Home

Kurs nauczycieli

Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela”

W dniach 27.11.2012- 19.02.2013 dwudziestu pięciu nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie uczestniczyło w prowadzonym przez SYSTEMA Sp. z o.o. projekcie „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa. Projekt skierowany jest do nauczycieli zamieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego.

 Celem projektu było przygotowanie nauczycieli do korzystania z nowoczesnej formy kształcenia jaką jest e-learning oraz nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania multimediów w procesie nauczania.

E-Learning -nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CD ROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali lekcyjnej czy wykładowej. Doskonale uzupełnia też tradycyjny proces nauczania.

Obecnie nie sposób już prowadzić edukacji bez Internetu. Staje się on ważnym źródłem informacji i wiedzy, przestrzenią komunikacji, wymiany doświadczeń i poglądów oraz platformą współdziałania.

Trudno wyobrazić sobie współczesnego nauczyciela, który w swojej pracy nie wykorzystuje możliwości dostarczanych przez Internet. Prezentacja materiałów dydaktycznych w formie multimedialnej, dyskusje na forach, wirtualne lekcje, konsultacje i czaty to nieodległa perspektywa pracy nauczyciela współczesnej szkoły.
Dodatkowym elementem projektu były szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania programów z zakresu grafiki, dźwięku i wideo. Umiejętności te okazały się bardzo przydatne do atrakcyjnego przekazu opracowanych przez nauczycieli własnych kursów.

Każdy z uczestników pracował na własnej platformie do zdalnego nauczania. Podczas 10 spotkań po 6 godzin lekcyjnych każde, nauczyciele pracowali w formie praktycznych warsztatów, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Utworzono 6- 7 osobowe grupy, które spotykały się raz w tygodniu.

Warsztatowy charakter szkoleń , niewielka liczebność grup oraz bardzo dobrze przygotowani trenerzy: pani Jadwiga Jezierska i pan Dariusz Włodarczyk to zdecydowało , że podstawowy cel projektu - czyli wykształcenie praktycznych umiejętności przygotowania i realizacji przez nauczycieli własnych zajęć metodą e-learningu został w pełni zrealizowany.

Organizator – SYSTEMA zapewnił także materiały dydaktyczne oraz catering.

Danuta Wojnar-Płaza

wicedyrektor ZSOiP w Siennie