Get Adobe Flash player

Home

Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie

Wójt Gminy Sienno oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie informują, że od 01.09.2016 roku zaczyna funkcjonować w Siennie Szkoła Muzyczna I stopnia.

W/w szkoła będzie szkołą artystyczną  kształcącą  dzieci i młodzież w czteroletnim i sześcioletnim cyklu kształcenia. Rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się po 20 lipca i trwać będzie do 20 sierpnia.

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się pomiędzy 20 a 25 sierpnia 2016 roku,  po czym dyrektor ogłosi listę przyjętych do klas pierwszych.

Zainteresowani mogą śledzić naszą stronę gdzie na bieżąco ukazywać się będą ważne informacje dotyczące naboru na nowy rok szkolny.

Zapisy do szkoły muzycznej

SZKOŁA MUZYCZNA I st. W SIENNIE OGŁASZA ZAPISY

KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest ukończenie 5 lat  i nie przekroczenie 16 roku życia. O zakwalifikowaniu do cyklu 6-letniego lub 4-letniego decyduje komisja rekrutacyjna.

Proponujemy naukę gry na następujących instrumentach:
W dziale 6-letnim dla kandydatów w wieku od 5 do 9 lat:
fortepian, akordeon, skrzypce, flet, klarnet, gitara.

Czytaj więcej...

Trudne rozstanie

W dniu 30 września 2016 roku pożegnaliśmy naszą szkolną pielęgniarkę. Okoliczności zmusiły ją do zmiany miejsca pracy. Pani Beata Ćwik pracowała w naszej szkole od 15 lat. Zarówno uczniowie, jak i dyrekcja, grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy szkoły mogli zawsze liczyć na pomoc i fachową opiekę. Pani Beata była z nami podczas codziennej pracy szkolnej, towarzyszyła podczas wycieczek i imprez szkolnych. Niosła pomoc potrzebującym oraz dbała o zdrowie naszych uczniów.

Czytaj więcej...

Podsumowanie I modułu projektu

„Edukacja Globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”

 W tym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu „Edukacja Globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”, któremu patronuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP a partnerami są MSCDN oraz ORE.

Czytaj więcej...

SZLACHETNA PACZKA 2016

Kolejny raz ZSOiP w Siennie włączyło się w akcję „Szlachetna Paczka”. Wzorem ubiegłego roku, w tym także objęliśmy pomocą dwie rodziny z powiatu lipskiego. W akcję włączyły się wszystkie szkoły naszego Zespołu, od przedszkola po Szkołę Muzyczną. Koordynatorkami „Szlachetnej Paczki” na terenie szkoły były p. E. Lenart i R. Wosiek, współpracujące z wolontariuszkami z Drużyny Szlachetnej Paczki Rejonu Lipsko, a pomagały im samorządy uczniowskie. Przy pełnym wsparciu i zaangażowaniu dyrekcji szkoły przeprowadziliśmy zbiórkę, która okazała się  znaczącą pomocą materialną dla obu rodzin.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do szkoły muzycznej

SZKOŁA MUZYCZNA I st.
w Siennie

OGŁASZA ZAPISY
KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest ukończenie
6 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.
O zakwalifikowaniu do cyklu 6-letniego lub 4-letniego decyduje komisja rekrutacyjna.

Proponujemy naukę gry na następujących instrumentach:

fortepian, akordeon, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, puzon, wiolonczela, organy kościelne


Równolegle z nauką gry na instrumentach odbywają się obowiązkowe lekcje
z przedmiotów teoretycznych oraz zajęcia zespołowe.

EGZAMINY WSTĘPNE polegające na indywidualnym badaniu predyspozycji słuchowych, rytmicznych, psychofizycznych oraz uwarunkowań do nauki  na określonym instrumencie odbędą się 15 (pon.) i 17 (śr.) maja 2017r. w siedzibie szkoły.       

Informację o kolejności i godzinie egzaminów zawierać będzie imienna lista kandydatów umieszczona na tablicy ogłoszeń SM i stronie internetowej szkoły od dnia 11 maja 2017r.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest złożenie w sekretariacie szkoły do 10 maja 2017r. wypełnionego kwestionariusza wraz z opinią lekarza o stanie zdrowia kandydata (podst. prawna: Rozp. MKiSzt. z  07.09.1999r. - Dz.U. 1999/85/943).

Kwestionariusz do pobrania w szkole muzycznej lub na stronie WWW naszej szkoły: pobierz


Wszelkich informacji dotyczących egzaminu i nauki udziela sekretariat SM
ul. Szkolna 6,  tel.: 48 37 86 093 od poniedziałku do piątku: 09.00 - 15.00

 

UWAGA!!!

