiekunowie, dyrekcja, wychowawcy, bibliotekarze, GOK.

j. w.

Przykład własny rodziców/opiekunów, rozmowy
z dziećmi, imprezy
w GOK-u, konkursy, akademie i imprezy szkolne.

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i promowanie zdrowego stylu życia.

 1. Spotkania z wychowawcą, psychologiem, pedagogiem, lekarzem, pielęgniarką szkolną.
 2. Zwalczanie uzależnień we własnych rodzinach.
 3. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach kulturalnych i akcjach w szkole promujących zdrowy styl życia.
 4. Obserwowanie dzieci w celu wczesnego diagnozowania lub zapobiegania uzależnieniom.
 5. Udzielanie pomocy oraz wsparcia w sytuacji zdiagnozowania problemu.
 6. Zainteresowanie sposobami spędzania czasu wolnego i grupą rówieśniczą.
 7. Uświadamianie zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych (w tym dopalaczy).
 8. Współodpowiedzialność za organizowanie dyskotek, wieczorków szkolnych oraz wycieczek.
 9. Zachęcanie dzieci do brania udziału
  w programach i akcjach promujących zdrowy styl życia, a także do udziału w konkursach tematycznych, zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
 10. Zgłaszanie wszelkich pojawiających się zagrożeń – poszukiwanie możliwości rozwiązania zaistniałych problemów, współpraca ze szkołą.

 

Pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele, lekarz, pielęgniarka szkolna Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PSS-E

 

 

Praca ciągła.

Prelekcje, pogadanki, materiały informacyjne: plakaty, broszury, ulotki, numery telefonów instytucji pomocowych, adresów stron internetowych poświęconych profilaktyce uzależnień, narzędzia badawcze (ankiety)

zadania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PSS-E

 

W bieżącym roku szkolnym w ZSO w Siennie będą realizowane następujące programy edukacyjno- prozdrowotne oferowane przez Państwową  Inspekcje Sanitarną:

 

1. Programy profilaktyki antytytoniowej :

 • „Nie pal przy mnie proszę”- klasy II PSP,
 • „Bieg po zdrowie – klasa IV PSP.

2. „Trzymaj formę”- klasy V, VI PSP

3. Program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz życie –Pierwszy Krok”- klasy I LO. 
4. „Zdrowe piersi są OK” –klasy I LO( dziewczęta).
5. Program edukacyjny „ Czyste powietrze wokół nas” -klasy „0” oraz dzieci  5-letnie.
6. Kampania edukacyjna „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”- grupa 5-latków .
7. Programy „Znamię! Znam je?”, „Podstępne WZW”- klasy LO.

 

Ponadto realizowane będą elementy programu edukacyjnego „Kleszcz mały czy duży, nic dobrego nie wróży”, zagadnienia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, jak również akcja informacyjna : Światowy Dzień Bez Papierosa, Światowy Dzień Zdrowia. Planowane są również elementy programu ”Ars czyli jak dbać o miłość” – w klasach I LO .  

 

Ewaluacja i modyfikacje.

 

Program wychowawczo - profilaktyczny  jest programem „otwartym”. Oznacza to, że w chwili zaistnienia problemów nastąpi podjęcie odpowiednich działań zmierzających do ich rozwiązania.

 

Realizowanie niniejszego programu podlega stałej ewaluacji. Celem ewaluacji będzie określenie efektywności podejmowanych działań oraz wytyczenie dalszych kierunków pracy wychowawczo-profilaktycznej dostosowanej do aktualnie występujących problemów.

 

Oceny efektów realizacji niniejszego programu, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej podsumowujących pracę w pierwszym i drugim semestrze roku szkolnego.

 

 

 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu:

 

Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w dniu: 
Liceum Ogólnokształcącego w Siennie  w dniu :

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Rekrutacja

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO Liceum Ogólnokształcącego

im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Siennie


NA ROK SZKOLNY 2019/2020

- dla uczniów klas szkół podstawowych

§1

              Na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r., Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 01 marca  2019 r., oraz na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2, art.161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r poz.996 ze zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  i placówek  (Dz. U. z 2017 r poz.610) ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 20019/2020.

§2

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

 1. potrzeb środowiska;
 2. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 3. decyzji organu prowadzącego.

§3

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej  przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej
  z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy
  o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

§4

 1. Do liceum ogólnokształcącego przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.

§5

 1. Do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.
 2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty, uczniowie
  z niepełnosprawnością.

 

§6

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

 1. Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry- 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8pkt

dopuszczający – 2pkt ).

 • przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy  i jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia.  
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się            7 punktów.
 2. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z :
  • języka polskiego – mnoży się przez 0,35
  • matematyki - mnoży się przez 0,35
  • języka obcego nowożytnego -mnoży się przez 0,3
 3. Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):

a). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt 

-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt

-tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

b). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

 

c). Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r

d). Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

§7

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są  niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły zgodnie   z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.

§8

Do podania do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:

1. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,            o których mowa w § 6 - 7.

3.Dwie fotografie legitymacyjne.

4.Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZSO w Siennie w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.

§9

Harmonogram rekrutacji stanowi załącznik do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. - opublikowany na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/

§10

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 


 

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w SIENNIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

- dla uczniów klas gimnazjalnych

 

§1

              Na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia          
  29 stycznia 2019 r., Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 01 marca  2019 r.,  oraz na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.  z 2018 r poz.996 ze zm.), art.149 ust. 2 pkt.1, ust.3 pkt.1, ust. 4 i 5, art.155 ust.2 pkt.1, ust.3 pkt.1, ust.4 i 5, art. 165 ust.2 pkt. 1, ust.3 i 4, art.165a, art.187 ust.2 pkt.1, ust.3 pkt.1, ust.4 i 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) art.141 ust.1 pkt.2, art.161 ustawy Prawo Oświatowe    (Dz.U. z 2018 r poz. 996 ze zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586) ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas gimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

 

§2

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

 1. potrzeb środowiska;
 2. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 3. decyzji organu prowadzącego.

§3

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej
  z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy
  o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

 

§4

 1. Do liceum ogólnokształcącego przyjmowani są absolwenci gimnazjum.

 

§5

 1. Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.
 2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty oraz uczniowie niepełnosprawni.

§6

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

 1. Egzamin gimnazjalny: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry- 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8pkt

dopuszczający – 2pkt ).

 • przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy  i jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia. 
 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów
 2. Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z :
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2
 3. Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):

a). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt 

-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt

-tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

 

b). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

c). Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r

d).Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

§7

1.Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie   z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.

§8

Do podania do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

1.W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
o których mowa w § 6.

3.Dwie fotografie legitymacyjne.

4.Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZSO w Siennie w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.

 

 

§9

Harmonogram rekrutacji stanowi załącznik do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. - opublikowany na stronie: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13413,Harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020.html?search=53451

§10

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 

 

 

Strajk Nauczycieli

Odwołanie strajku

DRODZY RODZICE

 

W związku z ogólnopolskim protestem nauczycieli i pracowników oświaty informujemy, że:

 

- akcja strajkowa w naszej szkole z dniem 23 kwietnia 2019r. zostaje odwołana,

 

- zajęcia dydaktyczne we wszystkich  oddziałach zostaną  wznowione od 24 kwietnia zgodnie z planem zajęć przyjętym na bieżący rok szkolny,

 

- egzamin maturalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem CKE,

 

Proszę o śledzenie informacji pojawiających się na naszej stronie internetowej i dzienniku elektronicznym.

 

                                                                       Dyrekcja szkoły

POŻEGNANIE PROFESORA STEFANA PASTUSZKI – WSPANIAŁEGO ABSOLWENTA LO W SIENNIE

W środę, 16 października pożegnaliśmy Profesora Stefana Pastuszkę – jedną z najwybitniejszych osobistości naszej małej ojczyzny.

Profesor urodził się 79 lat temu w Olechowie Nowym w chłopskiej rodzinie i z wsią związany był całe życie, działając w ruchu ludowym i badając jego historię.

Czytaj więcej...

WSPOMNIENIE O KSIĘŻACH NIEZŁOMNYCH

19 października tego roku przypadła 35 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 4 października 2018 r. Sejm RP ustanowił ten dzień Narodowym Dniem Pamięci Kapłanów Niezłomnych. Ma to być hołd dla wszystkich duchownych, którzy dawali wyraz swojej wierze i patriotyzmowi walcząc z systemem komunistycznym w Polsce i nierzadko przypłacając śmiercią swoją niezłomną postawę.

W ramach akcji „Szkoła pamięta” w ZSO w Siennie przygotowano wystawy  upamiętniające zarówno ks. Jerzego Popiełuszkę jak i innych kapłanów niezłomnych. Przypomniano działalność ks. Jerzego, okoliczności jego śmierci, proces beatyfikacyjny. Opisano też, jak utrwalano pamięć o Nim w życiu społecznym i kulturalnym Polski.

Czytaj więcej...

TEG 2019 - prezentacja