SZKOŁA  NIE WYSYŁA DO KANDYDATÓW ZAWIADOMIEŃ O TERMINIE EGZAMINÓW.  PROSIMY O INFORMOWANIE SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

 

 

Statut Szkoły Muzycznej

Teofil Banach

TEOFIL BANACH

PATRON PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIENNIE

 

Urodził się w roku 1906 w Korytkowie, powiat Opoczno. Za swoją rodzinną wieś uznał Dębno, do którego przeniósł się z rodzicami jako dziecko. Uczył się w Sandomierzu i w Kielcach. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania w szkołach powszechnych, w latach 1926- 1936 – nauczyciel i kierownik Szkoły Podstawowej w Chotczy.

Od 1936 roku do 1939 r. był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Siennie.

Dokształcał się w Warszawie w Instytucie Pedagogicznym, a następnie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tam otrzymał stopień magistra filozofii z zakresu pedagogiki.

           

Po wybuchu II wojny światowej pod koniec 1939 i pierwszej połowie 1940 roku rozpoczął organizowanie konspiracyjnego ruchu ludowego oraz tajnego nauczania na terenie Iłżeckiego. W czerwcu 1940 roku zmuszony był uciekać z tego terenu przed poszukującym go gestapo. Przeniósł się do Warszawy, gdzie działał w konspiracji przybierając pseudonimy: „Jan Dębniak” i „Sulima”. Organizował drukarnie dla Batalionów Chłopskich ( przy ul. Książęcej w Warszawie). Działał w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, organizował i redagował pismo dla dzieci i młodzieży.

 

Teofil Banach został aresztowany w dniu 26 marca 1941 roku przez gestapo w lokalu konspiracyjnym w Warszawie przy ul. Mokotowskiej. Torturowany i przetrzymywany w Alei Szucha i na Pawiaku, skąd został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Jako więzień obozu miał numer 13218. Zamordowany w Oświęcimiu 2 października 1941r.

           

Od 1964 roku patronem naszej szkoły jest wielki Polak, wspaniały nauczyciel, społecznik i organizator oświaty.

 

W 1967 roku społeczność Sienna ufundowała sztandar dla Szkoły Podstawowej, zaś 1 marca 1969 roku nastąpiło otwarcie nowego budynku szkolnego oraz przekazanie sztandaru tutejszej szkole.

 

W październiku 2011 roku minęła 70-ta rocznica śmierci Patrona naszej szkoły- Teofila Banacha.

           

W 2014 roku upłynęło 50 lat od uroczystości nadania szkole imienia na mocy decyzji Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach z 04. 02. 1963 roku.

 

 


 

 

KALENDARIUM  ŻYCIA  TEOFILA BANACHA  - PATRONA PSP w SIENNIE

 

 

 • 11 maja 1906 r. – narodziny Teofila Banacha w Korytkowie, powiat Opoczno.
 • Nauka w gimnazjum w Sandomierzu.
 • Matura pedagogiczna w Kielcach.
 • Rok 1926 – uzyskanie uprawnień do pracy w szkołach powszechnych i podjęcie pracy jako nauczyciel, a następnie pełnił funkcję kierownika szkoły w Chotczy- budowa szkoły.
 • 1936 rok –zamieszkanie w Siennie, praca jako nauczyciel i kierownik Szkoły Podstawowej w Siennie.
 • Rok 1938 – ukończenie studiów na Uniwersytecie im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie na Wydziale Humanistycznym i uzyskanie stopnia magistra filozofii w zakresie pedagogiki.
 • Wrzesień 1939 roku -zamknięcie szkoły przez Niemców.
 • Listopad 1939 roku– organizacja szkoły pod okupacją.
 • Przełom 1939 i 1940 roku- organizowanie konspiracyjnego  ruchu ludowego oraz tajnego nauczania na terenie iłżeckiego i opatowskiego.
 • Czerwiec 1940 r. - przeniesienie się do Warszawy ( ucieczka przed poszukującym go gestapo). Przybranie pseudonimów: Jan Dębniak i Sulima.

 

 • Działalność konspiracyjna:

-        Organizacja tajnej drukarni przy ulicy Książęcej na terenie Instytutu Głuchoniemych w Warszawie;

-        Przeniesienie drukarni na Stare Miasto, róg ulicy Piekarskiej i Rycerskiej (drukarnia przetrwała w tym lokalu cały okres okupacji niemieckiej aż do wybuchu powstania warszawskiego);

-        Przynależność do TON-u  - Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

 • 26 marca 1941 r.  – aresztowanie Teofila Banacha przez Niemców w lokalu konspiracyjnym.
 • Przesłuchania przez gestapo na Pawiaku i w Alei Szucha.
 • 6 kwietnia 1941 r.  – przewiezienie transportem wraz z innymi więźniami do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
 • 28 września 1941 r. - ostatni wpis w aktach: KL Auschwitz, Blok 3a.
 • 2 października 1941 r.śmierć Teofila Banacha w  niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz.
 • Październik 1941 r. – powiadomienie rodziny o śmierci Teofila Banacha.

 

 


 

 

 TWORZYMY TRADYCJĘ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ w SIENNIE

 

 • Początek lat 60- tych

Pierwsze starania o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Siennie.

 • Rok 1962

Wystąpienie Rady Pedagogicznej z prośbą do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach o nadanie szkole imienia Teofila Banacha. Równocześnie podjęcie decyzji o ufundowaniu pamiątkowej tablicy upamiętniającej kierownika ( ze składek grona nauczycielskiego, uczniów i mieszkańców Sienna).

 • 04.02.1963 r.

Kuratorium nadało tutejszej szkole nazwę:

„Szkoła Podstawowa im. Teofila Banacha w Siennie”

 • 09 marca 1964 r.

Spotkanie kierownictwa szkoły, władz oświatowych, nauczycieli z Kazimierzem Banachem (bratem Teofila)- posłem na Sejm.

 • 17 maja 1964 r.

Oficjalne nadanie Szkole Podstawowej w Siennie imienia Teofila Banacha. Gośćmi tej uroczystości byli: żona Teofila Banacha – Eleonora Banach, rodzice Maria i Adam Banachowie, syn Kazimierz Teofil Banach, siostra p. Szamańska, brat Kazimierz Banach, szwagierka Janina Wójcicka - Banachowa.

      Drugim punktem uroczystości było poświęcenie pamiątkowej tablicy z napisem:

            TEOFIL BANACH BYŁ KIEROWNIKIEM TEJ SZKOŁY. W CZASIE OKUPACJI ORGANIZOWAŁ RUCH PODZIEMNY – BATALIONY CHŁOPSKIE I TAJNE NAUCZANIE. ZGINĄŁ W OŚWIĘCIMIU W 1941R. PAMIĘTA O TYM MŁODZIEŻ, GRONO NAUCZYCIELSKIE ORAZ SPOŁECZEŃSTWO SIENNA I OKOLIC.”

 • Rok 1967

Ufundowanie przez społeczeństwo Sienna sztandaru dla Szkoły Podstawowej.

 • 01 marca 1969 r.

Uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego oraz wręczenie sztandaru tutejszej szkole.

 • 17 października 1971 r.

Obchody 30-lecia śmierci Teofila Banacha z udziałem brata Kazimierza Banacha.

 • Od lat 90-tych coroczne uroczyste obchody dnia Patrona szkoły.
 • 30 września 2011 r.

Wizyta w szkole syna Teofila Banacha pana Kazimierza Teofila Banacha. Szkoła otrzymuje rodzinne pamiątki, w tym oryginalne dokumenty z okresu studiów swojego ojca i zdjęcie z Auschwitz z numerem obozowym 13218.

 • Od 2011 roku współpraca z panem Kazimierzem Teofilem Banachem w celu poszerzenia wiedzy o Patronie i ochronie pamiątek.
 • Wrzesień/ październik 2012 r.

Zorganizowanie w szkole Kącika Pamięci Patrona Teofila Banacha. W gablotach umieszczono cenne pamiątki przekazane przez syna Patrona – pana Kazimierz Teofila Banacha.

 • Październik 2014r.

Minęło 50 lat od uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Siennie imienia Teofila Banacha. Gościem honorowym uroczystości szkolnych był syn Patrona - Kazimierz Teofil Banach.

 • Październik 2015 rok

Zorganizowanie  I Szkolnego Konkursu Wiedzy  o Szkole i Patronie pt. „Kocham cię szkoło”.

 • Od 2015 roku corocznie organizowane są kolejne edycje konkursu pt. „Kocham cię szkoło” poświęcone pamięci Patrona i służące poszerzaniu wiedzy o historii szkoły.
 • Październik 2016 rok

Uroczystości szkolne poświęcone 75 rocznicy śmierci  Teofila Banacha.

Podążając śladami pamięci patrona PSP w Siennie zorganizowano wyjazd  uczniów do Kałkowa koło Starachowic gdzie  w Golgocie Martyrologii Narodu Polskiego znajduje się  kaplica, a w niej tablica z  napisem:

Teofil Banach pseudonim “Jan Dębniak” (1906-1941) kierownik PSP w Siennie, powiat Lipsko, prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie Iłżeckim. Organizator tajnej oświaty. Poszukiwany przez gestapo ukrywał się w Warszawie. Organizator dwóch tajnych drukarni. Aresztowany 26 marca 1941 roku został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Szkoła Podstawowa w Siennie nosi jego imię.”